Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament d'alcalde accidental
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes de Montbui

EDICTE

Es fa públic que en data 5 d'octubre de 2016, l'alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha dictat el Decret número000527/2016, pel qual ha resolt el següent:

"Primer. Nomenar alcalde accidental de Caldes de Montbui el senyor Isidre Pineda Moncusí, 1r tinent d'alcalde, el dijous13 d'octubre i del dissabte 15 d'octubre fins al dijous 20 d'octubre d'enguany, ambdós inclosos o, si escau, fins a lareincorporació de l'alcalde titular al seu càrrec.

Segon. Comunicar aquest decret al personal de l'Ajuntament i a la persona interessada.

Tercer. Publicar el decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

Caldes de Montbui, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jordi Solé i Ferrando