Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte executiu de l'obra municipal ordinària de millora i reforç de la passera d'accés a Can Vinyers
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Matadepera

EDICTE d'aprovació inicial del projecte executiu de l'obra municipal ordinària de millora i reforç de la passera d'accés a Can Vinyers de Matadepera

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovar inicialment isotmetre a informació pública el projecte executiu de l'obra municipal ordinària de millora i reforç de la passera d'accés aCan Vinyers de Matadepera, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, Sr. Albert Mas Soler, amb un pressuposttotal per contracta de 40578,10 EUR més IVA.

Aquest projecte, el pot consultar qualsevol interessat tots els dies feiners, entre les nou i les catorze hores, durant eltermini d'informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l'ajuntament dintre del termini esmentaten el paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre delprocediment administratiu comú de les administracions públiques.

Matadepera, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga