Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de les obres de rehabilitació de la coberta del recinte firal de la Farga
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, sobre la contractació d'obres O-24/2015

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació.

c) Número d'expedient: 24/2015.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Obres de rehabilitació de la coberta del recinte firal de la Farga.

b) Divisió per lots i número: Lot únic.

c) Lloc de lliurament: Veure plec de condicions tècniques.

d) Termini d'execució: Veure plecs de condicions.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma: Valoració per un únic criteri (preu).

4. Valor estimat del contracte:

Import: 327.222,29 EUR IVA exclòs.

5. Tipus licitatori:

Import: 327.222,29 EUR IVA exclòs, que els licitadors no podran superar en les seves ofertes.

6. Garanties:

El 5% de l'import d'adjudicació IVA exclòs.

7. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet, Secció de Contractació.

b) Domicili: C. Josep Prats, núm. 2, 5a planta.

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet, 08901.

d) Telèfon: 93 402 94 64.

e) Fax: 93.402.94.24.

f) Adreça electrònica: contractacio@l-h.cat.

g) Pàgina Web: http://www.l-h.cat i https://seuelectronica.l-h.cat.

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'últim dia de presentació d'ofertes.

8. Requisits específics del contractista:

1. Classificació: Grup C, Subgrup 7, categoria 2.

2. Mitjans alternatius d'acreditació de la Solvència tècnica i econòmica: Veure plecs de condicions.9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: fins a les 12 hores del dia següent del que es compleixin 26 dies naturals des del següent de l'última publicació en el Butlletí o Diaris oficials. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil o dissabte s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

E

b) Documentació a presentar: l'exigida a la clàusula corresponent del plec de condicions administratives particulars.

CDimecres, 19 d'octubre de 2016

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet, Secció de Contractació.

2. Domicili: C. Josep Prats, núm. 2, 5a planta.

3. Localitat i codi postal: L'Hospitalet, 08901.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos, des de l'obertura de lesproposicions.

e) Admissió de variants: les previstes als plecs de condicions.

10. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet.

b) Domicili: C. Josep Prats, núm. 2, 5a planta.

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet, 08901.

d) Data: la de la primera sessió que celebri la Mesa Permanent de contractació un cop finalitzat el termini de presentaciód'ofertes.

e) Hora: a partir de les 10:30 hores.

11. Altres informacions:

Veure plecs de condicions.

12. Despeses anuncis:

Seran a compte de l'adjudicatari.

L'Hospitalet de Llobregat, 7 d'octubre de 2016

El tinent d'Alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, p. d. (Decret 2303/2016 de 31 de març, ButlletíOficial de la Província de Barcelona 18/04/2016), la tècnica lletrada del Servei de Contractació, Soledat Colomé Coca