Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 3/PLE/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vic

EDICTE

Per acord del Ple del dia 05/10/2016, s'ha aprovat l'expedient 3/PLE/2016 de crèdits extraordinaris i suplements decrèdit del pressupost de la pròpia Entitat de l'exercici de 2016. L'expedient s'exposa al públic durant un termini de quinzedies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 177 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refósde la llei reguladora de les hisendes locals. Alhora, es fa constar que aquest expedient quedarà definitivament aprovat sidurant el termini d'exposició al públic no s'hi presenten reclamacions ni objeccions de cap mena.

DESPESES.

Altes.

A) Operacions corrents

C.II

Despeses béns corrents i serveis 196.008,15

C.IV

Transferències corrents

274.000,00

B) Operacions de capital

C.VI

Inversions reals

114.500,00

C.VII

Transferències de capital

125.000,00

C.IX

Passius financers

108.000,00

Baixes.

A) Operacions corrents

C.II

Despeses béns corrents i serveis

194.000,00

C.III

Despeses financeres

91.000,00

C.IV

Transferències corrents

18.008,15

B) Operacions de capital

C.VI

Inversions reals

243.000,00

C.IX

Passius financers

254.000,00

INGRESSOS.

B) Operacions de capital

C.VIII

Actius financers

17.500,00

Vic, 7 d'octubre de 2016

La secretària, Maria Pilar Lobera Calvo