Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte corresponent a les Obres de pavimentació del passeig Sanllehy en el seu tram sense asfaltar
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Polinyà

ANUNCI de formalització de contracte

De conformitat amb el que disposa l'article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de Contractesdel Sector Públic, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es publica el present anuncide formalització del contracte corresponent a les "Obres de pavimentació del passeig Sanllehy en el seu tram senseasfaltar", signat entre l'Ajuntament de Polinyà i l'empresa adjudicatària:

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Polinyà.

b) Dependència que tramita l'expedient: Regidoria d'obres.

c) Núm. d'expedient: C-07/16.

d) Adreça d'internet del perfil del contractant: www.ajpolinya.cat.

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Obres.

b) Descripció: Execució de les obres de pavimentació del Passeig Sanllehy en el seu tram sense asfaltar.

c) Lloc d'execució: Passeig Sanllehy.

d) CPV: 45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat.

e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Perfil del contractant.

f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 4 de setembre de 2016.

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Susceptible de recurs especial: No.

4.- Valor estimat del contracte: 107.608,11 EUR, IVA exclòs.

5.- Pressupost base de licitació:

a) Import net: 107.608,11 EUR.

b) IVA (21%): 22.597,70 EUR.

c) Import total: 130.205,81 EUR.

6.- Formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació: 12 d'agost de 2016.

b) Data de formalització del contracte: 30 d'agost de 2016.

c) Contractista: PASQUINA, SA.

d) Import d'adjudicació:

Import net: 104.917,91 EUR.

IVA (21%): 22.032,76 EUR.

Import total: 126.950,67 EUR.e) Avantatges de l'oferta adjudicatària:

- Millores:

- Fressat i asfaltat del c/Alps (1000m2).

- Fressat i asfaltat del Passeig Sanllehy (1100m2).

V

- Senyalització vertical (22 uts).Dimarts, 20 de setembre de 2016

- Termini de garantia: 5 anys (1 any + 4 anys ofertats de millora).

- Termini d'execució: 4 setmanes.

7.- Temps d'execució:

a) Termini: 4 setmanes.

b) Data previsible d'inici: 26 de setembre de 2016.

c) Data previsible de finalització: 26 d'octubre de 2016.

Polinyà, 30 d'agost de 2016

L'alcalde, Javier Silva Pérez