Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cubelles

EDICTE d'ordenances fiscals

En compliment del que disposa l'article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la LleiReguladora de les Hisendes Locals, s'anuncia que l'Ajuntament, en sessió Plenària de data 11 d'octubre de 2016, haaprovat per la majoria que requereix la Llei, els acords següents:

"PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de l'any 2017 i següents, la modificació de les Ordenances Fiscalsque a continuació es relacionen, així com l'esborrany d'ordenances que s'incorporen al presenta acord formant-ne partdel mateix a tots els efectes:

A) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.

B) Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

C) Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

D) Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.

E) Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries.

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i enun dels diaris de major difusió de la província aquest acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptatsdes del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el BOP.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos enl'article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposiciópública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats es consideraran definitivament aprovats.

TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop transcorregut el períoded'exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text íntegre dels articles modificats de les Ordenances Fiscalscorresponents."

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases delRègim Local; 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprovael text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscalsaprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de lapublicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial de la Província", perquè els interessats puguin examinar l'expedient ipresentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

Cubelles, 11 d'octubre de 2016

L'alcaldessa presidenta, Rosa M. Fonoll i Ventura

En dono fe, la secretària general, Carme López-Feliu i Font