Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a beques Joves per canviar el món 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellbisbal

EDICTE

En la sessió plenària del dia 26 de setembre de 2016, es van aprovar les bases específiques per regular l'atorgament desubvencions/ ajuts destinats a Beques joves per canviar el món, les quals s'exposen a informació pública durant eltermini de vint dies hàbils.

En el supòsit que en el termini d'exposició pública no es formulin al·legacions les bases quedaran aprovadesdefinitivament.

"BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIACOMPETITIVA PER LES BEQUES "JOVES PER CANVIAR EL MÓN" ANY 2016.

1.- Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament a través del Departament de Joventut destinades afinançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

- Fomentar la comprensió i la solidaritat internacional i intercultural, entenent que una de les millors maneres és laconeixença i el contacte amb d'altres gents, nacions i cultures.

- Fomentar la participació en projectes de cooperació internacional sobre el terreny.

2.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitatsdesenvolupats/ades durant el període de l'1 de gener i fins al 30 de novembre de 2016.

3.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los.

1. Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar l'activitat quefonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de laLlei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

- Tenir en el moment de viatjar entre 18 i 30 anys (ambdós inclosos).

- Estar empadronat o empadronada a Castellbisbal.

- Utilitzar el transport públic (tren, avió, vaixell o autobús).

- Presentar el bitllet o document del viatge pagat i a nom del o de la jove.

- Realitzar el viatge entre els mesos de l'1 de gener i fins al 30 de novembre de 2016.

- S'ha de tractar d'un voluntariat a l'estranger, ja sigui camps de voluntariat, estades, rutes solidàries.- Es donarà prioritat als projectes solidaris justificats i adherits a una entitat inscrita a la Lafede.cat-Organitzacions per ala Justícia Global.

- Es donarà prioritat als projectes localitzats en països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix o mitjà, segons la classificació del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament de l'any 2015.

2. La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentacióV

dels documents que s'indiquen a l'article següent.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

3. Per sol·licitar nova subvenció cal trobar-se al corrent de les justificacions de les subvencions rebudes en exercicisanteriors per a la mateixa finalitat, tenint en compte els terminis fixats en la concessió.

4.- Documentació a aportar.

a. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.

b. Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI, NIE o NIF).

c. Certificat expedit per l'entitat amb la qual es fa el projecte on constin les dades del sol·licitant, explicació del projecte idates de l'estada.

d. El bitllet o document del viatge pagat i a nom del o de la jove.

e. Cinc fotografies que acreditin la participació al projecte.

f. Un article amb les impressions de la participació en el projecte. Aquest article haurà de tenir una extensió d'entre2.200 i 3.333 caràcters, amb espais inclosos. A més, es podrà demanar als i a les joves que expliquin la sevaexperiència en algun acte que organitzi el Departament de Joventut.

g. Convocatòria a què s'acull.

h. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar al'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur.

i. Compromís de complir les condicions de la subvenció.

j. Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

k. Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.

l. Declaració responsable d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

m. Declaració responsable de no estar inclosa en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 denovembre.

n. La sol·licitud contindrà un pronunciament exprés del sol·licitant respecte l'autorització o negativa per tal que en el casde resultar beneficiari, l'Ajuntament obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les seves obligacionstributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, aniràdegudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Els beneficiaris tenen l'obligació de facilitar tota la informació que li sigui requerida per l'Ajuntament.

5.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Aquelles persones físiques que reuneixin els requisits anteriors hauran de presentar la seva sol·licitud i tota ladocumentació requerida dins el termini establert en la convocatòria única.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat perl'interessat/da.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a l'article 4 podrà trobar-se a la pàgina webde l'Ajuntament de Castellbisbal.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 4 s'hauran de presentar al Registre de

l'Ajuntament. E

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).Dimecres, 19 d'octubre de 2016

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

6.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que enel termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenesnecessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

7.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrènciacompetitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional deSubvencions, al Diari Oficial corresponent.

8.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectiusdeterminats a la present base.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicatsd'acord amb la ponderació indicada:

- Realitzar el voluntariat a l'estranger a través d'una entitat inscrita a la Lafede.cat-Organitzacions per a la JustíciaGlobal. Fins a 10 punts.

- Escrit amb les impressions del viatge. Aquest article haurà de tenir una extensió d'entre 2.200 i 3.333 caràcters, ambespais inclosos. Fins a 5 punts.

- Si el projectes està localitzat en països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix, segons la classificació delPrograma de les Nacions Unides pel Desenvolupament de l'any 2015, fins a 10 punts.

- Si el projectes està localitzat en països amb un Índex de Desenvolupament Humà mitjà, segons la classificació delPrograma de les Nacions Unides pel Desenvolupament de l'any 2015, fins a 5 punts.

Per tal de poder optar a aquests ajuts cal obtenir un mínim de 20 punts.

9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les subvencions regulades en les presentsbases reguladores serà de 500 EUR i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximessegüents:

- 19 2310 489190.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

10.- Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entreels/les sol·licitants, en relació als punts assignats.

Podran optar a les beques totes aquelles sol·licituds que obtinguin una puntuació mínima de 20 punts.

L'import individualitzat i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, el 20% del costdel transport (avió, tren, autobús o vaixell) fins a un màxim de 150 EUR., i amb el límit de la consignació pressupostàriaanteriorment fixada.

11.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presentsE

bases serà el Departament de Joventut.

CDimecres, 19 d'octubre de 2016

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst al'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

- Regidor/a de Joventut.

- Tècnic/a de joventut.

- Dinamitzador/a de joventut.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit totalprevist.

12.- Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i esresoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data detancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

13.- Acceptació de la subvenció.

L'acceptació de la subvenció per part del beneficiari s'entendrà efectuada de forma tàcita, pel fet que pel transcurs d'unmes a partir de la recepció de l'indicat acord, no hagi manifestat expressament les seves objeccions.

14.- Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, lesque tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoacióde l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitatssubvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a laseva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financerque realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici deles actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà lapossible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l'integren.

5. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics,en base a allò establert a la Llei 19/2013.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període noinferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

15.- Despeses subvencionables.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:- el 20% del cost del transport (avió, tren, autobús o vaixell) fins a un màxim de 150 EUR, del cost del bitllet o document N

del viatge pagat i a nom del o de la jove.

VDimecres, 19 d'octubre de 2016

16.- Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a talefecte a la base següent, dels justificants que en ella s'exigeixen.

17.- Termini de presentació de les sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds de les esmentades ajudes serà el que s'especifiqui a la convocatòria del'exercici corresponent.

18.- Deficiències en la justificació.

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà al'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dieshàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a lareducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'haguésavançat el seu pagament.

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, esprocedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils,a comptar des de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvencióamb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

19.- Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció ala seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

20.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, espodrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el dejustificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevolorigen, públic o privat, que sumats als de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

21.- Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total delprojecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que nos'hagi declarat amb la sol·licitud.

22.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria,l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projecteso programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant alSistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de

Subvencions.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

23.- Causes de reintegrament.

1. Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferiora l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant lescondicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial del'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; perresistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en lanormativa de la LGS.

3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, il'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

24.- Obligats al reintegrament.

1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de personesbeneficiàries.

2. Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que norealitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessinpossibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, elsadministradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

25.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al TítolIV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

26.- Vigència.

Aquestes bases regiran a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, en la forma prevista en l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i continuaran vigents fins quees modifiquin o es deroguin expressament.

27.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Generalde Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, laOrdenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al presentexercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú, i demés legislació concordant."

Castellbisbal, 5 d'octubre de 2016

La regidora adscrita de Joventut, Melania Solís Cintas