Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de competències de l'Alcaldia
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Pla del Penedès

ANUNCI per donar compte del decret d'Alcaldia núm. 49/2016, delegació de competències del senyor alcalde

"DECRET NÚM. 49/2016.

Tal i com preveu l'article 38.d) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,i com a conseqüència de la presa de possessió del nou Consistori en data 13 de juny de 2015, sorgit de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015.

Atès que per Decret d'Alcaldia núm. 55/2015, de data 25 de juny, modificat pel Decret d'Alcaldia núm. 046/2016, de 25d'agost de 2016, entre d'altres, vaig designar els Tinents de l'Alcaldia que substitueixen a l'Alcalde en casos de vacant,d'absència, malaltia, vacances o qualsevol altre situació que l'impedeixi l'exercici de les serves funcions.

Donat que per vacances m'haig d'absentar d'aquesta localitat del 13 al 23 de setembre, ambdós inclosos.

D'acord amb el què disposa l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, enrelació amb l'article 55 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i l'article 44 i 47 del Reglamentd'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

RESOLC:

1.- Delegar les competències de l'Alcaldia del dia 13 al 23 de setembre, ambdós inclosos, en el Sr. JOAN RAMONTETAS, Primer Tinent d'Alcalde.

2.- Aquesta Delegació es realitza en els termes establerts al Decret 46/2016, de 25 d'agost i s'entendrà tàcitamentacceptada si no es formula manifestació en contra per part del delegat en el termini de tres dies a comptar des de lanotificació d'aquest Decret.

3.- Notificar la present resolució a l'interessat.

4.- Donar compte en el proper Ple que es celebri.

Així ho resol, mana i signa l'Alcalde Sr. Santiago Soler Vives, a El Pla del Penedès, a 12 de setembre de 2016, davant meu, la Secretària, que dono fe. Segueixen les signatures."

El Pla del Penedès, 13 de setembre de 2016

L'alcalde acctal., Joan Ramon Tetas