Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria del concurs 2n Lavatraka
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

ANUNCI de convocatòria del concurs 2n Llavatraka

Texto OL: BDNS (Identif.):319719.

De conformitat amb allò previst als articles 17.3 b i 20.8 a de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions, es publicarà l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual podrà consultar-se a la Base de DadesNacional de Subvencions.

1. Bases Reguladores: BR del concurs de percussió de Sant Andreu de Llavaneres "Llavatraka"

2. Partida: 337 48967. Import màxim: 1.500.- EUR.

3. Objecte: Promoure un concurs de percussió el dissabte 26 de novembre de 2016 al parc de Ca l'Alfaro (Ps. Mare de Déu de Montserrat 27-31), al llarg de tot el dia, dins el marc dels actes programats per la Festa Major de Sant Andreu2016.

4. Procediment: concurrència competitiva. Màxim 24 grups participants.

5. Participants i requisits. Podran participar tots aquells grups de percussionistes que tinguin en el seu espectacle lamodalitat de cercavila. La seva proposta ha de ser íntegrament interpretada per instruments de percussió, entenent-seper instruments de percussió qualsevol element (quotidià o no) que emeti un so en percudir-lo.

No hi ha límit d'integrants per grup i, en cap cas, el nombre de persones, es tindrà en compte com a criteri de valoració del jurat, però els participants no podran actuar en més d'un grup concursant.

Per participar-hi cal fer un donatiu mínim de 25 EUR per colla a "Llavaneres contra el Càncer" (ES31-2100-0416-5101-

0095-3041).

6. Termini d'inscripció i sol·licitud. El termini d'inscripció s'iniciarà en la data de publicació de la convocatòria i fins al 25 d'octubre.

Per inscriure's cal demanar el formulari de sol·licitud al correu electrònic llavatraka@gmail.com i enviar-lo degudamentcomplimentat a la mateixa adreça tot adjuntant el justificant del donatiu a Llavaneres contra el Càncer.

7. Òrgan de resolució. El primer i segon premi seran seleccionats per un jurat integrat per representants del món del foc,músics i especialistes en percussió. El tercer i quart premi seran escollits per votació popular. Vista la resolució del jurat ide la votació popular, la Junta de Govern Local aprovarà la despesa corresponent a favor dels guanyadors.

8. Categories, funcionament, criteris de valoració i premis. Veure Bases Reguladores del Concurs de PercussióLlavatraka de Sant Andreu de Llavaneres.

9. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.

Junta de Govern, 20/09/2016.

Sant Andreu de Llavaneres, 20 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Mora BichTitulo ES: CONVOCATORIA CONCURSO LLAVATRAKA 2.

Texto ES: BDNS(Identif.):319719.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General deE

Subvenciones, se publica el extracto de la convocatòria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos C

Nacional de Subvenciones.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

1. Bases Reguladoras: BR del concurso de percusión de Sant Andreu de Llavaneres "Llavatraka"

2. Aplicación presupuestaria: 337 48967. Importe máximo: 1.500.- EUR.

3. Objeto: Promover un concurso de percusión el sábado 26 de noviembre de 2016 en el parque de Ca l'Alfaro (Ps.Mare de Déu de Montserrat 27-31), durante todo el día, en el marco de los actos programados con motivo de la FiestaMayor de Sant Andreu 2016.

4. Procedimiento: concurrencia competitiva. Máximo 24 grupos participantes.

5. Participantes y requisitos. Podrán participar todos aquellos grupos de percusionistas que tengan en su espectáculo lamodalidad de pasacalles. Su propuesta debe estar íntegramente interpretada por instrumentos de percusión,entendiendo como tales cualquier elemento, cotidiano o no, que emita un sonido cuando se percusione.

No hay límite de integrantes de un grupo y en ningún caso el número de persones integrantes se tendrá en cuenta porparte del jurado, pero los participantes no podrán actuar en más de un grupo participante.

Para participar debe hacerse un donativo de mínimo 25 EUR por grupo "Llavaneres contra el Cancer" (ES31-2100-

0416-5101-0095-3041).

6. Plazo de inscripción y solicitud. El plazo de inscripción se iniciará en la fecha de publicación de la convocatoria yhasta el 25 de octubre.

El formulario de inscripción debe solicitarse por correo electrónico llavatraka@gmail.com y enviarse debidamentecumplimentado a la misma dirección adjuntando el justificante del donativo a Llavaneres contra el Cancer.

7. Órgano de resolución. El primer y segundo premio serán seleccionados por un jurado integrado por representantesdel mundo de la pirotecnia, músicos y especialistas en percusión. El tercer y cuarto premio serán escogidos por votaciónpopular. A la vista de la resolución del jurado y de la votación popular, la Junta de Gobierno aprobará el gastocorrespondiente a favor de los ganadores.

8. Categorías, funcionamiento, criterios de valoración y premios. Ver Bases Reguladoras del Concurso de PercusiónLlavatraka de Sant Andreu de Llavaneres.

9. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases.

Junta de Gobierno, 20/09/2016.

Sant Andreu de Llavaneres, 20 de septiembre de 2016

El alcalde, Joan Mora Buch