Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació sobre la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors en les dependències dels equipaments municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes de Montbui

ANUNCI de licitació de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors en les dependències dels equipaments municipals

El Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques van ser aprovats per la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 d'octubre de 2016. Expedient TC202-2016-000002.

1. Entitat adjudicatària.

Organisme: Ajuntament de Caldes de Montbui.

Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Desenvolupament Territorial.

Número d'expedient: TC202-2016-000002.

2. Objecte del contracte.

Descripció de l'objecte: Contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors en les dependències delsequipaments municipals.

Divisió per lots i número: No.

Termini d'execució: Quatre anys, prorrogable en dos anys més, any a any, d'acord entre les dues parts.

Codi NUTS: ES511 Barcelona.

CPV: 50750000-7.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

Tramitació: Ordinària.

Procediment: Obert.

Forma: Diversos criteris d'adjudicació.

4. Pressupost total màxim de licitació.

Import: 80.340,00 EUR, IVA exclòs.

IVA 21%: 16,871,40 EUR.

Admissió de variants: No.

5. Garanties.

Provisional: No s'exigeix.

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació.

Informació presencial i consultes documentació: Àrea de Desenvolupament Territorial, plaça de la Font del Lleó, 11,08140 Caldes de Montbui, de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores.

Telèfon: 93 862 70 23.

Fax: 93 865 56 57.

Correu electrònic: contractacio@caldesdemontbui.cat.Obtenció de documentació: Perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui www.caldesdemontbui.cat.

7. Presentació de les ofertes.

Termini de presentació: Quinze dies, a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'últim anunci en el BOP o en el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

E

Lloc de presentació: Ajuntament de Caldes de Montbui, Oficina d'atenció al ciutadà, planta baixa, plaça de la Font delC

Lleó, 11. Hora límit de l'últim dia del termini de presentació d'ofertes: 14 hores.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

8. Requisits específics del contractista.

Els requisits especificats al plec de clàusules administratives particulars corresponents. No és necessària la classificaciódels licitadors.

9. Obertura de les ofertes.

Ajuntament de Caldes de Montbui.

Domicili: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Localitat i codi postal: Caldes de Montbui 08140.

El dia de l'obertura de les ofertes es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

10. Criteris de valoració de les ofertes.

Els previstos en la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte:

Criteris avaluables de forma automàtica.

Preu ofert, fins a 55 punts.

Elements No Inclosos a la cobertura del contracte RISC TOTAL, fins a 15 punts.

Millores energètiques, fins a 10 punts.

Estoc de materials i conseqüentment temps de resposta, fins a 20 punts.

11. Altres informacions.

Veure plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques corresponents.

12. Despeses de publicitat.

L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la present contractació, que haurà d'abonarl'adjudicatari, serà de 900,00 EUR.

13. Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a comptar des de la datad'obertura de les proposicions sense que s'hagi produït l'adjudicació.

14. Les ofertes hauran de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

15. Data d'enviament de l'anunci al DOUE: No procedeix.

Caldes de Montbui, 13 d'octubre de 2016

L'alcalde actal., Isidre Pineda Moncusí