Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació en regidors i tinents d'alcalde
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

EDICTE de delegacions a regidors i tinents d'alcalde

En data 10 d'octubre de 2016 s'ha dictat el decret d'alcaldia núm. 573/16 quina part dispositiva diu el següent:

PRIMER.- Modificar la resolució d'Alcaldia de data 19 de juny de 2015 i nomenar al regidor Miquel Ángel Coín Torresresponsable de les àrees de turisme, comerç i ensenyament, per haver quedat sense efecte la delegació efectuada enfavor de la Sra. Sancristoful. Aquesta delegació específica no portarà inherent cap facultat resolutòria al regidor queostenti la delegació de l'àrea d'adscripció si bé el facultarà per la direcció interna i gestió dels serveis corresponents ambl'abast previst a l'article 43.5 b) del ROF, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre.

SEGON.- Les delegacions específiques comprenen la gestió ordinària dels assumptes respectius, la formulació depropostes en els casos que requereixen l'adopció d'un acord o resolució així com la instrucció dels expedients que estramitin per infracció de les normes generals o qualsevol altre procediment del qual pugui resultar la imposició d'unasanció. Aquestes delegacions no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles deser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

TERCER.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'organització,funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte desdel dia següent a la data de notificació d'aquest decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.

QUART.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita,si dintre de les 24 hores següents no manifesten res en contra, o fan ús de la delegació.

CINQUÈ.- Donar compte al Ple d'aquest resolució en la propera sessió que es celebri, i publicar el seu text íntegre en elButlletí Oficial de la Província així com en els mitjans de difusió municipals en compliment de l'article 44.2 del text legalabans esmentat.

La qual cosa es fa públic per a general coneixement.

Monistrol de Montserrat, 11 d'octubre de 2016

L'alcalde, Joan Miguel i Rodríguez