Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Relació definitiva de béns i drets afectats per l'expropiació Pedraforca-Agudes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 20 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Exp. núm. 14GU81.

La Comissió de Govern, en ús de les facultats conferides per l'article 13.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per laqual s'aprova la Carta Municipal de Barcelona, i per expressa delegació de facultats en virtut del Decret d'Alcaldia dedata 13 de juny de 2015, en data 2 de juny de 2016, ha resolt:

"APROVAR definitivament d'acord amb l'article 20 de la Llei d'Expropiació Forçosa, la relació de béns i drets afectats perl'expropiació parcial i ocupació temporal de la finca núm. 9-11 del carrer de les Agudes, i per l'ocupació temporal de lesfinques núm. 17-19, 21-23 i 33-35 del carrer de les Agudes, incloses en el Projecte executiu de les actuacions de millorade les infraestructures i els espais públics de la Ciutat Meridiana Part II: connexió del carrer Pedraforca amb el carrer deles Agudes i naturalització de talussos, al Districte de Nou Barris, aprovat definitivament el 25 de març de 2015 per laComissió de Govern; INICIAR l'expedient d'expropiació, de conformitat amb l'article 21.1 de la Llei d'ExpropiacióForçosa; PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, aun diari dels de més circulació de la província i al Tauler d'edictes municipal, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament, de conformitat amb l'article 21.2 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i NOTIFICAR-HOindividualment als afectats."

RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ I OCUPACIÓ TEMPORAL DE LESFINQUES INCLOSES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LESINFRAESTRUCTURES I ELS ESPAIS PÚBLICS DE CIUTAT MERIDIANA PART II: CONNEXIÓ DEL CARRERPEDRAFORCA AMB EL CARRER DE LES AGUDES I NATURALITZACIÓ DE TALUSSOS, AL DISTRICTE DE NOUBARRIS.

Nota: Es modifica la relació inicial de béns i drets afectats, en el sentit d'incloure les dades registrals de les finques, deconformitat amb la certificació emesa pel Registre de la Propietat número 13 de Barcelona en data 6 de maig de 2015.

1.- Finca núm. 9-11 del carrer Agudes (expropiació parcial i ocupació temporal).

La finca núm. 9-11 del carrer Agudes té una superfície total de 1.743 m2 i en ella hi ha un edifici amb una superfície de2.398 m2 construïts. En concret, d'aquesta finca el projecte afecta 104,05 m2 que cal expropiar i s'ocupa temporalmentuna porció de 264,80 m2, situades ambdues a la zona comuna o porxada de l'edifici en la qual no existeix cap edificació.Els terrenys afectats per aquest projecte es troben qualificats de zona subjecta a ordenació volumètrica específica (clau18), parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a) i Parc forestal de conservació (clau 27), pel Pla GeneralMetropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976.

La finca núm. 9-11 del carrer Agudes es troba constituïda en règim de propietat horitzontal, per tant, la porció de fincaobjecte d'expropiació pertany a tots i cadascun dels titulars de les 38 entitats registrals en què es troba dividida la finca, en la proporció que resulta del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal.

Segons certificació del Registre de la Propietat número 13 de data 6 de maig de 2015, la finca es troba gravada amb lessegüents càrregues:

1a.- Servitud d'aqüeducte subterrani per el pas d'aigües a favor del senyor Andrés Mari Valls; i SERVITUT d'aqüeductesubterrani per el pas de les Aigües de Montcada a favor de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, constituïdes sobre part de

l'heretat "Torre del Baró", inscrita amb el número 656, al foli 13, del tom 111 de l'arxiu, llibre 111 de Sant Andreu, de la qual procedeix la finca de què es certifica, segons resulta de les inscripcions 29a i 33a, de l'esmentada finca 656, de vint-i-tres de novembre de vuit-cents setanta-sis i set de desembre de mil vuit-cents noranta-dos; sense que es pugiprecisar si aquestes servituds afecten la finca que es certifica.

2a.- Servitud recíproca continguda a la inscripció 2a de la finca 64.325 al full 98 del tom i llibre 1.008 de Sant Andreu.

VDimarts, 20 de setembre de 2016

Les 38 entitats registrals en que es divideix aquesta finca són les següents:

1. Entitat número 1: Planta baixa lletra A.

Propietari: Margarita Torcal Soria.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0001JB.

Finca registral número 74.240 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorrosen data 25 de juny de 1973.

2a.- Hipoteca constituïda per la Sra. Margarita Torcal Soria a favor de la Caja de ahorros de Catalunya en data 1 desetembre de 1988.

3a.- Hipoteca constituïda per la Sra. Margarita Torcal Soria a favor de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona endata 12 de gener de 2004.

2. Entitat número 2: Planta baixa lletra B.

Propietaris: Jose Alinio Mendoza Cajas i Silvia Isabel Cajas Mendoza per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0002KZ.

Finca registral número 36.790 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Jose Alinio Mendoza Cajas i Silvia Isabel Cajas Mendoza a favor de la Caixad'Estalvis del Penedès en data 18 d'abril de 2008, modificada per l'escriptura atorgada el 19 de desembre de 2012.

2a.- Hipoteca unilateral constituïda pels Srs. Jose Alinio Mendoza Cajas i Silvia Isabel Cajas Mendoza a favor de BancoBilbao Vizcaya Argentaria, S.A. en data 17 de març de 2009.

3a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Jose Alinio Mendoza Cajas i Silvia Isabel Cajas Mendoza a favor de Caixa d'Estalvisdel Penedès en data 30 de juliol de 2009.

