Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 2/16 i 6/16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Molins de Rei

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària duta a terme el dia 4 d'octubre de 2016, acordà l'aprovació inicial delsexpedients de CRÈDIT EXTRAORDINARI 6/16 i SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/16 del Pressupost Municipal de l'exercici2016, els quals s'exposen al públic durant el termini de quinze dies hàbils, als efectes previstos a l'article 177.2 i 179.4del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals; s'entendran aprovats definitivament si durant l'esmentat termini, a comptar des del dia següent a la inserció d'aquest anunci alButlletí Oficial de la Província, no es presenten reclamacions.

Molins de Rei, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Joan Ramon Casals i Mata