Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial d'un projecte modificat d'obra municipal ordinària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

EDICTE

Per Decret de l'alcaldia de data 10 d'octubre de 2016 s'ha aprovat inicialment el projecte modificat d'obra municipalordinària "Substitució instal·lació aigua potable. Carrer Montserrat vorera números parells", redactat per l'arquitectemunicipal, senyora Núria Sans Cuffí.

D'acord amb el que disposa l'article 37 del Reglament d'obres, serveis i activitats dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'esmentat projecte s'exposa al públic mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona junt amb l'expedient instruït, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar del següent d'aquestapublicació, es puguin presentar al·legacions o reclamacions.

El projecte i l'expedient instruït es podrà consultar de dilluns a divendres d'11 a 14 hores i dimecres de 16 a 19 hores enles oficines de l'Ajuntament (Plaça Major, núm. 1 de Santa Eugènia de Berga).

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions o reclamacions, en compliment de l'acordadoptat, el projecte s'entendrà aprovat amb caràcter definitiu.

Santa Eugènia de Berga, 13 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Anna Franquesa Roca