4a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Jose Alinio Mendoza Cajas i Silvia Isabel Cajas Mendoza a favor de Caixa d'Estalvisdel Penedès en data 24 de novembre de 2010.

5a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 16 de desembre de 2010.

6a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 27 de març de 2013.

7a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Jose Alinio Mendoza Cajas i Silvia Isabel Cajas Mendoza a favor de Banco MareNostrum, S.A. en data 19 de desembre de 2013.

8a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 15 d'abril de 2013.

3. Entitat número 3: Local comercial planta baixa.

Propietari: Rita Oliva Millas.

Coeficient participació: 1,21.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0005ZQ.

Finca registral número 36.315 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

4. Entitat número 4: Planta baixa 1a.

Propietaris: Jesús Alfonso Quintero Ortiz i Maria Cristina Perea Domínguez per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0003LX.

Finca registral número 13.061 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Jesús Alfonso Quintero Ortiz i Maria Cristina Perea Domínguez a favor del BancoSantander Central Hispano, S.A. en data 9 d'octubre de 2003.

2a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Jesús Alfonso Quintero Ortiz i Maria Cristina Perea Domínguez a favor del BancoSantander Central Hispano, S.A. en data 12 de setembre de 2005.

5. Entitat número 5: Planta baixa 2a.Propietari: Abdul Jabbar.

Coeficient participació: 2,67.

E

Referència cadastral: 1207813DF3910E0004BM.

C

Finca registral número 28.681 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.Dimarts, 20 de setembre de 2016

Càrregues:

Hipoteca constituïda pel Sr. Abdul Jabbar a favor de Banco Pastor, S.A. en data 25 de gener de 2005.

6. Entitat número 6: Planta baixa 4a.

Propietaris: Miguel Duarte Sánchez i Ana Maria Palacios Revueltas per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0006XW.

Finca registral número 12.070 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Miguel Duarte Sánchez i Ana Maria Palacios Revueltas a favor de Caixa d'Estalvis deSabadell en data 19 de gener de 2000.

2a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Miguel Duarte Sánchez i Ana Maria Palacios Revueltas a favor de Caixa d'Estalvis deSabadell en data 15 de juliol de 2005.

7. Entitat número 7: Entresòl 1a.

Propietari: Caixa d'Estalvis de Sabadell.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0007ME.

Finca registral número 16.673 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

No apareixen càrregues vigents al Registre de la Propietat.

8. Entitat número 8: Entresòl 2a.

Propietari: Juan Vilchez González.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0008QR.

Finca registral número 36.520 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

9. Entitat número 9: Entresòl 3a.

Propietària: Antonia Hurtado Agudo.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0009WT.

Finca registral número 74.256 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

10. Entitat número 10: Entresòl 4a.

Propietaris: José Antonio Nieto del Rio i Clara Cruz Romero per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0010ME.

Finca registral número 19.363 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda pels Srs. José Antonio Nieto del Rio i Clara Cruz Romero, a favor de Caja de Ahorros y Monte dePiedad de Madrid en data 7 de juny de 2002. Ampliada i modificada per l'escriptura de 16 de juny de 2004, per l'escriptura de 29 de desembre de 2006 i per l'escriptura de 4 de febrer de 2009.

11. Entitat número 11: 1r 1a.

Propietari: Pedro Cruz Romero.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0011QR.

Finca registral número 7.609 bis inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Hipoteca constituïda pel Sr. Pedro Cruz Romero, a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid en data

27 de maig de 2004. Modificada per l'escriptura de 31 de gener de 2006.

2a.- Atribució de l'ús de l'habitatge a favor de la Sra. Antònia Alvárez Navarro, segons sentència emesa el 30 de juny de V

2008 pel Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona.

3a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 4 de novembre de 2010.Dimarts, 20 de setembre de 2016

4a.- Embargament a favor de la Sra. Antònia Alvárez Navarro, segons manament lliurat el 28 de març de 2013 pel Jutjatde Primera Instància número 17 de Barcelona.

5a- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 3 d'octubre de 2014.

12. Entitat número12: 1r 2a.

Propietària: Maria Ángeles Pericas Cerdaña.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0012WT.

Finca registral número 26.108 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

No apareixen càrregues vigents al Registre de la Propietat.

13. Entitat número 13: 1r 3a.

Propietaris: Dionisio Caballero Chico i Julia Lozano Cabello per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0013EY.

Finca registral número 74.264 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

14. Entitat número 14: 1r 4a.

Propietaris: Francisco Javier Moreno de Haro i David Moreno de Haro per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0014RU.

Finca registral número 43.028 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

15. Entitat número 15: 2n 1a.

Propietaris: Adolfo López Mengual i Maria Dolores Campos Gómez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0015TI.

Finca registral número 17.063 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

16. Entitat número 16: 2n 2a.

Propietaris: Antonio Martínez Díaz i Cristobalina Ocaña Márquez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0016YO.

Finca registral número 74.270 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

17. Entitat número 17: 2n 3a.

Propietaris: Higinio García Blas i Amelia Arienza Rojo per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0017UP.

Finca registral número 74.272 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

No apareixen càrregues vigents al Registre de la Propietat.

18. Entitat número 18: 2n 4a.Propietari: José Corcobado Villena.

Coeficient participació: 2,67.

V

Referència cadastral: 1207813DF3910E0018IA.

