Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte executiu de carril bici dels carrers Taquígraf Serra i Gelabert al districte de les Corts
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Expedient número 4BC 2015/102.

En data 29 de juliol de 2016, la Secretaria Delegada d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament deBarcelona, en ús de les facultats delegades pel Secretari General en data 8 de novembre de 1999 ha emès el següentFA CONSTAR:

Que havent finalitzat en data 26 de juliol de 2016 el termini d'informació pública de trenta dies, de l'expedient núm. 4BC2015/102 relatiu a l'aprovació del Projecte Executiu de Carril Bici dels carrers Taquígraf Serra i Gelabert al Districte deLes Corts de Barcelona, aprovat inicialment per Resolució del Gerent d'Ecologia Urbana en data 3 de juny de 2016 ipublicat mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de juny de 2016, i com NOconsta que s'hagin presentat cap al·legació ni cap informe que faci palesa la necessitat d'introduir modificacions en elprojecte, de conformitat amb l'esmentada Resolució, en data 27 de juliol de 2016, ha esdevingut DEFINITIVAMENTAPROVAT.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrganque l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposardirectament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesoscomptats des de l'endemà de la present notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurscontenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acteexprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mescomptat des de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurscontenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimaciótàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 5 de setembre de 2016

La secretària delegada d'Urbanisme, Natàlia Amorós i Bosch