Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament d'alcalde accidental
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes de Montbui

EDICTE

Es fa públic que en data 8 de setembre de 2016, l'alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha dictat el Decretnúmero 460/2016, pel qual ha resolt el següent:

"Primer. Nomenar alcalde accidental de Caldes de Montbui el senyor Isidre Pineda Moncusí, 1r tinent d'alcalde, del 13de setembre al 17 de setembre, a les 14 hores, d'enguany, ambdós inclosos, o, si escau, fins a la reincorporació del'alcalde titular al seu càrrec.

Segon. Comunicar aquest decret al personal de l'Ajuntament i a la persona interessada.

Tercer. Publicar el decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

Caldes de Montbui, 9 de setembre de 2016

L'alcalde, Jordi Solé i Ferrando

V