Finca registral número 74.274 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.Dimarts, 20 de setembre de 2016

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

19. Entitat número 19: 3r 1a.

Propietaris: José Díaz Rojo i Margarita Muñoz Sánchez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0019OS.

Finca registral número 74.276 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

20. Entitat número 20: 3r 2a.

Propietaris: Emilio Alonso Villegas i Eugenia Camacho Benavides per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0020UP.

Finca registral número 27.989 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorrosen data 25 de juny de 1973.

2a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Emilio Alonso Villegas i Eugenia Camacho Benavides, a favor de la Caixa d'Estalvis iPensions de Barcelona en data 22 d'octubre de 1998.

21. Entitat número 21: 3r 3a.

Propietaris: Florencio González Martínez i Tomasa Martínez Martínez per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0021IA.

Finca registral número 74.280 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

No apareixen càrregues vigents al Registre de la Propietat.

22. Entitat número 22: 3r 4a.

Propietaris: Felipe Pérez Nuñez i Antonia Jurado Expósito per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0022OS.

Finca registral número 18.850 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

No apareixen càrregues vigents al Registre de la Propietat.

23. Entitat número 23: 4t 1a.

Propietaris: Ángel Hernández Patino i Evangelina Señaris Bellón per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0023PD.

Finca registral número 74.284 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

24. Entitat número 24: 4t 2a.

Propietària: Sonia García Rodríguez.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0024AF.

Finca registral número 3.055 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda pels Srs. Jesús González Ruiz i Sonia García Rodríguez, a favor de Ascat Vida, sociedad anónima

de seguros i reaseguros, en data 13 de gener de 1999.Dimarts, 20 de setembre de 2016

25. Entitat número 25: 4t 3a.

Propietaris: Juan Antonio Portella Prieto i Ángeles Castro Ramos per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0025SG.

Finca registral número 22.985 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

No apareixen càrregues vigents al Registre de la Propietat.

26. Entitat número 26: 4t 4a.

Propietària: Maria García Cañadas.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0026DH.

Finca registral número 4.694 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

No apareixen càrregues vigents al Registre de la Propietat.

27. Entitat número 27: 5è 1a.

Propietària registral: I.C. INMUEBLES, S.A. Unipersonal.

Propietària cadastral: Marina Elizabet Cardona Nalsen.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0027FJ.

Finca registral número 32.109 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 1 de desembre de 2011.

2a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 1 de desembre de 2011.

28. Entitat número 28: 5è 2a.

Propietaris: Salvador Martínez Pérez i Julia Alves Cristobal per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0028GK.

Finca registral número 18.230 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Salvador Martínez Pérez i Julia Alves Cristobal, a favor de la Caixa d'Estalvis deCatalunya en data 3 de desembre de 1992.

2a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Salvador Martínez Pérez i Julia Alves Cristobal, a favor de la Caixa d'Estalvis iPensions de Barcelona en data 9 d'octubre de 2001.

3a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Salvador Martínez Pérez i Julia Alves Cristobal, a favor de la Caixa d'Estalvis iPensions de Barcelona en data 9 d'agost de 2005.

29. Entitat número 29: 5è 3a.

Propietària: Zulikha Taskariyeva.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0029HL.

Finca registral número 45.064 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 10 de juny de 2013.

2a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 16 de juliol de 2013.

30. Entitat número 30: 5è 4a.

Propietaris: Andrés Campos Cabello, Ramón Campos Cabello, Catalina Campos Cabello, Maria Dolores CamposCabello, Rosario Campos Cabello i Ángeles Campos Cabello.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0030FJ.

Finca registral número 45.353 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 5 de març de 2014.31. Entitat número 31: 6è 1a.

Propietaris: César Rodríguez García i Miriam Julvez Villaitodo per meitats indivises.

V

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0031GK.Dimarts, 20 de setembre de 2016

Finca registral número 12.124 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda pels Srs. César Rodríguez García i Miriam Julvez Villaitodo, a favor de la Caixa d'Estalvis delPenedès en data 11 de novembre de 2008.

32. Entitat número 32: 6è 2a.

Propietaris: Ramón García Ruiz i Maria del Carmen González García per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0032HL.

Finca registral número 74.302 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

33. Entitat número 33: 6è 3a.

Propietaris: Pedro de la Cruz Fernández i Lucía Ayuso Vélez per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0033JB.

Finca registral número 18.077 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

34. Entitat número 34: 6è 4a.

Propietaris: Pedro Muñoz Almarza i Crescencia Martínez González per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0034KZ.

Finca registral número 5.117 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Condició resolutòria pactada en garantia del preu que va quedar aplaçat en la compra de la finca, constituïda el 9 de desembre de 1986.

2a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Pedro Muñoz Almarza i Crescencia Martínez González, a favor de Caja de Ahorrosde Cataluña en data 9 de desembre de 1986.

35. Entitat número 35: 7è 1a.

Propietaris: Blanca Marina Cueces Arcos en quant a una tercera part indivisa i Erika Fernanda Narvaez Cueces i CelsoArmando Jaramillo Vicuña en quant a dos terceres parts indivises per a la seva societat conjugal.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0035LX.

Finca registral número 40.074 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Blanca Marina Cueces Arcos, Erika Fernanda Narvaez Cueces i Celso ArmandoJaramillo Vicuña, a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. en data 13 de març de 2007, ampliada i modificadaper l'escriptura de 28 d'octubre de 2009.

2a.- Anotació d'embargament sobre una tercera part indivisa de la finca, propietat de la Sra. Blanca Marina CuecesArcos, a favor de Banco Popular Espanol, S.A., segons manament lliurat el 27 d'abril de 2012 pel Jutjat de PrimeraInstància núm. 32 de Barcelona.

3a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 22 de maig de 2012.

36. Entitat número 36: 7è 2a.

Propietaris: Amadu Fofana i Olfa Maria Ramírez Méndez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0036BM.

Finca registral número 12.525 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

1a.- Hipoteca constituïda pels Srs. Amadu Fofana i Olfa Maria Ramírez Méndez, a favor de Banco Bilbao VizcayaArgentaria, S.A. en data 4 de setembre de 2003, ampliada i modificada per l'escriptura de 24 de febrer de 2010.2a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 8 d'abril de 2010.

3a.- Anotació d'embargament sobre una meitat indivisa de la finca, propietat del Sr. Amadu Fofana, a favor del Sr. JoséV

Massanes Alegre, segona manament lliurat el 17 de febrer de 2011 del Jutjat de Primera Instància núm. 35 de Barcelona.Dimarts, 20 de setembre de 2016

4a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 8 de març de 2011.

5a.- Anotació d'embargament sobre una meitat indivisa de la finca, propietat del Sr. Amadu Fofana, a favor de l'Ajuntament de Barcelona, segons manament lliurat el 5 de novembre de 2012 per l'Institut Municipal d'Hisenda.

6a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de data 23 de novembre de 2012.

7a.- Anotació de millora d'embargament a favor de la comunitat de propietaris del carrer de les Agudes núm. 9-11 deBarcelona, segons manament lliurat el 20 de maig de 2014 del Jutjat de Primera Instància núm. 21 de Barcelona.

8a.- Afecció al pagament de l'ITP i AJD de 10 de juliol de 2014.

37. Entitat número 37: 7è 3a.

Propietaris: Miguel Gil Frances i Elvira d'Ambrosio Gómez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0037ZQ.

Finca registral número 12.633 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda per Urbanizaciones Torres Baró S.A., a favor de Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en data 25 de juny de 1973.

38. Entitat número 38: 7è 4a.

Propietari: Ángel Serrano Torres.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207813DF3910E0038XW.

Finca registral número 34.688 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Càrregues:

Hipoteca constituïda pel Sr. Ángel Serrano Torres, a favor de la Caixa d'Estalvis de Catalunya en data 2 de maig de2003, modificada per l'escriptura de 24 de desembre de 2008.

2.- Finca núm. 17-19 del carrer Agudes (ocupació temporal).

La finca núm. 17-19 del carrer Agudes té una superfície total de 1.202 m2 i en ella hi ha un edifici amb una superfície de2.253 m2 construïts. En concret, el projecte preveu una ocupació temporal d'una porció de terreny de 147,19 m2, situadaa la zona comuna o porxada de l'edifici en la qual no existeix cap edificació. Els terrenys afectats per aquest projecte estroben qualificats de zona subjecta a ordenació volumètrica específica (clau 18), pel Pla General Metropolità (aprovatdefinitivament el 14 de juliol de 1976).

La finca núm.17-19 del carrer Agudes es troba constituïda en règim de propietat horitzontal, per tant, la porció de fincaobjecte d'ocupació temporal pertany a tots i cadascun dels titulars de les 36 entitats registrals en què es troba dividida lafinca, en la proporció que resulta del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal.

En aquest cas, no es fan constar les càrregues que apareixen al Registre de la Propietat per cadascuna de les entitatsregistrals, atès que al tractar-se d'una ocupació temporal d'una zona comuna de l'edifici on no hi existeix cap edificació,només s'ha d'indemnitzar als propietaris, de conformitat amb el Capítol I del Títol IV de la Llei d'Expropiació Forçosa idel Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa.

Les 36 entitats registrals en que es divideix aquesta finca són les següents:

1. Entitat número 1: Local comercial planta baixa 2a.

Propietària: Nieves Sintes Díaz.

Coeficient participació: 1,30.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0001RB.

Finca registral número 75.045 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

2. Entitat número 2: Local comercial planta baixa 3a.

Propietaris: José Massanes Alegre en quant a un 40% i Roser Massanes Alegre en quant a un 60%.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0002TZ.

Finca registral número 34.402 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

3. Entitat número 3: Planta baixa 1a.Propietària: Gescat vivendes en comercialització, S.L. Sociedad unipersonal.

Coeficient participació: 2,82.

E

Referència cadastral: 1207806DF3910E0003YX.

C

Finca registral número 27.827 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.Dimarts, 20 de setembre de 2016

4. Entitat número 4: Planta baixa 4a.

Propietaris: Laura Yolanda Condor Reinoso i Edwin Patricio Paguay Panchis per a la seva societat conjugal.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0004UM.

Finca registral número 8.960 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

5. Entitat número 5: Entresòl 1a.

Propietari: Ramón Centelles Castillo.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0005IQ.

Finca registral número 75.053 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

6. Entitat número 6: Entresòl 2a.

Propietaris: José Antonio Vallecillos Martínez i Maria Jesús Carmen Vázquez Valverde per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0006OW.

Finca registral número 75.055 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

7. Entitat número 7: Entresòl 3a.

Propietaris: Avelino Moya Martínez i Maria Justicia Navarro per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0007PE.

Finca registral número 75.057 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

8. Entitat número 8: Entresòl 4a.

Propietaris: Miguel Hidalgo Castro i Vicenta Carrillo Giménez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0008AR.

