Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte Filtres de carbó actiu a l'ETAP d'Osona Nord-Voltreganès
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal d'Osona

ANUNCI del Consell Comarcal d'Osona sobre l'aprovació d'un projecte d'obres (TEC-027-16)

La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d'Osona en la sessió tinguda el dia 5 d'octubre de 2016 vaaprovar inicialment el projecte tècnic denominat "Filtres de carbó actiu a l'ETAP d'Osona Nord-Voltreganès" redactatpels enginyers industrials Josep Colomer Oferil i Blai Parramon Pla, amb un pressupost d'execució per contracta detres-cents vuitanta-vuit mil vuit-cents quaranta-nou EUR amb noranta-nou cèntims (388.849,99 EUR) i un pressupostper a coneixement de l'administració de quatre-cents set mil EUR (407.000,00 EUR).

Aquest projecte, juntament amb l'expedient tramitat, s'exposa al públic a l'efecte que es pugui examinar i presentar-hipossibles al·legacions durant el termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'últim d'aquestsanuncis en el BOP i en el DOGC.

Si transcorre aquest termini sense que s'hi hagi presentat cap al·legació en contra, aquest projecte i l'expedient esconsideraran definitivament aprovats sense necessitat d'adoptar cap més acord.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Vic, 7 d'octubre de 2016

La gerent, Anna Seijas i Vila