Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament de tinents d'alcalde
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

EDICTE sobre nomenament de tinents d'alcalde

En data 10 d'octubre de 2016 s'ha dictat el decret d'alcaldia núm. 572/16 quina part dispositiva diu el següent:

PRIMER. Nomenar tinents d'alcalde d'aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es relacionen:

Sr. Jose Antonio Martínez Moledo primer tinent d'alcalde.

Sra. Carme Pineda i Castro, segona tinenta d'alcalde.

Sr. Miquel Àngel Coín Torres, tercer tinent d'alcalde.

SEGON.- Establir que, en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que lireconeix la legislació vigent i, en especial l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons bancaris, serandesenvolupades pels Tinents d'Alcalde, en conformitat amb l'ordre següent:

- Primer tinent d'alcalde: Sr. Jose Antonio Martínez Moledo.

- Segon tinent d'alcalde: Sra. Carme Pineda i Castro.

- Tercer tinent d'alcalde: Miquel Àngel Coín.

TERCER.- A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan hagi d'absentar-se del terme municipal establirà, mitjançantdecret, la durada de la seva absència, designant al tinent d'Alcalde que hagi d'assumir les seves competències.

De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel Primer Tinent d'alcalde, i en elseu defecte pel segon, els quals hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateixdia puguin actuar com a Alcalde Accidental més d'un d'ells.

QUART.- Comunicar aquest Decret als Tinents d'Alcalde afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informada aaquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com Alcalde Accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, nimodificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne d'altres noves.

CINQUÈ.- Deixar sense efecte la resolució d'Alcaldia 320/15 de data 19 de juny de 2015 que queda substituïda per lapresent resolució.

SISÈ.- Donar compte al ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui, encompliment del què preveu l'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

SETÈ.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici que aquestaresolució sigui efectiva a partir de l'endemà de la seva signatura.

La qual cosa es fa públic per a general coneixement.

Monistrol de Montserrat, 11 d'octubre de 2016

L'alcalde, Joan Miguel i Rodríguez