Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de l'adquisició i implantació d'un sistema global d'Administració electrònica, de gestió d'expedients, de gestió de tributs i de recaptació i població
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Contractació General

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.a) Organisme: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

b) Dependència que tramita l'Expedient: Departament de Contractació.

c) Número d'expedient: 16-046.

2. Objecte del contracte.a) Descripció de l'objecte: Adquisició i la implantació d'un sistema global d'administració electrònica, de gestiód'expedients - tràmits, document electrònic -, de gestió de tributs i de recaptació i població per a l'ajuntament de Cornellàde Llobregat, adequat en tots els seus extrems a la legislació per raó de la matèria.

c) Lloc d'execució: Cornellà de Llobregat.

d) Termini d'execució o data límit de lliurament: 2 anys.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert-Harmonitzat.

c) Forma: Oferta Econòmica més avantatjosa.

4. Pressupost base de licitació.

Import total: 1.033.500 EUR (IVA exclòs).

5. Garantia provisional.

No hi ha

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Departament de Contractació).

b) Domicili: Pça. de l'Església s/n.

c) Localitat i codi postal: 08940-CORNELLA DE LLOBREGAT.

d) Telèfon: 93-377 02 12.

e) Telefax: 93-377 89 00.

f) Adreça Electrònica: www.cornellaweb.com.

g) Data límit d'obtenció de documents e informació: 9 de novembre de 2016 fins les 13 hores.

7. Requisits específics del contractista.

a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Segons s'especifica a la clàusula 14 del Plec deClàusules Administratives.8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: 9 de novembre de 2016 fins les 13 hores.

b) Documentació a presentar: la que es ressenya al plec de condicions particulars.

c) Lloc de presentació: Departament de Contractació.

E

1. Entitat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

2. Domicili: Pça. de l'Església, s/n.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

3. Localitat i codi postal: 08940-CORNELLA DE LLOBREGAT.

d) Admissió de variants: No s'admeten.

9. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

b) Domicili: Pça. de l'Església, s/n.

c) Localitat: Cornellà de Llobregat.

d) Data: Segons es ressenya al Plec de Condicions Particulars.

10. Altres informacions: Les que es ressenyen al Plec de Condicions Particulars.

11. Despeses dels anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.

12. Condicions especials d'execució: La que es ressenya al punt 25 del Plec de Condicions Particulars.

Cornellà de Llobregat, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, p. d. f., el cap del Departament de Contractació General, Antonio Amenós Álamo