Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Procediment per a escollir el jutge de pau titular
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Balenyà

EDICTE

Atès que és necessari procedir a l'elecció i nomenament del nou Jutge de Pau titular.

Atès que l'article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial disposa que l'elecció la farà el Ple de l'Ajuntament entre les persones que, complint les condicions legals, ho sol·licitin.

Atès el que disposa l'article 5 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, pel present edicte es comunica atotes les persones interessades que en el termini de 10 dies hàbils, comptat des de la publicació del present Edicte alButlletí Oficial de la Província, poden presentar a la Secretaria municipal, en hores d'oficina, la seva sol·licitud per ser elegit Jutge de Pau titular de Balenyà.

Balenyà, 7 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Anna Magem i Marsó