Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de subvencions de l'impost sobre béns immobles per a famílies monoparentals i persones vídues, any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

ANUNCI sobre l'extracte de l'acord de 10 d'octubre de 2016 de la Junta de Govern Local pel qual es convoquen subvencions per l'impost de béns immobles per a famílies monoparentals i persones vídues per a l'any 2016

BDNS (Identif.): 319599.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General deSubvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions http: //www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Primer. Beneficiaris.

Famílies monoparentals i persones vídues que reuneixin els requisits establerts a les bases específiques reguladoresd'aquesta Subvenció.

Segon. Objecte.

L'Objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar el pagament de l'impost de béns immobles per afamílies monoparentals i persones vídues.

Tercer. Bases reguladores.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de març del 2010.

Quart. Quantia.

L'import total de màxim de la subvenció per a tots els beneficiaris/es de 12.000,00 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Vint dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La Garriga, 11 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla

ANUNCIO sobre el extracto del acuerdo de 10 de octubre de 2016 de la Junta de Gobierno Local por el que se convocan subvenciones para el impuesto de bienes inmuebles para familias monoparentales y personas viudas para el año 2016

BDNS (Identif.): 319599.

Extracto del acuerdo de 10 de octubre de 2016 de la Junta de Gobierno Local por el que se convocan subvencionespara el impuesto de bienes inmuebles para familias monoparentales y personas viudas para el año 2016.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General deSubvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de DatosNacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.Primero. Beneficiarios.

Familias monoparentales y personas viudas que reúnan los requisitos establecidos en las bases específicas reguladoras de dicha subvención.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

Segundo. Objeto.

El objeto de las subvenciones de la presente convocatoria es financiar el pago del impuesto de bienes inmuebles parafamilias monoparentales y personas viudas.

Tercero. Bases reguladoras.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 17 de marzo de 2010.

Cuarto. Cuantía.

El importe total máximo de la subvención para todos los beneficiarios/as es de 12.000,00 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Veinte días naturales a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de laProvincia de Barcelona.

La Garriga, 11 de octubre de 2016

La alcaldesa, Meritxell Budó Pla