Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Taradell

EDICTE

El Ple, en sessió ordinària de data 6 d'octubre del 2016, va aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 7/2016 en lamodalitat suplements i habilitació de crèdit dins del pressupost i la modificació de les bases d'execució del pressupostde l'exercici 2016.

De conformitat amb el que preveu l'article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de marc, pel que s'aprova el Text refós de la Lleireguladora de les hisendes locals, l'expedient es sotmet a informació publica pel termini de quinze dies hàbils comptatsdes de l'endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes d'examen i, si s'escau,presentació de reclamacions i/o al·legacions. L'expedient pot ser consultat a les oficines municipals del Cr. de la Vila, 45,de dilluns a divendres laborals de 9 a 14 hores.

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin presentat cap reclamació i/o al·legació, el present acord s'elevarà adefinitiu sense necessitat d'adoptar cap altre acord.

Taradell, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde accidental, Jordi Baucells Colomer