Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de les atribucions de l'Alcaldia per absència
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Orís

EDICTE

Per Decret de l'Alcaldia de data 7 d'octubre de 2016, s'ha resolt delegar les funcions pròpies de l'Alcaldia en el segonTinent d'Alcalde de l'Ajuntament d'Orís, durant el període comprés entre els dies 19 i 30 d'octubre de 2016 ambdósinclosos, per motius d'absència de l'Alcalde que subscriu.

Ho fem públic, per a general coneixement, atès allò disposat a l'article 47 en relació al 44.1 i 2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 denovembre.

Orís, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, Arnau Basco i Cirera