Finca registral número 75.059 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

9. Entitat número 9: 1r 1a.

Propietària registral: Urbanizaciones Torre Baró, S.A.

Propietària cadastral: Isabel García López.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0009ST.

Finca registral número 75.061 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

10. Entitat número 10: 1r 2a.

Propietaris: Manuel Torrico Cañete i Antònia Codony Mengual per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0010PE.

Finca registral número 75.063 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

11. Entitat número 11: 1r 3a.

Propietària: Trinidad Hidalgo Carrillo.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0011AR.

Finca registral número 18.500 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

12. Entitat número 12: 1r 4a.

Propietaris: Miguel Ángel Toledano Gómez i Emilia Balsalobre Martínez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0012ST.

Finca registral número 1.776 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

13. Entitat número 13: 2n 1a.

Propietària: Candelas Valentín García.Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0013DY.

V

Finca registral número 23.893 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.Dimarts, 20 de setembre de 2016

14. Entitat número 14: 2n 2a.

Propietaris: Francisco López Justicia i Isabel Troyano Troyano per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0014FU.

Finca registral número 75.071 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

15. Entitat número 15: 2n 3a.

Propietària: Ana Olmos Retamero.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0015GI.

Finca registral número 43.371 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

16. Entitat número 16: 2n 4a.

Propietària: Manuela Domínguez Santos.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0016HO.

Finca registral número 36.565 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

17. Entitat número 17: 3r 1a.

Propietaris: Luis Levia García i Rosa Maria Amador Martín per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0017JP.

Finca registral número 5.660 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

18. Entitat número 18: 3r 2a.

Propietària: Carmen Cantero Algar.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0018KA.

Finca registral número 18.177 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

19. Entitat número 19: 3r 3a.

Propietària: Josefina Fernández Olmos.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0019LS.

Finca registral número 27.224 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

20. Entitat número 20: 3r 4a.

Propietàries: Matilde Sena Dival i Lucy Soler per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0020JP.

Finca registral número 36.279 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

21. Entitat número 21: 4t 1a.

Propietària: Teresa González Pérez.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0021KA.

Finca registral número 42.998 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

22. Entitat número 22: 4t 2a.

Propietaris: Antonio Cabezali Palomero i Concepción Novoa Amarante per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0022LS.

Finca registral número 39.940 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

23. Entitat número 23: 4t 3a.

Propietaris: Juan García Jiménez i Manuela Tomás Torrecillas per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.Referència cadastral: 1207806DF3910E0023BD.

Finca registral número 13.088 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

V

10Dimarts, 20 de setembre de 2016

24. Entitat número 24: 4t 4a.

Propietaris: Juan Antonio Casado González i Maria Dolores Rivera Sánchez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0024ZF.

Finca registral número 11.693 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

25. Entitat número 25: 5è 1a.

Propietàries: Maria Granados Duran en quant a una meitat indivisa, Zaida Villar Granados, Lidia Maria Villar Granados iAngelica Villar Granados en quant a la nua propietat de la restant part indivisa per terceres parts indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0025XG.

Finca registral número 36.471 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

26. Entitat número 26: 5è 2a.

Propietaris: Felipe Berjillos Jiménez i Juana Redondo Muñoz per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0026MH.

Finca registral número 32.264 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

27. Entitat número 27: 5è 3a.

Propietària: Antonia Bergillos Redondo.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0027QJ.

Finca registral número 17.071 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

28. Entitat número 28: 5è 4a.

Propietari: César Pablo Corcoles Briongos.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0028WK.

Finca registral número 29.429 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

29. Entitat número 29: 6è 1a.

Propietaris: Manuel Ansede López i María Jesús Ferreiro Felpeto per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0029EL.

Finca registral número 75.101 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

30. Entitat número 30: 6è 2a.

Propietaris: Antonio José Herrera Ramírez i Julia Vicenta Iglesias Palomero per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0030QJ.

Finca registral número 38.229 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

31. Entitat número 31: 6è 3a.

Propietaris: Carolina López Calvo i Francisco de Borja López Peña per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0031WK.

Finca registral número 26.374 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

32. Entitat número 32: 6è 4a.

Propietaris: José Lasala Iranzu i Raquel Calvo Sanz per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0032EL.

Finca registral número 75.107 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

33. Entitat número 33: 7è 1a.

Propietària: America Gil Canabal.Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0033RB.

V

Finca registral número 14.823 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

11Dimarts, 20 de setembre de 2016

34. Entitat número 34: 7è 2a.

Propietaris: Lorenzo Alba Martín i Maria Heredia Maldonado per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0034TZ.

Finca registral número 75.111 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

35. Entitat número 35: 7è 3a.

Propietaris: Manuel Moya Jiménez i Encarnación García Sánchez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0035YX.

Finca registral número 11.903 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

36. Entitat número 36: 7è 4a.

Propietària: Aurora Díaz Soleño.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207806DF3910E0036UM.

Finca registral número 38.387 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

3.- Finca núm. 21-23 del carrer Agudes (ocupació temporal).

La finca núm. 21-23 del carrer Agudes té una superfície total de 1.227 m2 i en ella hi ha un edifici amb una superfície de2.280 m2 construïts. En concret, el projecte preveu una ocupació temporal d'una porció de terreny de 63,51 m2, situada ala zona comuna o porxada de l'edifici en la qual no existeix cap edificació. Els terrenys afectats per aquest projecte estroben qualificats de zona subjecta a ordenació volumètrica específica (clau 18), pel Pla General Metropolità (aprovatdefinitivament el 14 de juliol de 1976).

