Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació de les obres definides en les fases 1 i 2 de la Memòria valorada de l'enllumenat espai via pública (antic espai del Mercadal - sector Montserrat)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de resolució 2016-10-10 ECAO-03683/2016 de data 10 d'octubre de 2016

Actualment l'antic espai del Mercadal de Martí l'Humà que s'està destinant a aparcament, és objecte de peticions delsveïns de la zona (sector Montserrat), per tal de poder utilitzar-lo de forma normalitzada i aconseguir un nou espaifuncional per al barri.

A partir d'aquesta demanda veïnal, els serveis tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres, han fet un estudid'il·luminació de l'espai i de canvi del tancament actual, i han redactat la "Memòria valorada enllumenat espai via pública(antic espai del Mercadal ? Sector Montserrat)".

L'objecte de la memòria és definir les actuacions necessàries per tal de dotar l'espai esmentat d'una il·luminació correctai permetre l'accés als cotxes, amb una major visibilitat de la que tenen ara. A més a més, es retiraran les portes i la reixametàl·lica que envolten el recinte.

El pressupost d'execució material del projecte és de cent vint-i-dos mil quatre-cents quaranta-quatre EUR amb seixanta-

tres cèntims (122.444,63 EUR), el pressupost de contractació sense IVA és de cent quaranta-cinc mil set-cents nouEUR amb onze cèntims (145.709,11 EUR) i un pressupost de contractació amb IVA de cent setanta-sis mil tres-centsvuit EUR amb dos cèntims (176.308,02 EUR). El termini d'execució de les obres es preveu que sigui de dos (2) mesos.

L'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS),establia que en el supòsit que la liquidació pressupostària es posicionés en superàvit, aquest es destinaria, en el cas del'Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net. La Llei 9/2013 de 20 dedesembre de control del deute comercial del sector públic, va modificar l'article 32 esmentat incloent una disposició queflexibilitza el destí del superàvit permetent que aquest es destini al que es descriuen com a inversions financeramentsostenibles.

L'Ajuntament de Terrassa acompleix tots els requisits exigits en l'esmentada llei i per aquest motiu va acordar en el Pledel passat dia 28 d'abril de 2016, aprovar inicialment dos expedients, un de suplement de crèdit i l'altre de crèditextraordinari, que permeten destinar el Romanent de Tresoreria a inversions financerament sostenibles. Passat eltermini d'exposició al públic, no consta cap al·legació ni reclamació contra els esmentats expedients, i per això s'entenenaprovats definitivament.

Dins d'aquestes inversions financerament sostenibles, s'han inclòs part de les actuacions vinculades a millorarl'enllumenat a l'antic espai del Mercadal.

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant resolució 2016-

07-06 ECAO-03683/2016 de data 6 de juliol de 2016, va aprovar l'expedient de contractació i el Plec de ClàusulesAdministratives Particulars reguladores del contracte de les obres definides en les fases 1 i 2 de la "Memòria valoradaenllumenat espai via pública (antic espai del Mercadal ? Sector Montserrat)", mitjançant el procediment obert, per tal dedeterminar l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb un pressupost de licitació de noranta-nou mil seixanta-setEUR amb trenta-quatre cèntims (99.067,34 EUR) (IVA exclòs) i de cent dinou mil vuit-cents setanta-un EUR ambquaranta-vuit cèntims (119.871,48 EUR) (IVA inclòs) i un termini d'execució de les obres que es preveu que sigui de dos(2) mesos.

La memòria valorada objecte d'aquesta contractació va ser aprovada definitivament per resolució del tinent d'alcalde del'Àrea de Planificació Urbanística i Territori núm. 5368 de data 29 de juny de 2016 (COAP 09/2016).Una vegada publicats els anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant i conclòs el procediment delicitació, en data 9 d'agost de 2016 es va iniciar el procés d'obertura electrònica de les pliques, a través de la plataforma de contractació VORTALgov. Les empreses que han presentat proposta per a aquest procediment són les següents:

1. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. E

2. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA.

CDimecres, 19 d'octubre de 2016

3. AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. (ACISA).

4. SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SECE).

5. MUNTATGES LLEIDA, SA.

6. CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.

7. ISTEM, SL.

8. ELECTRICITAT BOQUET, SL.

En la documentació relativa al sobre -1-, totes les empreses van declarar ser aptes per contractar amb el sector públic itenir la capacitat d'obrar i les condicions de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional de conformitat ambels requisits que s'estableixen en el plec de clàusules administratives particulars.

En aquest procediment no es puntua cap criteri amb valoració que depengui d'un judici de valor.

