Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Encàrrec a BAGURSA de la gestió de l'execució de les fases I nova i II nova de la modificació del Pla general metropolità en el sector de la Colònia Castells
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

ANUNCI

Exp. núm. 16GU33.

La Comissió de Govern, en sessió del dia 29 de setembre de 2016, adoptà el següent acord:

"ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística S.A. (BAGURSA), la gestió de l'execució de lesFases I nova i II nova de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector de reforma interior de la ColòniaCastells, aprovada definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona el 20 d'octubre de 2003 ipublicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 30 de desembre de 2003, en els termes de l'informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 19 de setembre de 2016 obrant a l'expedient i que es dóna per íntegrament reproduït, i de conformitat amb l'article 155.b del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova elText Refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de lesAdministracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona, a un dels diaris de més circulació de la mateixa província i al Tauler d'edictes municipal."

Barcelona, 7 d'octubre de 2016

La secretària delegada (p. d. 08/11/1999), Natàlia Amorós i Bosch