Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ratificació de la suspensió de la licitació del subministrament i distribució dels àpats a domicili per a persones usuàries del servei de menjar a domicili
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat referent a donar-se per assabentat de la interposició del recurs especial en matèria de contractació i ratificar la suspensió del procediment licitatori per a l'adjudicació del contracte del subministrament i distribució dels àpats a domicili per a persones usuàries del servei de menjar a domicili (SU-29/2015)

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, es sessió de data 4 d'octubre de 2016, ha resolt:

(...)

Primer.- Donar-se per assabentat de l'anunci i de la interposició del recurs especial en matèria de contractació previst enels arts. 40 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de laLlei de Contractes del Sector Públic, per la societat ROCA GONZÁLEZ SL mitjançant escrit presentat en data 19 desetembre de 2016, NRGE 51747, contra la Resolució del tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals núm.006541/2016 de data 30 d'agost, de declaració de l'oferta econòmicament més avantatjosa recaiguda en el procedimentd'adjudicació del contracte del subministrament i distribució dels àpats a domicili per a persones usuàries del servei demenjar a domicili (SU-29/2015).

Segon.- Ratificar la suspensió del procediment licitatori per a l'adjudicació del contracte del subministrament i distribuciódels àpats a domicili per a persones usuàries del servei de menjar a domicili (SU-29/2015), fins a la resolució del recursespecial en matèria de contractació interposat per ROCA GONZÁLEZ SL per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, disposada per Provisió del tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals de data 20 de setembre de 2016.

(...)

El que es fa públic per a general coneixement.

L'Hospitalet de Llobregat, 7 d'octubre de 2016

El regidor de Govern de Benestar Social, p. d. (Resolució 2301/2016 de 31 de març), la tècnica lletrada de Contractació,Soledat Colomé Coca