La finca núm. 21-23 del carrer Agudes es troba constituïda en règim de propietat horitzontal, per tant, la porció de fincaobjecte d'ocupació temporal pertany a tots i cadascun dels titulars de les 36 entitats registrals en què es troba dividida lafinca, en la proporció que resulta del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal.

En aquest cas, no es fan constar les càrregues que apareixen al Registre de la Propietat per cadascuna de les entitatsregistrals, atès que al tractar-se d'una ocupació temporal d'una zona comuna de l'edifici on no hi existeix cap edificació,només s'ha d'indemnitzar als propietaris, de conformitat amb el Capítol I del Títol IV de la Llei d'Expropiació Forçosa idel Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa.

Les 36 entitats registrals en que es divideix aquesta finca són les següents:

1. Entitat número 1: Local comercial planta baixa 3a.

Propietària: Joaquina Jose Casanovas.

Coeficient participació: 1,30.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0001KB.

Finca registral número 74.388 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

2. Entitat número 2: Planta baixa 1a.

Propietaris: Bartolomé Hernández Cazorla i Isabel Aguilera López per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0002LZ.

Finca registral número 4.573 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

3. Entitat número 3: Planta baixa 2a.

Propietàries: Maria Mercedes Yugcha Pillajo i Maria Esther Yugcha Pillajo per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0003BX.

Finca registral número 6.294 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

4. Entitat número 4: Planta baixa 4a.

Propietaris: Antonio Domingo Roda i Maria del Carmen Alonso de la Fuente per a la seva societat de guanys.Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0004ZM.

V

Finca registral número 74.394 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

12Dimarts, 20 de setembre de 2016

5. Entitat número 5: Entresòl 1a.

Propietaris: Andrés Campos Cabello i Dolores Morales Alcantara per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0005XQ.

Finca registral número 74.396 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

6. Entitat número 6: Entresòl 2a.

Propietaris: José de los Llanos Ochoa i Francisca Navarro Díaz per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0006MW.

Finca registral número 16.144 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

7. Entitat número 7: Entresòl 3a.

Propietaris: Maria Dolores Sánchez Guerrero en quant a una meitat indivisa i Rubén José Espín Sánchez i Tania MariaEspín Sánchez en quant a la restant meitat indivisa per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0007QE.

Finca registral número 43.029 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

8. Entitat número 8: Entresòl 4a.

Propietària: Maria Dolores Álvarez Salinas.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0008WR.

Finca registral número 25.637 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

9. Entitat número 9: 1r 1a.

Propietaris: Pedro Alonso Requejo i Maria Gil Rodríguez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0009ET.

Finca registral número 74.404 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

10. Entitat número 10: 1r 2a.

Propietaris: Alicia Vizcarra Montes en quant a una meitat indivisa i Jorge Ignacio Villa Vizcarra i Maria José Villa Vizcarrala nua propietat de la restant meitat indivisa.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0010QE.

Finca registral número 33.503 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

11. Entitat número 11: 1r 3a.

Propietària: Yolanda Corbillón Méndez.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0011WR.

Finca registral número 30.774 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

12. Entitat número 12: 1r 4a.

Propietaris: Hassan Hadidi i Najat Iboussettaten per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0012ET.

Finca registral número 34.599 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

13. Entitat número 13: 2n 1a.

Propietària: Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, S.A.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0013RY.

Finca registral número 38.237 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

14. Entitat número 14: 2n 2a.Propietaris: Francisco de Asís Puig Tejada i Núria Navarro Rodríguez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

V

Referència cadastral: 1207805DF3910E0014TU.

Finca registral número 27.207 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

13Dimarts, 20 de setembre de 2016

15. Entitat número 15: 2n 3a.

Propietaris: Juan Alonso Rubio i Carmen López Gosch per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0015YI.

Finca registral número 74.416 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

16. Entitat número 16: 2n 4a.

Propietària: Mercedes Aguilar Heredia.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0016UO.

Finca registral número 22.800 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

17. Entitat número 17: 3r 1a.

Propietària: Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, S.A.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0017IP.

Finca registral número 33.025 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

18. Entitat número 18: 3r 2a.

Propietaris: Diego Ramírez i Jacqueline Cardona Arturo per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0018OA.

Finca registral número 33.259 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

19. Entitat número 19: 3r 3a.

Propietaris: Cristobal Hinojosa Cuenca i Magdalena Pareja Escobar per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0019PS.

Finca registral número 74.424 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

20. Entitat número 20: 3r 4a.

Propietaris: José Luis Zapatero Soriano i Eneida Moral Corbalan per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0020IP.

Finca registral número 22.280 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

21. Entitat número 21: 4t 1a.

Propietaris: Rafael Rovira Moreno i Maria Sierra López Mellado per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0021OA.

Finca registral número 74.428 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

22. Entitat número 22: 4t 2a.

Propietaris: Pedro Albadalejo Puchol i Maria Teresa Sánchez Espinach per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0022PS.

Finca registral número 74.430 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

23. Entitat número 23: 4t 3a.

Propietaris: Antonio Serrano Bernal i Josefa Sosa Sánchez per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0023AD.

Finca registral número 74.432 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

24. Entitat número 24: 4t 4a.

Propietària: Dolores Reina Berenguer.

Coeficient participació: 2,82.Referència cadastral: 1207805DF3910E0024SF.

Finca registral número 45.641 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

V

14Dimarts, 20 de setembre de 2016

25. Entitat número 25: 5è 1a.

Propietaris: Yolanda Aragonés Padial i Jorge Miguel Aragonés Padial en quant a la nua propietat per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0025DG.

Finca registral número 44.489 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

26. Entitat número 26: 5è 2a.

Propietaris: Yolanda Aragonés Padial i Jorge Miguel Aragonés Padial en quant a la nua propietat per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0026FH.

Finca registral número 29.457 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

27. Entitat número 27: 5è 3a.

Propietaris: Martín Alcaina Simón i Ángeles Robles Olls per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0027GJ.

Finca registral número 4.663 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

28. Entitat número 28: 5è 4a.

Propietaris: Araceli Cruz Romero i Raúl Daniel Nieto Vico per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0028HK.

Finca registral número 19.701 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

29. Entitat número 29: 6è 1a.

Propietària: Macrina Hernández Patino.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0029JL.

Finca registral número 29.890 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

30. Entitat número 30: 6è 2a.

Propietària: Ana Boza Miguel.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0030GJ.

Finca registral número 411 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

31. Entitat número 31: 6è 3a.

Propietaris: José Manuel Vicente Pérez i Maria Elena Domínguez Vázquez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0031HK.

Finca registral número 28.487 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

32. Entitat número 32: 6è 4a.

Propietaris: Daniel Valdemoro Rodríguez i Aquilina Padilla Tapia per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0032JL.

Finca registral número 74.450 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

33. Entitat número 33: 7è 1a.

Propietària: Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, S.A.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0033KB.

Finca registral número 26.361 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

34. Entitat número 34: 7è 2a.

Propietari: Manuel Varela Vázquez i Tania Varela García.

Coeficient participació: 2,82.Referència cadastral: 1207805DF3910E0034LZ.

Finca registral número 4.206 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

V

15Dimarts, 20 de setembre de 2016

35. Entitat número 35: 7è 3a.

Propietaris: Andrés Domínguez Delgado i Maria Angelina Vázquez Sanmartín per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0035BX.

Finca registral número 74.456 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

36. Entitat número 36: 7è 4a.

Propietària: Maria Isabel Rodríguez Fernández.

Coeficient participació: 2,82.

Referència cadastral: 1207805DF3910E0036ZM.

Finca registral número 29.458 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

4.- Finca núm. 33-35 del carrer Agudes (ocupació temporal).

La finca núm. 33-35 del carrer Agudes té una superfície total de 1.814 m2 i en ella hi ha un edifici amb una superfície de2.381 m2 construïts. En concret, el projecte preveu una ocupació temporal d'una porció de terreny de 234,03 m2, situadaa la zona comuna o porxada de l'edifici en la qual no existeix cap edificació. Els terrenys afectats per aquest projecte estroben qualificats de zona subjecta a ordenació volumètrica específica (clau 18), pel Pla General Metropolità (aprovatdefinitivament el 14 de juliol de 1976).

La finca núm.33-35 del carrer Agudes es troba constituïda en règim de propietat horitzontal, per tant, la porció de fincaobjecte d'ocupació temporal pertany a tots i cadascun dels titulars de les 38 entitats registrals en què es troba dividida lafinca, en la proporció que resulta del títol constitutiu del règim de propietat horitzontal.

En aquest cas, no es fan constar les càrregues que apareixen al Registre de la Propietat per cadascuna de les entitatsregistrals, atès que al tractar-se d'una ocupació temporal d'una zona comuna de l'edifici on no hi existeix cap edificació,només s'ha d'indemnitzar als propietaris, de conformitat amb el Capítol I del Títol IV de la Llei d'Expropiació Forçosa idel Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa.

Les 38 entitats registrals en que es divideix aquesta finca són les següents:

1. Entitat número 1: Semisoterrani 1a.

Propietària: Dolores García Ramírez.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0001FB.

Finca registral número 12.657 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

2. Entitat número 2: Semisoterrani 4a.

Propietaris: Georginel Stoican, Steluta Dumitru i Bebi Stoican per terceres parts indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0002GZ.

Finca registral número 12.619 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

3. Entitat número 3: Local comercial planta baixa.

Propietària: Nieves Sintes Díaz.

Coeficient participació: 1,21.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0003HX.

Finca registral número 73.869 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

4. Entitat número 4: Planta baixa 1a.

Propietaris: Manuel Muñoz Perea i Maria Encarnación Hernández Domínguez per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0004JM.

Finca registral número 73.871 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

5. Entitat número 5: Planta baixa 2a.

Propietari: Ramón Barrera Campos.Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0005KQ.

V

Finca registral número 31.068 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

16Dimarts, 20 de setembre de 2016

6. Entitat número 6: Planta baixa 4a.

Propietària: Elisabeth García González.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0006LW.

Finca registral número 31.566 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

7. Entitat número 7: 1r 1a.

Propietària: Josefa Armario Narvona.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0007BE.

Finca registral número 44.924 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

8. Entitat número 8: 1r 2a.

Propietària: Maria Teresa Cuadrat Simó.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0008ZR.

Finca registral número 24.175 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

9. Entitat número 9: 1r 3a.

Propietaris: José Ligero Zamora i Concepción García Ramírez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0009XT.

Finca registral número 73.881 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

10. Entitat número 10: 1r 4a.

Propietari: Sergio García Domínguez.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0010BE.

Finca registral número 26.756 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

11. Entitat número 11: 2n 1a.

Propietaris: Juan José López López i Montserrat García Anta per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0011ZR.

Finca registral número 5.588 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

12. Entitat número 12: 2n 2a.

Propietaris: Francisco Javier Heredia Nuñez i Maria José Ortas Mañas per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0012XT.

Finca registral número 14.909 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

13. Entitat número 13: 2n 3a.

Propietaris registrals: José Villanueva Esteban i Dolores Arboleda García per meitats indivises.

Propietari cadastral: José Luis Villanueva Arboleda.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0013MY.

Finca registral número 40.279 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

14. Entitat número 14: 2n 4a.

Propietàries: Sandra Espinosa Antunez i Sílvia Espinosa Antunez com a nues propietàries per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0014QU.

Finca registral número 20.968 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

15. Entitat número 15: 3r 1a.

Propietaris: José Sanz Balcells i Dolores Amigo Galdeano, per meitats indivises.Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0015WI.

V

Finca registral número 36.765 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

17Dimarts, 20 de setembre de 2016

16. Entitat número 16: 3r 2a.

Propietaris: Gabriel López Castellanos i Maria Dolores Gómez Cepero per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0016EO.

Finca registral número 73.895 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

17. Entitat número 17: 3r 3a.

Propietaris: Eduardo Gañán López i Maria Antonia Márquez Delgado per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0017RP.

Finca registral número 73.897 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

18. Entitat número 18: 3r 4a.

Propietària: María Ángeles Santos Díaz.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0018TA.

Finca registral número 44.738 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

19. Entitat número 19: 4t 1a.

Propietaris: Domingo Robleda Domínguez i Maria Gloria Yebra Fernández per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0019YS.

Finca registral número 23.259 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

20. Entitat número 20: 4t 2a.

Propietaris: Domingo Robleda Domínguez i Maria Gloria Yebra Fernández per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0020RP.

Finca registral número 73.903 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

21. Entitat número 21: 4t 3a.

Propietaris: Agustín Santos Ester i Amelia Díaz Gulin per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0021TA.

Finca registral número 73.905 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

22. Entitat número 22: 4t 4a.

Propietari: Dionisio Roberto Palma.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0022YS.

Finca registral número 16.664 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

23. Entitat número 23: 5è 1a.

Propietària: Maria Julia de Lafuente Álvarez.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0023UD.

Finca registral número 37.231 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

24. Entitat número 24: 5è 2a.

Propietari: Luis Roberto Tipantuña Pérez.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0024IF.

Finca registral número 21.394 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

25. Entitat número 25: 5è 3a.

Propietària: Catalina Espada López.

Coeficient participació: 2,67.Referència cadastral: 1207802DF3910E0025OG.

Finca registral número 25.629 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

V

18Dimarts, 20 de setembre de 2016

26. Entitat número 26: 5è 4a.

Propietaris: Manuel Rafoso Almagro i Manuela Cotilla Pérez per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0026PH.

Finca registral número 73.915 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

27. Entitat número 27: 6è 1a.

Propietaris: Rafael Reguera Márquez i Maria del Carmen Jiménez Ramírez per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0027AJ.

Finca registral número 34.032 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

28. Entitat número 28: 6è 2a.

Propietaris: José Casado Casado i Isidra Anel del Campo per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0028SK.

Finca registral número 73.919 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

29. Entitat número 29: 6è 3a.

Propietaris: Antonio Avalos Garrote i Juana Francisca López Troyano per meitats indivises.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0029DL.

Finca registral número 21.888 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

30. Entitat número 30: 6è 4a.

Propietaris: Luis Fernández Parrón i Natalia López Rubio per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0030AJ.

Finca registral número 29.574 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

31. Entitat número 31: 7è 1a.

Propietari: Juan Antonio Ucar Fernández.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0031SK.

Finca registral número 16.905 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

32. Entitat número 32: 7è 2a.

Propietaris: Eduardo Pablo Correa Colan i Lidia Justina Barzola Verasategui per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0032DL.

Finca registral número 13.012 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

33. Entitat número 33: 7è 3a.

Propietària: Rosario Gómez Gil.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0033FB.

Finca registral número 28.401 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

34. Entitat número 34: 7è 4a.

Propietaris: Trinidad Álvarez Conde d'una meitat indivisa, i Enrique Espresati Álvarez, Maria Carmen Espresati Álvarez iMontserrat Espresati Álvarez de la restant meitat indivisa per terceres parts iguals.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0034GZ.

Finca registral número 43.691 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

35. Entitat número 35: 8è 1a.

Propietaris: Herminio José Rodríguez Hernández i Sandra Pérez Rodríguez per meitats indivises.Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0035HX.

V

Finca registral número 34.878 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

19Dimarts, 20 de setembre de 2016

36. Entitat número 36: 8è 2a.

Propietaris: Santiago Alonso Álvarez i Concepción Fernández Rodríguez per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0036JM.

Finca registral número 73.935 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

37. Entitat número 37: 8è 3a.

Propietaris: Miguel Vares García i Antonia Troyano Troyano per a la seva societat de guanys.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0037KQ.

Finca registral número 73.937 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

38. Entitat número 38: 8è 4a.

Propietària: Acelina Garces Viyuela.

Coeficient participació: 2,67.

Referència cadastral: 1207802DF3910E0038LW.

Finca registral número 19.041 inscrita al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

Barcelona, 7 de setembre de 2016

La secretària delegada (p. d. 08/11/1999), Natàlia Amorós i Bosch

20