Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'expedient de contractació de l'oferta econòmicament més avantatjosa del contracte d'assegurança de la flota de vehicles titularitat de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Navàs

ANUNCI

Procediment: Contractació de l'assegurança de la flota de vehicles titularitat de l'Ajuntament de Navàs.

Tràmit: Aprovació expedient.

Òrgan: Junta de Govern Local.

Expedient: Gestiona 326/2016.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 5 d'octubre de 2016, ha aprovat l'expedient de contractació,mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, així com els plecsde clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el contracte d'assegurança de la flota de vehiclestitularitat de l'Ajuntament de Navàs.

L'anunci de licitació es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil del contractant, per tal quedurant el termini de 15 dies hàbils els interessats puguin presentar ofertes.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Navàs, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Jaume Casals i Ció