Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits números 30/2016, 31/2016 i 32/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pallejà

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2016, va aprovar l'acord d'aprovacióinicial dels expedients de modificació de crèdits números 30/2016, 31/2016 i 32/2016 del Pressupost General del'Ajuntament de Pallejà per a l'exercici 2016, el qual s'exposa al públic durant el termini de quinze dies hàbils, als efectes previstos a l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la LleiReguladora de les Hisendes Locals, amb la finalitat de què els interessats presentin les al·legacions que es creguinadients. S'entendran aprovades definitivament les modificacions de crèdits si durant l'esmentat termini, a comptar desdel dia següent a la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, no es presenten reclamacions per partd'interessats.

PUBLICACIÓ: Aquest edicte serà publicat al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Pallejà i al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona.

Pallejà, 7 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Ascensión Ratia Checa