Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Declaració de la caducitat i reversió de determinades concessions de nínxols del cementiri de Sant Crist de Badalona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI

En data 22 d'octubre de 2015, el 2n Tinent d'alcalde i Regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, per delegació del'alcaldessa de Badalona, ha dictat una resolució la part dispositiva de la qual diu literalment:

"PRIMER.- Incoar un expedient per tal de declarar la caducitat i reversió de determinades concessions de dret funerari,en virtut d'allò previst a l'article 34 del Reglament municipal de Cementiris.

SEGON.- Practicar les notificacions requerides en dret a les persones interessades, a fi i efecte que puguin formular lesal·legacions i presentar la documentació que considerin adient per a la defensa dels seus drets. Cas de desconèixer elseu domicili, publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (B.O.P), en el Boletín Oficial delEstado, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de major difusió i en el taulell d'anuncis municipal, així com ala pàgina web municipal, per tal de donar-ne la màxima difusió amb la finalitat de garantir i assegurar els drets de les persones interessades. En ambdós casos, el període per a la formulació d'al·legacions i presentació de documents seràde 60 dies naturals a comptar des del dia següent al de la data de recepció de la notificació o al de la publicació de l'anunci en el Boletín Oficial del Estado, respectivament.

TERCER.- Notificar aquesta resolució al Servei de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, a la TresoreriaMunicipal i al Servei d'Informàtica i TIC."

D'acord amb el que preveuen els articles 58 i 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es publica aquest anunci per tal que les personesinteressades pugin formular les al·legacions i presentar la documentació que considerin adient per a la defensa delsseus drets durant un termini de 60 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci en el Boletín Oficial del Estado (data prevista de publicació 11.10.2016), en les dependències municipals del departament deGestió de Serveis, situades a l'edifici El Viver, Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa, en horari de 9.00 a13.30 hores.

Les sepultures objecte d'aquesta resolució són:

CEMENTIRI SANT CRIST.

Sèrie

Nínxol

Pis

Titular

Dipositari

14

Jorge Alou Val ribera

Jorge Alou Val ribera

16

Antonio Duran Farré

Antonio Duran Farré

18

Francisco Grané Froilan

Francisco Grané Froilan

19

Francisco Belis Cortés

Francisco Belis Cortés

23

Frieda Egelbrant Prel er

Frieda Egelbrant Prel er

31

Manuel Bayona Martí

Manuel Bayona Martí

24

Juan Val s Col

Juan Val s Col

25

Salvador Estel a Batl e

Salvador Estel a Batl e

28

Elena Costa Elena Costa 57

Jose Ribó Jose Ribó 59

Jaime Rodrigas Jaime Rodrigas 81

Eulàlia Arimon de Carne

Eulàlia Arimon de Carne

83

Eveli Barrul Brucosa

Eveli Barrul Brucosa

125

Eduardo Costa Trul as

Eduardo Costa Trul as

138

Esteban Caralt Esteban Caralt 139

Isidro Arquer Oliva

Isidro Arquer Oliva

166

Flio Cuixart Carcasona

Flio Cuixart Carcasona

170

Joaquim Munts Bel avista

Joaquim Munts Bel avista176

Jaime Costa Codorniu

Jaime Costa Codorniu

197

Francisco de A. Creixel Rovira

Francisco de A. Creixel Rovira

198

Francisco Pi Puig

Francisco Pi Puig

210

Martín Budoy Pujol

Martín Budoy Pujol

215

Sebastián Gasó Bonet

Sebastián Gasó Bonet

219

Paula Arimon Moncerda

Paula Arimon Moncerda

236

Esteban Torrent Torrebadel a

Esteban Torrent Torrebadel a

237

Dominga Sio Dominga Sio 279

Jose Mas Cuixart

Jose Mas Cuixart

C

286

Antonia Mas Rifa

Antonia Mas RifaDimecres, 19 d'octubre de 2016

Sèrie

Nínxol

Pis

Titular

Dipositari

313

Jose Sabater Costa

Jose Sabater Costa

323

Juan Grau Vidal

Juan Grau Vidal

338

Pedro Ramos López

Pedro Ramos López

348

Pedro Bea Castel ó

Pedro Bea Castel ó

354

Sebastián Tamareu Bayel

Sebastián Tamareu Bayel

376

Alejando Postils Casas

Alejando Postils Casas

377

Jaime Renom Marinel·lo

Jaime Renom Marinel·lo

379

Jose Clapés Renom

Jose Clapés Renom

392

Francisco Casamitjana Cerdá

Francisco Casamitjana Cerdá

406

Joaquina Puig Bataye

Joaquina Puig Bataye

408

Pedro Cunil é Ribas

Pedro Cunil é Ribas

437

Jose Batl e Massó

Jose Batl e Massó

477

Jaime Medina Blasanes

Jaime Medina Blasanes

495

Sebastián Vidal Cul a

Sebastián Vidal Cul a

500

Rosa Andrés Valero

Rosa Andrés Valero

567

Jose Arqués Espasa

Jose Arqués Espasa

573

Miguel Aguilera Nicolau

Miguel Aguilera Nicolau

576

Felipa Arnau Martínez

Felipa Arnau Martínez

577

Jose Gisbert Queralt

Jose Gisbert Queralt

581

Mercedes Ludeña Ribera

Mercedes Ludeña Ribera

595

Jose Pascual Pons

Jose Pascual Pons

600

Manuel Royo Ferras

Manuel Royo Ferras

624

Dolores Porra Bolsalobre

Dolores Porra Bolsalobre

626

Jose Vives Rius

Jose Vives Rius

653

Rufina, Aurelia i Adrián Basurto Rufina, Aurelia i Adrián Basurto

10

20

Jose Boatel Rovira

Jose Boatel Rovira

10

30

Ramon Planas Canals

Ramon Planas Canals

10

40

Joaquina Mora Ibáñez

Joaquina Mora Ibáñez

10

43

Ana Aymerich Gribe

Ana Aymerich Gribe

11

Valentín Pladeval Mans

Valentín Pladeval Mans

11

Paula Taulé Bruguera

Paula Taulé Bruguera

11

10

Florentina Pujol Ferrer

Florentina Pujol Ferrer

11

33

Juan Brugada Pedragosa

Juan Brugada Pedragosa

11

37

Josefa Rementol Maristany

Josefa Rementol Maristany

12

Molinas Anglada Jibernau

Molinas Anglada Jibernau

12

15

Juan San Pinto

Juan San Pinto

12

27

Cosme Prenafeta Mustany

Cosme Prenafeta Mustany

12

29

Conrado Baiget Ferrer

Conrado Baiget Ferrer

12

38

Concepción Bagaria Torres

Concepción Bagaria Torres

12

42

Josefa Pasto Gelabert

Josefa Pasto Gelabert

13

27

Domingo García Bel

Domingo García Bel

14

Pedro Ribas Carcereny

Pedro Ribas Carcereny

14

28

Bartolomé Carcasona Bofil

Bartolomé Carcasona Bofil

14

30

Vicente Rojo Col

Vicente Rojo Col

14

42

Domingo Ramonet Regues

Domingo Ramonet Regues

14

48

Magdalena Campos Fuste

Magdalena Campos Fuste

15

Las Hermanas de la Casa Municipal de Beneficiencia

Las Hermanas de la Casa Municipal de Beneficiencia

15

Jose Canal Muntaner

Jose Canal Muntaner

15

Gabriel Vilarrubla Viñolas

Gabriel Vilarrubla Viñolas

15

19

Jose Alvarez Felip

Jose Alvarez Felip

15

27

Magdalena Guiso Sancho

Magdalena Guiso Sancho

15

29

Salvador Suez Gal imo

Salvador Suez Gal imo

15

43

Enriqueta Vila Grau

Enriqueta Vila Grau

16

Antonia Sabaté de Pinosa

Antonia Sabaté de Pinosa

16

Jerónimo Clapés Vintro

Jerónimo Clapés Vintro

16

49

Rita Laborda Tubau

Rita Laborda Tubau

16

52

Piedad Martinez Piedad Martinez 17

41

Salvador Ferrer Paris

Salvador Ferrer Paris

17

59

Mª Rosa Abadal Gatel

Mª Rosa Abadal Gatel

17

63

Josefa Borrel Mora

Josefa Borrel Mora

17

64

Francisco Méndez Clemente

Francisco Méndez Clemente

17

70

Jose Comas Borrel

Jose Comas Borrel

18

23

Maria Sola Caserras

Maria Sola Caserras

18

38

Amalia Planas Amalia Planas 18

39

Antonia Barbany Crusel as

Antonia Barbany Crusel as

18

46

Jose Grau Xicart

Jose Grau Xicart

18

47

Alfonso Mayol Cunil e

Alfonso Mayol Cunil e

19

41

Salvador Ferrer Paris

Salvador Ferrer Paris

19

46

Jose Sola Seriol

Jose Sola Seriol

19

47

Miguel Casanovas Miguel Casanovas 19

49

Joaquín Busineri Joaquín Busineri 19

56

Evaristo Pagès Moragas

Evaristo Pagès Moragas19

57

Diego Navarro Morales

Diego Navarro Morales

21

Francisco Serra Francisco Serra

28

Gerardo Gili Gerardo GiliV

32

Cristóbal Fradera Cristobal Fradera 43

Jose Costa Jose Costa

Dimecres, 19 d'octubre de 2016

Sèrie

Nínxol

Pis

Titular

Dipositari

95

Jaime Fradera Jaime Fradera 104

Joaquín Grange Joaquín Grange 106

Jose Guitart Jose Guitart 113

Pedro Garriga Pedro Garriga 128

Joaquín Sayol Joaquín Sayol 129

Joaquín Renom Joaquín Renom 132

Oriol Eloy Madrona

Oriol Eloy Madrona

144

Rosa Canals Rosa Canals 166

Francisco Boix Cortina

Francisco Boix Cortina

173

Jose Andreu Jose Andreu 190

Juan Laribal Barriga

Juan Laribal Barriga

203

Pedro Bosch Remendol

Pedro Bosch Remendol

216

Francisco de Asís Pujol Roura

Francisco de Asís Pujol Roura

218

Madrona Paris Madrona Paris 242

Martín Rusiñol Martín Rusiñol 243

Jose Borbosa Jose Borbosa 244

Isabel Font Isabel Font 252

Jose Puig Carner

Jose Puig Carner

261

Eulàlia Garriga Recasens

Eulàlia Garriga Recasens

266

Lorenzo Paris Lorenzo Paris 290

Mariano Folch Gili

Mariano Folch Gili

296

Jose Campins Monras

Jose Campins Monras

300

Jose Cuixart Jose Cuixart 305

Juan de la Huerta Val e

Juan de la Huerta Val e

307

Manuel Bofil Busquets

Manuel Bofil Busquets

312

Jose Fradera Jose Fradera 313

Francisco Cuixart Segales

Francisco Cuixart Segales

330

Joaquin Borrel Joaquin Borrel 338

Gabriel Bigas Giralt

Gabriel Bigas Giralt

345

Jaime Canals Grane

Jaime Canals Grane

369

Joaquín Vidal Ferreras

Joaquín Vidal Ferreras

373

Jose Riera Seriol

Jose Riera Seriol

378

Francisco Padrós Prat

Francisco Padrós Prat

383

Eduardo Miracle Eduardo Miracle 394

Jose Ventós Salabert

Jose Ventós Salabert

396

Francisco de Asís Renom Clapés

Francisco de Asís Renom Clapés

400

Rosa Martí de Roses

Rosa Martí de Roses

425

Pedro Vidal Pedro Vidal 441

Isidro Miro Cirera

Isidro Miro Cirera

444

Juan Maynou Casas

Juan Maynou Casas

446

Teresa, Juan, Jose, Margaritai Lucía Martí Badia

Teresa, Juan, Jose, Margaritai Lucía Martí Badia

448

Francisca Parés Marsans

Francisca Parés Marsans

453

Francisca Salazar Sánchez

Francisca Salazar Sánchez

463

Ángel García Ángel García 477

Juan Val Cairo

Juan Val Cairo

483

Francisca Prat Fontcuberta

Francisca Prat Fontcuberta

486

Sebastián Cots Puigbó

Sebastián Cots Puigbó

489

Salvador Colom Salvador Colom 496

Jose Franch Grau

Jose Franch Grau

500

Eulàlia Pons Eulàlia Pons 503

Juan Vidal Sarriera

Juan Vidal Sarriera

504

Jaime Vidal Sarriera

Jaime Vidal Sarriera

507

Pablo González Mezquida

Pablo González Mezquida

509

Agustín Milá Casanovas

Agustín Milá Casanovas

516

Juan Reverte Juan Reverte 520

Francisco Blanch Codina

Francisco Blanch Codina

528

Jose Bote Sistachs

Jose Bote Sistachs

529

Mercedes Noto Uyà

Mercedes Noto Uyà

543

Pelegrín Clave Roque

Pelegrín Clave Roque

550

Manuel Feria de la Fuente

Manuel Feria de la Fuente

553

Eduardo Corbel a Alerany

Eduardo Corbel a Alerany

554

Josefa Soler Vil alba

Josefa Soler Vil alba

561

Claudina Bal ester Casanovas

Claudina Bal ester Casanovas

598

Salvador Adel Chil ida

Salvador Adel Chil ida

658

Javiera Camalo y Cuadros de Castel ó

Javiera Camalo y Cuadros de Castel ó

661

Julián Martí Darasa

Julián Martí Darasa

20

Miguel Xurigué Roviralta

Miguel Xurigué Roviralta

20

18

Jaime Espina Munbru

Jaime Espina Munbru

20

45

Narciso Estartus Narciso Estartus 20

53

Maria Viacle Tuzon

Rosa Prat Padrós

21

Jose Pijoan Grau

Jose Pijoan Grau

21

23

Jaime Martí Noy

Jaime Martí Noy21

30

Magdalena Faja Casadevall

Magdalena Faja Casadeval

21

69

Juan Golobar

Juan Golobar

22

Miguel Asmerats Grau

Miguel Asmerats Grau

V

22

Félix Ventura Vila

Félix Ventura Vila

22

Salvador Pujol Modolel

Salvador Pujol ModolelDimecres, 19 d'octubre de 2016

Sèrie

Nínxol

Pis

Titular

Dipositari

22

11

Miguel Vázquez Pérez

Miguel Vázquez Pérez

22

29

Pedro Hors Comel as

Pedro Hors Comel as

22

31

Josefa Ayats Culel

Josefa Ayats Culel

22

32

Francisco Lleal Amat

Francisco Lleal Amat

22

47

Maria Plantada Mila

Maria Plantada Mila

22

53

Baldomero Vilaró Regas

Baldomero Vilaró Regas

22

58

Joaquín Altafaja Rovira

Joaquín Altafaja Rovira

22

62

En Gever Anies Loriente

En Gever Anies Loriente

23

Juan Fluvià Clapés

Juan Fluvià Clapés

23

21

Jose Suñol Gili

Jose Suñol Gili

23

27

Carlos Pinazo Castel anos

Carlos Pinazo Castel anos

23

35

Juan Macià Barbosa

Juan Macià Barbosa

23

49

Antonia Sala Planas

Antonia Sala Planas

23

54

Teresa Sáez Domenech

Teresa Sáez Domenech

23

60

Dolores Bosch Fontbona

Dolores Bosch Fontbona

23

73

Antonia Gómez Crespo

Antonia Gómez Crespo

23

85

León marzo Castel a

León marzo Castel a

23

86

Teresa Casals Bordas

Teresa Casals Bordas

23

88

Maria Garriga Requesens

Maria Garriga Requesens

23

89

Antonio Marcé Inglada

Antonio Marcé Inglada

23

126

Filomena Duño Alsina

Filomena Duño Alsina

23

140

Jose Suñol Guardiola

Jose Suñol Guardiola

23

168

Dolores Val ès Ribot

Dolores Val ès Ribot

23

181

Jesús Mª Roura

Jesús Mª Roura

23

186

Juan Fortuny

Juan Fortuny

23

200

Juan Colomer Palou

Juan Colomer Palou

23

221

Joaquin Famadas i Carmen Ventura

Joaquin Famadas i Carmen Ventura

23

260

Elvira Forment

Elvira Forment

24

Miguel Casanovas

Miguel Casanovas

24

29

Francisca Mogas Mompart

Francisca Mogas Mompart

24

32

Juan Mateu Gibert

Juan Mateu Gibert

24

43

Teresa Font Roig

Teresa Font Roig

24

48

Francisca Camalo Cuadras

Francisca Camalo Cuadras

24

55

Miguel Hom Coma

Miguel Hom Coma

25

30

Maria Cusco Viuda de Cardona

Maria Cusco Viuda de Cardona

25

32

Luis Isamat Lazoli

Luis Isamat Lazoli

25

36

Dolores Ventura

Dolores Ventura

25

44

Antonio Baldel on Bal

Antonio Baldel on Bal

25

47

Joaquín, Felipe i Jose Blanch Barbosa,

Joaquín, Felipe i Jose Blanch Barbosa,

Teresa Fonol à i Francisca Puig

Teresa Fonol à i Francisca Puig

25

49

Andrés Pol Abril

Andrés Pol Abril

25

57

Primitivo Gasul a

Primitivo Gasul a

25

58

Dolores Vila Montpart

Dolores Vila Montpart

25

84

Benito Buil

Benito Buil

26

Nicolás Vidal Olivé

Nicolás Vidal Olivé

26

12

Ramón Busquets George

Ramón Busquets George

26

36

Juan Rusiñol Escayol

Juan Rusiñol Escayol

26

38

Rodolfo Rosenbohm Il ert

Rodolfo Rosenbohm Il ert

26

44

Miguel Duran Guinart

Miguel Duran Guinart

26

52

Gregorio Ventura

Gregorio Ventura

26

56

Jose Tarrés Decel

Jose Tarrés Decel

26

80

Gabriel Isal Rodo

Gabriel Isal Rodo

26

88

Maria Puig Comas

Maria Puig Comas

26

130

Pedro Raves Ros

Pedro Raves Ros

26

137

Andrés Mas Vila

Andrés Mas Vila

26

140

Germán Romero Pérez

Germán Romero Pérez

26

276

Joaquina Giro Ribas

Joaquina Giro Ribas

26

277

Ángela Vergés Verneda

Ángela Vergés Verneda

26

292

Jose Clapés Bofil

Jose Clapés Bofil

26

329

Coloma Lleal Font

Coloma Lleal Font

26

361

Mariana Tobias Vernet

Mariana Tobias Vernet

26

362

Soledad Amel viuda de Iglesias

Soledad Amel viuda de Iglesias

26

409

Edualdo Roger Surroca

Edualdo Roger Surroca

26

424

Carmen Garcia viuda de Ibañez

Carmen Garcia viuda de Ibañez

26

427

Juan Arias Cardona

Juan Arias Cardona

26

448

Maria Lleixa Alian

Maria Lleixa Alian

26

517

Luis Boncier Roder

Luis Boncier Roder

26

529

Carlos Jofre Prats

Carlos Jofre Prats

27

Joaquim Fernández López

Joaquim Fernández López

27

Cros, SA

Cros, SA

27

26

Ismael Llimos

Ismael Llimos

27

46

Jose Gibernau Anglada

Jose Gibernau Anglada27

48

Juan i Maria Vidal Casas i Fca. Vidal Grimau

Juan i Maria Vidal Casas i Fca. Vidal Grimau

27

49

Andrés Cussó Aymerich

Andrés Cussó Aymerich

27

55

Vicente Chicchio Usmiani

Vicente Chicchio Usmiani

V

27

69

Jose Puig Caralt

Jose Puig Caralt

28

15

Josefa Pares Morales

Josefa Pares MoralesDimecres, 19 d'octubre de 2016

Sèrie

Nínxol

Pis

Titular

Dipositari

28

37

Pedro Molinas Maixe

Pedro Molinas Maixe

28

39

Federico Myssen Flo

Federico Myssen Flo

28

56

Eusebio, Jose i Mariano Massó Fraga

Eusebio, Jose i Mariano Massó Fraga

28

62

Jose Gou Pericot

Jose Gou Pericot

28

64

Pedro Pel a Forgas

Pedro Pel a Forgas

28

67

Enriqueta, German y Ángela Royo

Maria Batl e Claret

28

83

Ramon Alorda Martínez

Ramon Alorda Martínez

28

99

Antonio Sabatas Pinos

Antonio Sabatas Pinos

29

48

Francisca Matamoros

Francisca Matamoros

29

78

Vicenta Ibañez Martínez

Vicenta Ibañez Martínez

30

12

Maria Batl e Viuda Jose Rovira

Maria Batl e Viuda Jose Rovira

30

77

Longinos Rodríguez

Longinos Rodríguez

30

96

Jacinta Gras Reverter

Jacinta Gras Reverter

31

73

Marcelino Marset Alfaro

Marcelino Marset Alfaro

32

Dolores García Guirao

Dolores García Guirao

32

Aurelia Huguet Buendia

Aurelia Huguet Buendia

32

11

Pablo Modolel Cuyas

Pablo Modolel Cuyas

32

26

Juan Puig

Juan Puig

32

44

Leonor Figueras Dalmau

Leonor Figueras Dalmau

32

52

Luisa Espinosa de Castejon

Luisa Espinosa de Castejon

32

55

Antonia Palau Viuda de Rius

Antonia Palau Viuda de Rius

32

58

Joan Bonet Mari

Joan Bonet Mari

32

60

Basilio Valet

Basilio Valet

33

15

Juan Dalmau

Juan Dalmau

33

22

Concepción Vil alonga Pujol i Aurelio Alva Montes

Jose Jordi Dotras

33

54

Salvador Auladel Plademunt

Salvador Auladel Plademunt

33

61

Agustin Querolt Bort

Agustin Querolt Bort

33

82

Juan Angli Margarit

Juan Angli Margarit

33

99

Lorenzo Lisa Abadia

Lorenzo Lisa Abadia

34

Adolfo Salvatel a Coret

Adolfo Salvatel a Coret

34

24

Jose Domingo

Jose Domingo

34

25

Vicente Moline Enguix

Vicente Moline Enguix

34

26

Juan Crusel as Llado

Juan Crusel as Llado

34

37

Miguel Fradera

Miguel Fradera

34

93

Jacinta Fernández Molano

Jacinta Fernández Molano

35

33

Alberto Deschamps Babra

Alberto Deschamps Babra

35

63

Jaime Costa Basso

Jaime Costa Basso

35

70

Felisa Pascual viuda de Tuya

Felisa Pascual viuda de Tuya

36

48

Ramon Ferre Ferre

Ramon Ferre Ferre

36

86

Francisca Molina Molina

Francisca Molina Molina

36

95

Dolores Marco Burguete

Dolores Marco Burguete

37

20

Maria García Rocamonde

Maria García Rocamonde

37

27

Salvadora Cabanes Uguila

Salvadora Cabanes Uguila

37

29

Antoni Case Martí

Antoni Case Martí

37

33

Jerónimo Pales Puiggros

Jerónimo Pales Puiggros

37

49

Josepa Bigas Zinni

Josepa Bigas Zinni

37

52

Isaac Barrionuevo Peciña

Isaac Barrionuevo Peciña

37

74

Joseph Chausson Belard

Joseph Chausson Belard

38

Esperanza Custan Mareo

Esperanza Custan Mareo

38

42

Jose Codina Cuadras

Jose Codina Cuadras

38

50

Jose Blasco Fernández

Jose Blasco Fernández

38

52

Isabel Rodo

Isabel Rodo

12

Francisco Closa Soler

Francisco Closa Soler

30

Francisco Giralt Mateu

Francisco Giralt Mateu

32

Juan Giralt Verges

Juan Giralt Verges

33

Salvador Roura Dotras

Salvador Roura Dotras

35

Felicia Matons Rovira

Felicia Matons Rovira

14

Rosa i Adela Rossel Ol é

Rosa i Adela Rossel Ol é

50

Maria Subirats Xil ida

Maria Subirats Xil ida

51

Francisco Salom Farigola

Francisco Salom Farigola

54

Ramon Baixeras Planel s

Ramon Baixeras Planel s

56

Catalina i Rosa Vidal

Catalina i Rosa Vidal

62

Maria Casas Riudoms

Maria Casas Riudoms

73

Josefa Navarro Lloria

Josefa Navarro Lloria

75

Tomás Escalé Mol

Tomás Escalé Mol

11

Esperanza Berenguer de Estartus

Esperanza Berenguer de Estartus

16

Juan Altimira Ramón

Juan Altimira Ramón

40

Rosa Bernado Surique

Rosa Bernado Surique

46

Jose Teixidó Vidal

Jose Teixidó Vidal

60

Raimunda Scanel a

Raimunda Scanel a

17

Juan Bot Costa

Juan Bot Costa

22

Isidro Riera Criteu

Isidro Riera Criteu29

Jose Cuyas Mongay

Jose Cuyas Mongay

30

Baudil o Prat Torrents

Baudil o Prat Torrents

39

Jose Camps Badia

Jose Camps Badia

V

76

Jose Carcasona

Jose Carcasona

78

Catalina Blanch Sala de Grane

Catalina Blanch Sala de GraneDimecres, 19 d'octubre de 2016

Sèrie

Nínxol

Pis

Titular

Dipositari

110

Julia Thebes Arnedo

Julia Thebes Arnedo

116

Dolores Bosch Fontbona

Dolores Bosch Fontbona

134

Viuda de Mateo Camprecios

Viuda de Mateo Camprecios

15

Joaquín Martí Roses

Joaquín Martí Roses

16

Juan Lladó Umbert

Juan Lladó Umbert

23

Juan i Francisco Plana

Juan i Francisco Plana

25

Jaime Llobera Artigas

Jaime Llobera Artigas

37

Jose Guardia Santane

Jose Guardia Santane

49

Juan Bachs Taule

Juan Bachs Taule

58

Jose Espinach Ferreras

Jose Espinach Ferreras

64

Jose Ventura Florensa

Jose Ventura Florensa

67

Joaquín Niubo Cairo

Joaquín Niubo Cairo

72

Rosalia de Torres Barranco

Rosalia de Torres Barranco

87

Ana Sole Colomé

Ana Sole Colomé

93

Bernardo Santos Castil on

Bernardo Santos Castil on

97

Benancio Rul Cabre

Benancio Rul Cabre

109

Rita Plantada Rita Plantada

149

Emilio Rodon Bosch

Emilio Rodon Bosch

Jose Cul a Boix

Jose Cul a Boix

15

Juan Puigdemunt Camos

Juan Puigdemunt Camos

26

Pedro Torrents Torrents

Pedro Torrents Torrents

50

Maria Gaso Llobet

Maria Gaso Llobet

52

Juan Llobet Pons i Joaquín Seriol

Juan Llobet Pons i Joaquín Seriol

54

Francisca Vidal de Fitó

Francisca Vidal de Fitó

65

Herederos de Teresa Tió

Herederos de Teresa Tió

75

Enrique López Bal ester

Enrique López Bal ester

Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Badalona, 7 d'octubre de 2016

El cap del Servei, per delegació de signatura del secretari general, resolució del 07/02/14, Fernando Camón Fernándezde Ávila