Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a la implantació de locals comercials inferiors a 2.500 m2 de superfície de venda al centre comercial de Diagonal Mar
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ecologia Urbana

Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics

ANUNCI d'informació pública

Exp. núm. 15PL16373.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2016, adoptà el següent acord:

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1, a) de la Carta Municipal de Barcelona i per tal de garantir el dret al tràmit, el Pla Especial Urbanístic per a la implantació de locals comercials inferiors a 2500 m2 de superfície devenda al centre comercial de Diagonal Mar, promogut per NW DIAGONAL DM1 SL; EXPOSAR-LO al públic pel terminid'un mes; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

La documentació restarà exposada al públic pel termini d'un mes, als efectes de l'art. 23.1 del Reglament de la Lleid'Urbanisme, en el Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (Av.Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d'atenció al públic: consultar-lo en el lloc web:http://ajuntament.Barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informació Urbanística, clicant "Cita prèvia per a informaciópresencial").

Per tal de donar compliment al punt 2 del citat article 23, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se en l'esmentat lloc web, dins l'apartat d'Informació Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,Qualificacions i Convenis.

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l'última de les dues publicacions obligatòries (en elButlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més divulgació), podeu examinar-lo i presentar lesal·legacions que considereu pertinents.

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès