Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització de la contració del servei de transport de recollida i retorn parcial de part de les obres de l'exposició Desig
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Consorcis


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

ANUNCI de formalització

De conformitat amb el que disposa l'art. 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'anuncia laformalització del contracte següent:

1.Entitat adjudicadora.

Organisme: Centre de Cultura Contempòrània de Barcelona.

Dependència que tramita l'expedient: Secció Contractació CCCB.

Núm. d'expedient: PO-EXPOS-01/16.

Adreça d'Internet del perfil de contractant:

http://www.cccb.org/ca/serveis/perfil-del-contractant.

https://contractaciopublica.gencat.cat.

2.Objecte del contracte.

Tipus de contracte: Servei.

Descripció de l'objecte: Servei de transport de recollida i retorn parcial de les obres d'art de l'exposició "1.000 m2 deDesig."

Lots: No.

CPV: 60000000-8.

Acord marc: No.

Sistema dinàmic d'adquisició: No.

Mitjà i data de publicació de l'anunci de licitació:

BOP: 11/07/16.

PC CCCB: 11/07/16.

PC GENCAT: 11/07/16.

3.Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació.

Tramitació: Ordinària.

Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.

Susceptible de recurs especial: No.

4.Pressupost de licitació.

Import net: 114.203,20 EUR, IVA exclòs.

IVA 21%: 17.909,16 EUR

Import total màxim: 132.112,36 EUR IVA inclòs.

5.Adjudicació.

Data: 15 de setembre de 2016.

Nombre d'empreses presentades: 2.

Adjudicatari: TÉCNICAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, SA.

Import adjudicació:Import net: 87.310,56 EUR, IVA exclòs.

IVA 21%: 13.596,66 EUR.

Import total màxim: 100.907,22 EUR.

6.Data de formalització: 10 d'octubre de 2016.

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

E

El director general, Vicenç Villatoro Lamolls

C