Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació dels plecs de clàusules que han de regir la contractació del servei de neteja de les escoles municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montmeló

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2016 va acordar aprovar els plecs de clàusulesadministratives i tèquines particulars que han de regir la contractació del servei de neteja de les dependènciesmunicipals dels CEIP Pau Casals i Sant Jordi amb un pressupost estimat de 846.636 EUR (IVA exclòs) i aprovarl'expedient de contractació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

L'anunci de licitació es va publicar en el Suplement al Diari Oficial de la Unió Europea de data 30 de juliol de 2016 i alButlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 d'agost de 2016.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de setembre de 2016, va acordar aprovar la modificacióesmena dels errors materials detectats dels plecs de clàusules administratives i tèquines particulars que han de regir lacontractació del servei de neteja de les dependències municipals dels CEIP Pau Casals i Sant Jordi amb un pressupostestimat de 846.636 EUR (IVA exclòs) i obrir un període de 15 dies a partir de l'última publicació en els diaris oficials preceptius. La qual cosa es comunicarà en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Montmeló.

Montmeló, 15 de setembre de 2016

L'alcalde, Antoni Guil Román