Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte del servei d'assegurances de la flota de vehicles
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castelldefels

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció d'informació:

a) Organisme: Ajuntament de Castelldefels.

b) Dependència que tramita el expedient: Unitat Intermèdia de Contractació i Compres.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Unitat Intermèdia de Contractació i Compres.

2) Domicili: Plaça Església, núm. 1.

3) Localitat i codi postal: Castelldefels, 08860.

4) Telefono: 936651150.

5) Telefax: 936657714.

6) Correu electrònic: contractacio@castelldefels.org.

7) Direcció de Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=ajuntament+de+castel defels&reqCode=viewDetail&idCap=5798105.

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals, a comptar des de la publicació de l'anunci delcontracte en el Perfil de Contractant. En el cas que el termini acabi en diumenge o festiu, finalitzarà el primer dia hàbilsegüent.

d) Número d'expedient: 20/2016.

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Servei.

b) Descripció: Servei d'assegurances de la flota de vehicles de l'Ajuntament de Castelldefels.

c) Divisió per lots i número de lots/Número de unitats: No.

d) Lloc d'execució/entrega:

1) Domicili: Plaça de l'Església, 1.

2) Localitat i codi postal: Castelldefels, 08860.

e) Termini d'execució/entrega: 1 any.

f) Admissió de prorroga: Si, fins a un màxim d'1 any si ambdues parts així ho acorden.

g) CPV: 66514110.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Criteris d'adjudicació:

1) Automàtics: Millor oferta econòmica (fins a 100 punts).

4. Pressupost base de licitació:

a) Import net 24.000 EUR. IVA (21%) 5.040 EUR. Import total 29.040 EUR.

5. Garantia exigides: Definitiva (%): 5 per cent de l'import d'adjudicació.

0

6. Requisits específics del contractista:

E

a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, si escau:Dimarts, 20 de setembre de 2016

- Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis dels últims tres anys per un import superior a 300.000 EURanuals, en l'àmbit de l'objecte del contracte.

- Solvència tècnica: Relació dels principals serveis realitzats els últims 5 anys, que siguin de la mateixa naturalesa quel'objecte del contracte i que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.

b) Altres requisits específics: els que s'indiquen en el PCAP.

7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: La mateixa que consta a l'apartat 1 lletra c) número 8 d'aquest anunci.

b) Modalitat de presentació: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en dos sobres tancats, deconformitat amb el que s'estipula al PCAP.

c) Lloc de presentació:

1) Dependència: Registre General (Oficina Atenció Ciutadana).

2) Domicilio: Plaça Església, núm. 1.

3) Localitat i codi postal: Castelldefels, 08860.

4) Direcció electrònica: e-oac@castelldefels.org.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 15 dies naturals.

8. Obertura de les ofertes:

a) Direcció: Plaça Església, núm. 1.

b) Localitat i codi postal: Castelldefels, 08860.

c) Data i hora: El sobre núm. 1 (documentació administrativa) s'obrirà una vegada finalitzat el termini de presentació deles ofertes, en acte no públic. L'acte de obertura del sobre 2, tindrà lloc, en acte públic, el dia i hora que es fixi en el perfilde contractant.

9. Despeses de Publicitat: L'import màxim d'aquest anunci és de 1.000 EUR i serà a càrrec de l'adjudicatari.

Castelldefels, 13 de setembre de 2016

El secretari, José Antonio Andrés Hernández