Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de subvencions per a associacions de gent gran, 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ANUNCI

Titulo OL: Extracte de l'acord del 28 de setembre de 2016 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cerdanyoladel Vallès, per la que es convoquen subvenciones per associacions de gent gran per l'any 2016.

Texto OL: BDNS(Identif.): 319686.

De conformitat a l'establert als articles 17.3.b y 20.8.a de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,es publica l'extracto de la convocatòria, el text complert de la qual pot consultar-se a la Base de dades de Subvencions.

(http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primer. Beneficiari.

Podran accedir a aquesta convocatòria les associacions de gent gran de Cerdanyola. Les entitats interessades enconcórrer a aquesta convocatòria han de tenir seu o desenvolupar les activitats subvencionades a Cerdanyola del Vallèsi han d'estar registrades en el Registre Municipal d'Associacions Ciutadanes de Cerdanyola del Vallès.

Les obligacions dels beneficiaris són les que s'estableixen en el Reglament de Subvencions de l'Ajuntament deCerdanyola del Vallès.

Segon. Objecte.

L'objecte d'aquesta convocatòria regula la concessió de subvencions a les associacions de gent gran per finançar el seufuncionament ordinari i per col·laborar i recolzar les seves activitats, tant les de caràcter intern com les obertes a la ciutadania.

Les subvencions van destinades a cobrir despeses per projectes o activitats concretes pel període que va de l'1 degener al 31 de desembre de 2016.

Tercer. Bases Reguladores.

? La present convocatòria de subvencions està regulada per la següent normativa:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 276 de 18-11-2003).

- Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006 (BOE 176 de 25-07-2006).

- Reglament Municipal de Subvencions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el 29 de juny de 2006.

- Bases reguladores específiques per la concessió de subvencions en matèria de gent gran aprovades pel Ple del 26 demarç de 2009 (BOP 87 de l'11 d'abril de 2009).

La Convocatòria de Subvencions es publicarà a la pàgina web i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Quart. Quantia.? La quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de 8.500,00.- EUR.

? La quantitat màxima a atorgar a cada associació es fixa en 1.400,00.- EUR. Cada entitat podrà presentar només una sol·licitud de projecte.

? Es podrà atorgar fins el 80 % de l'import del pressupost del programa, projecte o activitat per la que es sol·licitaE

subvenció.

CDimecres, 19 d'octubre de 2016

? Les quanties atorgades en concepte de subvenció seran d'un import determinat que estarà relacionat amb l'aplicaciódels criteris, o per l'assumpció d'uns determinats compromisos, o per realitzar determinats projectes o activitats queconstaran de forma expressa en la resolució.

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds.

? El termini d'admissió per a subvencions d'aquesta convocatòria és del 17 fins al 24 d'octubre de 2016.

Cerdanyola del Vallès, 11 d'octubre de 2016

La secretària general, Aurora Corral García

Titulo ES: Extracto del acuerdo del 28 de septiembre de 2016 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento deCerdanyola de Vallès, por la cual se convocan subvenciones para asociaciones de personas mayores para el año 2016.

Texto ES: BDNS(Identif.): 319686.

De Conformidad con lo establecido en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos deSubvenciones.

(http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.

Podrán acceder a esta convocatoria las asociaciones de personas mayores de Cerdanyola. Las entidades interesadasen concurrir a esta convocatoria deben de tener sede o desarrollar las actividades subvencionadas en Cerdanyola delVallès y deben estar registradas en el Registro Municipal de Asociaciones Ciudadanas de Cerdanyola del Vallès.

Las obligaciones de los beneficiarios son las que se establecen en el Reglamento de Subvenciones del Ayuntamientode Cerdanyola del Vallès.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta convocatoria regula la concesión de subvenciones a las asociaciones de personas mayores parafinanciar su funcionamiento ordinario y para colaborar y apoyar sus actividades, tanto de carácter interno como lasabiertas a la ciudadanía. Las subvenciones están destinadas a cubrir los gastos ocasionados por los proyectos oactividades llevados a cabo en el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Tercero. Bases reguladoras.

La presente convocatoria de subvenciones esta regulada por la siguiente normativa:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 276 de 18-11-2003).

- Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 (BOE 176 de 25-07-

2006).

- Reglamento Municipal de Subvenciones, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el 29 dejunio de 2006.

- Bases reguladores específicas para la concesión de subvenciones en materia de personas mayores aprobadas por elPleno del 26 de marzo de 2009 (BOP 87 del 11 d'abril de 2009).

La convocatoria de subvenciones se publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cuarto. Cuantía.? La cantidad máxima destinada a esta convocatoria es de 8.500,00.- EUR. E

? La cantidad máxima otorgable a cada asociación es fija en 1.400,00.- EUR. Cada entidad podrá presentar solo una solicitud de proyecto.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

? Se podrá otorgar hasta el 80 % del importe del presupuesto del programa, proyecto o actividad para la que se otorga lasubvención.

? Las cuantías otorgadas en concepto de subvención serán de un importe determinado que estará relacionado con laaplicación de los criterios, o por la asunción de unos determinados compromisos, o por la realización de unosdeterminados proyectos o actividades que constaran de forma expresa en la resolución.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de admisión para la subvención de esta convocatoria es del 17 al 24 de octubre.

Cerdanyola del Vallès, 11 de octubre de 2016

La secretaria general, Aurora Corral García