Una vegada desencriptats els arxius continguts en el sobre -2-, els serveis tècnics van analitzar les ofertes econòmiquesi van constatar que l'empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL havia presentat una oferta econòmicament anormal odesproporcionada. Per tant, la Mesa va decidir requerir aquesta mercantil per tal que, en un termini màxim de 2 dies i através de la plataforma VORTALgov, justifiquessin documentalment la viabilitat de la seva oferta.

L'empresa ha presentat la documentació requerida en el termini establert.

De conformitat amb l'informe de data 6 de setembre de 2016, emès pels serveis tècnics municipals, la Mesa, per unanimitat dels seus membres amb dret a vot, no ha acceptat la justificació presentada de l'oferta econòmica i, per tant,s'exclou la proposta de ELECTRICITAT BOQUET, SL de la valoració global. L'informe tècnic detalla, textualment elsegüent:

"Amb data 17 d'agost de 2016, ELECTRICITAT BOQUET, SL, ha presentat una memòria justificativa de l'ofertaeconòmica.

La justificació inclou:

? Llistat de preus de cadascuna de les partides del pressupost, desglossant preus per material, mà d'obra i maquinària.

? Disponibilitat de maquinària ja amortitzada.

? Indicació d'alguns proveïdors de material amb preu inferior al preu de projecte.

? Justificació de l'escurçament del termini d'execució.

? Estudi lumínic del projecte amb el material proposat en la seva oferta.

Anàlisi de la justificació:

? La justificació dels preus no s'aporta l'oferta dels proveïdors per justificar el preu dels materials de l'obra, i la justificacióno es considera completa.

? L'oferta justifica que la despesa en mà d'obra és menor perquè escurcen els terminis en l'execució. No es puntuava lareducció del termini d'execució. Per tant no poden justificar la reducció del cost de mà d'obra amb una reducció determini que no es precisa, ni aquest Ajuntament ha considerat que calgui proposar, plantejar i valorar.

En general la justificació no demostra que l'empresa ofereixi condicions excepcionalment favorables que justifiquin labaixa que ha fet, i d'altra banda oferint aquesta oferta anormal tampoc acredita que pugui donar compliment a lesobligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu l'article 69 de la

Directiva 2014/24/UE de contractació pública. E

Atenent les ofertes presentades i el barem del cost segons mercat actual, no es considera suficientment justificada l'oferta presentada per l'empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL i per tant es desestima."Dimecres, 19 d'octubre de 2016

De conformitat amb l'article 320 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decretlegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Mesa de contractació ha emès la seva acta, de data 12 de setembre de 2016,en la qual, una vegada examinat i valorat l'informe emès pels serveis tècnics municipals, de data 6 de setembre de2016, de valoració global de les ofertes, ha fet seu el contingut d'aquest informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i en la plataforma Vortal. En conseqüència, per aplicació dels criteris devaloració previstos en el plec de clàusules administratives particulars i tal i com es detalla en l'informe tècnic, resulta la següent puntuació global, per ordre decreixent:

EMPRESES

Criteris avaluables de forma automàtica

Proposta econòmica TOTAL

(PEC sense IVA)

5. MUNTATGES LLEIDA, SA

64.393,77

100,00

4. SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA (SECE)

68.192,19

89,05

3. AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA)

68.321,77

88,67

1. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

71.693,15

78,95

6. CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

75.687,44

67,43

7. ISTEM, SL

87.132,17

34,42

2. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA

89.150,70

28,60

8. ELECTRICITAT BOQUET, SL

49.713,00

EXCLOSOS

I en conseqüència, de conformitat amb l'article 151.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat perReial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i a la vista del quadre anterior, el licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en la licitació de les obres de les fases 1 i 2 descrites en la "Memòria valoradaenllumenat espai via pública (antic espai del Mercadal ? sector Montserrat)" és MUNTATGES LLEIDA, SA, que proposaun preu de seixanta-quatre mil tres-cents noranta-tres EUR amb setanta-set cèntims (64.393,77 EUR) (IVA exclòs) i desetanta-set mil nou-cents setze EUR amb quaranta-sis cèntims (77.916,46 EUR) (IVA inclòs), el qual representa unabaixa del 35% respecte al preu de licitació. El termini d'execució de les obres és de dos (2) mesos.

L'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA s'ha compromès a incorporar en l'execució de les obres, almenys, una (1)persona provinent de l'atur, acomplint així el requisit social de creació d'ocupació contemplat a la clàusula 14ena delPCAP, com a condició especial d'execució.

Pel que fa a la puntuació, la proposta de MUNTATGES LLEIDA, SA ha obtingut 100 punts en la valoració de la sevaproposta econòmica, únic criteri avaluable en aquesta licitació, al ser l'oferta més baixa de les acceptades.

A requeriment de l'òrgan de contractació, segons l'art. 151.2, l'empresa ha presentat en temps i forma la constitució dela garantia definitiva corresponent. Així mateix, ha presentat el pagament de l'anunci de licitació i ha lliurat la pòlissad'assegurança en la modalitat "responsabilitat civil per danys a tercers", expressament. Pel que fa a la situació d'estar alcorrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, des de l'Ajuntament de Terrassas'ha comprovat, a través de mitjans electrònics i prèvia autorització de l'empresa, que aquesta es troba al corrent depagament.

Prèviament a aquesta adjudicació, tal i com estableix l'art. 146.4 del TRLCSP, l'empresa ha acreditat la seva personalitatjurídica, la seva aptitud i la no incursió en cap causa de prohibició per contractar amb l'Administració, així com laconcurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per a poder participar en aquesta licitació.

L'interventor general ha emès el corresponent informe.

Així mateix, als efectes de l'article 52 del TRLCSP i a petició de la Intervenció General, es designa com a responsabledel contracte al director de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i, càrrecocupat pel Sr. Salvador Navarro Cardona.

Per tot l'exposat anteriorment, i en virtut del que determina l'article 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'art. 53.1. o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de delegacionsnúmero 6958 de 31 de juliol de 2015 i el seu complementari número 7208 de data 04 de setembre de 2015,DISPOSO: E

PRIMER.- Adjudicar a la mercantil MUNTATGES LLEIDA, SA, el contracte de les obres de les fases 1 i 2 descrites en laC

"Memòria valorada enllumenat espai via pública (antic espai del Mercadal ? sector Montserrat)" per un import de

Dimecres, 19 d'octubre de 2016

seixanta-quatre mil tres-cents noranta-tres EUR amb setanta-set cèntims (64.393,77 EUR) (IVA exclòs) i de setanta-setmil nou-cents setze EUR amb quaranta-sis cèntims (77.916,46 EUR) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 35% respecte al preu de licitació. El termini d'execució de les obres és de dos (2) mesos.

MUNTATGES LLEIDA, SA resulta adjudicatària per haver obtingut la seva proposta 100 punts en la valoracióeconòmica, únic criteri avaluable en aquesta licitació, al ser l'oferta més baixa de les acceptades.

SEGON.- Carregar l'import de la despesa total de setanta-set mil nou-cents setze EUR amb quaranta-sis cèntims(77.916,46 EUR) (IVA inclòs), a l'aplicació pressupostària 1436.16501.62300 del Pressupost Municipal vigent.

TERCER.- Notificar aquesta resolució a l'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, adjudicatària de les obres de referència ia la resta de candidats o licitadors.

QUART.- Advertir a l'adjudicatari de l'obligació d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s'hand'analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a l'estudi, de conformitat amb les prescripcionsde l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, i al lliurament, en el termini màxim de deu dies a comptar des del'adjudicació, d'aquest pla de seguretat i salut a la Corporació, per a la seva aprovació.

CINQUÈ.- L'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA s'ha compromès a incorporar en l'execució de les obres, almenys una(1) persona provinent de l'atur, acomplint així el requisit social de creació d'ocupació contemplat a la clàusula 14.1 del PCAP com a condició especial d'execució. Per acreditar aquesta condició, l'empresa lliurarà al coordinador de seguretati salut, abans de l'inici de les obres, una còpia del contracte subscrit amb la persona de nova contractació. Així mateix, presentarà la documentació acreditativa del número total de persones que integren la plantilla adscrita a l'objecte delcontracte adjudicat (TC1-TC2).

SISÈ.- Advertir a l'adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgansadministratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable). Aquests codis varien en funcióde l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s'indicaran a les factures són:

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

Oficina comptable

LA0004470

LA0004470

LA0003834

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica, i de conformitat amb lamodificació de l'ordenança municipal per al govern i administració electrònica, l'ús de la factura electrònica (formatFacturae) i la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures electròniques és obligatori per a tots elsproveïdors que en el marc d'una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per al'Ajuntament.

SETÈ.- Formalitzar el contracte, d'acord amb l'article 156 del TRLCSP, abans del quinzè dia hàbil a comptar des delsegüent al de la recepció de la notificació d'aquesta resolució pels licitadors i candidats i en el perfil de contractant del'Ajuntament de Terrassa.

VUITÈ.- Designar responsable del contracte al director de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic de l'Àrea deTerritori i Sostenibilitat, càrrec ocupat pel Sr. Salvador Navarro Cardona, a qui correspondrà supervisar-ne l'execució iadoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzicorrectament.

NOVÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques d'aquestcontracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.

DESÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de contractant del'Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Terrassa, 10 d'octubre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol i Puig