Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de la composició de la Junta de Govern Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

EDICTE de modificació de la composició de la Junta de Govern Local

En data 10 d'octubre de 2016 s'ha dictat el decret d'alcaldia núm. 574/16 quina part dispositiva diu el següent:

PRIMER. Modificar el decret d'Alcaldia de data 19 de juny de 2015 en allò referent a la composició de la Junta deGovern Local i nomenar al Sr. Miquel Àngel Coín Torres membre de la Junta de Govern Local en substitució de la Sra.Sancristòful de tal forma que la composició definitiva d'aquest òrgan col·legiat resti de la manera següent:

Presidència: Alcalde, Sr. Joan Miguel i Rodríguez.

Vocals:

Sr. José Antonio Martínez Moledo, primer tinent d'alcalde.

Sra. Mª Carme Pineda i Castro, segona tinent d'alcalde.

Sr. Miquel Àngel Coín i Torres, tercer tinent d'alcalde.

SEGON. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.

TERCER. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici que aquestaresolució sigui efectiva a partir de l'endemà de la seva signatura.

QUART. Comunicar aquesta Resolució als regidor Miquel Àngel Coín Torres per al seu coneixement i als efectespertinents.

La qual cosa es fa públic per a general coneixement.

Monistrol de Montserrat, 11 d'octubre de 2016

L'alcalde, Joan Miguel i Rodríguez