Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de l'obra de reurbanització de diversos carrers
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Martorell

ANUNCI

L'Ajuntament de Martorell, en virtut de decret de l'alcaldia núm. 1332/2016, d'11 d'octubre, i de conformitat amb l'article142.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes delsector públic, convoca licitació mitjançant procediment obert per a l?adjudicació del contracte d'execució de l'obra"Reurbanització dels carrers Francesc Pujols, Lluís Millet, Compositor Joan Cererols, Compositor Vives, Eusebi Planas,Enric Granados, Magí Oliver, Santiago Rusiñol i Verge del Roser", conforme a les següents condicions:

1.- Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Martorell (Baix Llobregat).

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació (Secretaria).

2.- Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Execució de l'obra "Reurbanització dels carrers Francesc Pujols, Lluís Millet, Compositor JoanCererols, Compositor Vives, Eusebi Planas, Enric Granados, Magí Oliver, Santiago Rusiñol i Verge del Roser".

b) Lloc d'execució: Martorell.

c) Termini d'execució: El termini d'execució serà de TRES (3) MESOS, o l'inferior proposat per l'adjudicatari.

3.- Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Urgent.

b) Procediment: Obert.

4.- Pressupost base de licitació.

Import total: 296.018,79 EUR, IVA exclòs.

5.- Garanties.

a) Provisional.- No se n'exigeix.

b) Definitiva: La fiança definitiva serà l'equivalent al 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

6.- Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Martorell, Departament de Contractació (Secretaria).

b) Domicili: Carrer Mur, 61, 1a. planta.

c) Localitat i codi postal: Martorell-08760.

d) Telèfon: 93 775.00.50.

e) Fax: 93 774.05.95.

f) Perfil del contractant mitjançant la plana web www.martorell.cat.

g) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Fins la data límit de presentació de les ofertes.

7.- Presentació de les ofertes.

a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació d'ofertes finalitzarà el dia 4 de novembre de 2016, a les14:00 hores. L'horari de presentació serà de dilluns a divendres no festius, de 9'00 a 14'00 hores.b) Documentació a presentar: La especificada en la clàusula 1h) del plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

1a. Entitat: Ajuntament de Martorell, Departament de Contractació (Secretaria).

2a. Domicili: Carrer del Mur, 61, 1a. planta.

3a. Localitat i codi postal: Martorell-08760.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

8.- Criteris de valoració de les ofertes.

1r. Oferta econòmica, fins a un màxim de 55 punts.

Es valorarà l'oferta econòmica general d'acord amb la següent fórmula: PE= 55 ? D.

On,

PE = Puntuació oferta econòmica, en base a 55.

D = coeficient de desviació de l'oferta presentada (Bi) respecte la baixa de referència (BR), calculat segons el següent:

Per a Bi < BR, D = (BR ? Bi)x1,25, Per a Bi = > a BR, D = Bi ? BR.

Bi = baixa de l'oferta respecte el tipus de licitació (expressat en %).

BR = baixa de referència, (expressat en %), calculada segons la següent fórmula:

BR = ? Bo / n.

On,

Bo = baixa de l'oferta respecte el tipus de licitació (expressat en %).

n = nombre d'ofertes incloses en el sumatori.

Per al càlcul de la baixa de referència (BR), s'exclouran del sumatori les baixes presentades (Bo) que tinguin major i menor valor (expressat en %) sempre que el nombre d'ofertes presentades sigui superior a dos.

2n. Memòria descriptiva de l'execució de l'obra, fins a un màxim de 25 punts, segons el següent detall:

a) Estudi del procés constructiu (màxim 15 punts).

- Procés constructiu descrit exhaustivament i plenament adaptat a l'obra.

Puntuació: de 11 a 15 punts.

- Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l'obra.

Puntuació: de 6 a 10 punts.

- Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica.

Puntuació: de 0 a 5 punts.

b) Propostes per minimitzar les afectacions de l'obra. (màxim 5 punts).

- Proposta d'elevat interès.

Puntuació: de 4 a 5 punts.

- Proposta d'interès normal.

Puntuació: de 2 a 3 punts.

- Proposta d'interès limitat.

Puntuació: de 0 a 1 punt.

c) Propostes per garantir la qualitat dels acabats. (màxim 5 punts).

- Les propostes presentades són d'elevat interès:

Puntuació: de 4 a 5 punts.

- Les propostes presentades són d'interès normal:

Puntuació: de 2 a 3 punts.

- Les propostes presentades són d'interès limitat:

Puntuació: de 0 a 1 punt.

3r. Per la millora consistent en la reducció del termini d'execució de l'obra, fins a un màxim de 15 punts.

Per cada dia natural de reducció s'atorgarà 1punt.

4t. Per la millora consistent en l'ampliació del termini de garantia de l'obra per sobre del mínim legal d'un any, fins a un

màxim de 5 punts.

Per cada any addicional d'ampliació del termini de garantia de l'obra s'atorgarà 1 punt.

VDimecres, 19 d'octubre de 2016

En cas d'igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d'adjudicació,s'adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d'aplicar els criteris de preferència que a continuació es detallen:

1r. A favor de la proposició que hagi obtingut major puntuació pel primer criteri de valoració.

2n. A favor de la proposició que hagi obtingut major puntuació pel segon criteri de valoració.

3r. A favor de la proposició que hagi obtingut major puntuació pel tercer criteri de valoració.

4t. A favor de la proposició amb un preu més baix.

5è. En cas de persistir l'empat després d'aplicar tots els criteris precedents, es decidirà l'adjudicació, entre elles, persorteig.

9.- Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Martorell.

b) Domicili: Plaça de la Vila, 46, 1a. planta (Saló de sessions).

c) Localitat: Martorell.

d) Sobre núm. 1: el dia 10 de novembre de 2016, a les 10:30 hores, en acte privat.

Sobre núm. 2: el dia 17 de novembre de 2016, a les 10:30 hores, en acte públic.

Sobre núm. 3: el dia 25 de novembre de 2016, a les 10:30 hores, en acte públic.

e) Composició de la mesa de contractació:

- President titular: l'alcalde, Xavier Fonollosa Comas.

- 1r. Suplent de President: el regidor de serveis urbans, Lluís Esteve Balagué.

- 2n. Suplent de President: la regidora de coordinació de l'àrea de serveis a les persones, Núria Canal Pubill.

- 1r Vocal Titular: el regidor de planificació urbanística, medi ambient i habitatge, Adolf Bargués Asturias.

- 1r. Suplent de 1r. Vocal: el regidor d'hisenda i seguretat ciutadana, Josep Casasayas Puig.

- 2n. Suplent de 1r. Vocal: el regidor de cultura, Sergi Corral Barón.

- 2n. Vocal Titular: Rodrigo Alaminos Rodríguez, arquitecte municipal.

- 1r. Suplent de 2n. Vocal: Joan Casademont Portell, enginyer municipal.

- 2n. Suplent de 2n. Vocal: Rafael Palao Aguilar, arquitecte tècnic municipal.

- El secretari de la Corporació o el funcionari que legalment el substitueixi.

- L'interventor de fons de l'Ajuntament, o el funcionari que legalment el substitueixi.

- Secretari Titular de la Mesa: Marco Antonio Sabe Bernal, Tècnic d'Administració General.

- Secretari Suplent de la Mesa: Montserrat Navarro Carrillo, Tècnica d'Administració General.

10.- Despeses d'anuncis.

L'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació de la present contractació, que haurà d'abonar l'adjudicatari,serà de 3.000,00 EUR.

Martorell, 11 d'octubre de 2016

L'alcalde, Xavier Fonollosa Comas