Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de les obres fase II de les actuacions de consolidació de fonaments i altres actuacions de manteniment al CEM Trinitat Vella
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Secretaria Jurídica

ANUNCI de licitació

1. Entitat adjudicadora:

Organisme: Institut Barcelona Esports.

Dependència que tramita l'expedient: Secretaria Jurídica.

Número d'expedient: 20160197.

2. Objecte del contracte:

Tipus: Obres.

Descripció de l'objecte: Obres fase II de les actuacions de consolidació de fonaments i altres actuacions de mantenimental CEM Trinitat Vella.

Lloc de lliurament: Municipi de Barcelona.

Termini d'execució: 10 setmanes.

Admissió de pròrroga: No.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

Tramitació: Ordinària.

Procediment: Obert.

Forma: L'oferta més econòmica.

4. Pressupost base de licitació:

Import net 162.686,51 EUR. IVA (21%) 34.164,16 EUR. Import total 196.850,67 EUR.

5. Garantia provisional: No s'exigeix.

6. Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

7. Obtenció de la documentació i informació:

Obtenció de documentació i informació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat deCatalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IBE/customProf.

Correu electrònic: sjuridicsibe@bcn.cat.

Informació presencial i consulta de documentació:

Institut Barcelona Esports, Av. de l'Estadi 40, 08038 Barcelona.

Telèfon: 93 402 30 00.

Fax: 93 402 30 33.

Horari: de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.8. Requisits específics del contractista:

- Disposar d'un volum de negoci de com a mínim 200.000,00 en un dels tres últims exercicis. En el cas de què la data decreació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.

- Haver realitzat, com a mínim, 3 obres de característiques similars a l'objecte d'aquest contracte durant els darrers deuE

anys.

CDimarts, 20 de setembre de 2016

9. Presentació d'ofertes:

- Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci o al del perfil del contractant, si aquesta data fos posterior. Si l'últim dia es festiu a la localitat de l'òrgan de contractació, s'entendràprorrogat el termini fins el primer dia hàbil següent.

- Documentació que cal presentar: La que exigeix el plec de clàusules administratives particulars.

- Lloc de presentació: Oficina del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona ubicada a l'Institut Barcelona Esports,Av. de l'Estadi, 40, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. També podran presentar-se a qualsevol altra oficina del'esmentat Registre.

- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos, a comptar des del dia següent al del'obertura de les proposicions rebudes.

10. Obertura de les ofertes:

Entitat: Institut Barcelona Esports.

Domicili: Av. de l'Estadi, 40.

Localitat: Barcelona (08038).

Data: Se celebrarà en el dia i hora que es comunicarà oportunament.

11. Despeses de l'anunci:

L'import del present anunci serà a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 14 de setembre de 2016

El secretari delegat, p. d. 2/2/2013, Miquel Benito López