Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de diverses modificacions pressupostàries
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montornès del Vallès

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, en sessió ordinària celebrada el dia 06/10/2016, va acordar l'aprovacióinicial de les modificacions de crèdits 39/2016, 40/2016, 41/2016 i 42/2016 corresponent als expedientsEPMP2016000012, EPMP2016000014, EPMP2016000015 i EPMP2016000013 del Pressupost 2016 en la modalitat detransferències de crèdit i suplement de crèdits.

En compliment del que disposa l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se sotmeten els expedients a exposició pública peltermini de quinze dies a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a què els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si durant aquest termini no es presenten al·legacions, es considerarà aprovat definitivament aquest acord.

Montornès del Vallès, 10 d'octubre de 2016

L'alcalde, José A. Montero Domínguez