Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del subministrament i instal·lació del sistema de detecció de calor als túnels de Mitre i Camèlies de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Administració Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

c) Número de Contracte: 16003456.

d) Expedient: 20160445.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Subministrament i instal·lació del sistema de detecció de calor als túnels de Mitre i Camèlies de Barcelona.

b) Lloc d'execució: Barcelona.

c) Termini d'execució: 3 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Criteris adjudicació avaluables de forma automàtica: Per l'oferta econòmica, fins a 90 punts. Per l'ampliació en eltermini de garantia per sobre del que prescriu la clàusula 9.2 del PCT, fins a 10 punts.

4. Pressupost base de licitació.

a) Import total: 102.656,40 EUR.

5. Garantia definitiva: El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantiadefinitiva consistent en el 5% de l'import de l'adjudicació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT)(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCNAjt/customProf).

b) Informació: Departament d'Administració de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - telèfon 932914140.

7. Requisits específics del contractista.

Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb condició d'empresari,espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsitsd'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L'activitat de les esmentades empreses hade tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha dedisposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresarishauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització del'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a aquest efecte. Les

unions temporals d'empresaris (UTE) han d'acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest plec conforme a lesprescripcions legals i reglamentàries vigents.

Els licitadors o candidats han d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional mínima següents:

- El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha deE

ser al menys d'1,5 vegades el VEC.

CDimarts, 20 de setembre de 2016

- Caldrà acreditar l'experiència en la realització de subministraments del mateix tipus o naturalesa al que corresponl'objecte d'aquest contracte. Als efectes de determinar la correspondència entre el subministraments executats pellicitador i els que constitueixen l'objecte del contracte s'ha d'atendre a la igualtat entre els dos primers dígits delsrespectius codis CPV. L'import anual acumulat de l'any de més execució dels últims cinc anys ha de ser igual o superioral 70% del VEC o, si és inferior, el valor de l'anualitat mitjana del contracte.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Lloc de presentació: Oficina del Registre d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, situada a la Avinguda Diagonal 230, 2ªplanta. També podran presentar-se en qualsevol altra oficina de registre.

b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals a partir del diasegüent de la publicació d'aquest anunci.

c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta (concurs): 2 mesos.

9. Despeses d'anuncis.

L'import del present anunci anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 19 de setembre de 2016

La secretària delegada, p. d. 16/10/2015, Iolanda Garcia Ceprià