Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública del compte general de l'Ajuntament, exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

EDICTE

Exp. 72/16.

Confeccionat el compte general d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 2015, i vist l'informe emès per la ComissióEspecial de Comptes en data 8 de setembre de 2016, s'exposa al públic junt amb els seus justificants durant el terminide 15 dies. En aquest termini i durant vuit dies més s'admeten les reclamacions i observacions que puguin formular-seper escrit, les quals seran examinades per l'esmentada Comissió que portarà a terme totes les comprovacions quecregui necessàries, abans de sotmetre'l al Ple de la Corporació per al seu examen i aprovació, si s'escau, de conformitatamb allò que disposa l'article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de lallei reguladora de les hisendes locals.

Monistrol de Montserrat, 12 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Miguel i Rodríguez