Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de subministrament de vestuari per a la brigada, conserges i professors de taller
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

ANUNCI de licitació

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de la Garriga.

b) Dependència que tramita el expedient: Secretaria ? unitat de contractació.

c) Domicili: Plaça de l'Església, 2.

d) Localitat: la Garriga c.p.: 08530.

e) Telèfon: 93 -860 50 50.

f) Fax.: 93 871 82 81.

g) Correu electrònic: contractació@ajlagarriga.cat.

h) Direcció de Internet del perfil del contractant: www.lagarriga.cat.

2. Objecte del contracte:

a) Procediment: Obert, diversos criteris d'adjudicació.

b) Número d'expedient: SUB06/2016.

c) Objecte: subministrament de vestuari pel personal de la UOS, conserges i professors de taller.

d) CPV: 18100000-0.

e) Divisió per lots: no.

f) admissió de variants: no.

g) Lloc de execució: la Garriga.

h) codi NUTS: ES511.

i) Durada del contracte: 2 anys.

3. Tramitació i procediment:

a) Tipus: Contracte de subminstrament.

b) tramitació: urgent.

c) procediment: obert.

d) Criteris de adjudicació: qualitat tècnica de les peces (20 p)/ millor preu ofert pels articles (80p).

4. Pressupost base de licitació:

a) Valor estimat del contracte: 61.073,2.

b) Pressupost de licitació: 30.536.6.

5. Garanties exigides:

Definitiva 5%

6. Presentació d'ofertes de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

b) Lloc de presentació: Registre general de l'Ajuntament de la Garriga.

c) Domicili: Plaça de l'Església, 2.

d) Localitat i c.p. la Garriga, 0853.e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

f) No s'accepta la presentació d'ofertes electròniques.

g) s'accepten factures electròniques.

8. Obertura d'ofertes: E

a) Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de la Garriga.

C

b) Data i hora: es publicarà al perfil del contractant.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

9. Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari amb un màxim de 500 EUR.

La Garriga, 14 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla