Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les condicions d'exercici de l'activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o altres substàncies
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE

El Ple municipal, en sessió del 29 de setembre de 2016, ha aprovat definitivament l'Ordenança municipal reguladora deles condicions d'exercici de l'activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o altres substànciesanàlogues, un cop resoltes les al·legacions formulades durant el tràmit d'informació pública de l'acord de la sevaaprovació inicial acordada pel Ple municipal en sessió del 31 de març de 2016, el qual tràmit es publicà mitjançantedictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 22/04/2016, al DOGC núm. 7101, del 18/04/2016, al diari ELPUNT del 15/04/2016, i al tauler d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament d'Alella.

De conformitat amb el que preveu l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es fapública la seva aprovació definitiva i se'n transcriu el text íntegre:

"ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONDICIONS D'EXERCICI DE L'ACTIVITAT DE CLUBSSOCIALS I ASSOCIACIONS DE FUMADORS DE CÀNNABIS I/O ALTRES SUBSTÀNCIES ANÀLOGUES.

Article 1. Objecte.

Són objecte d'aquesta ordenança, les qüestions següents:

a) La regulació de l'obertura i activitat de Clubs i Associacions de fumadors de Cànnabis i/o d'altres substànciesanàlogues per a consum propi dels socis, segons la definició de la Llei 20/85, de 25 de juliol, de prevenció i assistènciaen matèria de substàncies que puguin generar dependència, establint un règim de distàncies entre ells.

b) Establir un règim de distàncies respecte als emplaçaments protegits, que són els establiments o el sòl qualificat desistema d'equipament i serveis públics, clau 5, i dotacions privades d'interès comunitari, clau 9a, destinats a ús educatiui sanitari-assistencial indicats als plànols a escala 1/10000 que s'acompanyen a la present ordenança com ANNEX I.

c) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials i Associacions de Cànnabis i/od'altres substàncies anàlogues reuneixen les condicions mínimes necessàries per a evitar tot tipus de molèsties alveïnat.

d) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials de Cànnabis reuneixen lescondicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene per a les persones usuàries.

e) Garantir que l'activitat sigui desenvolupada per Associacions d'usuaris degudament inscrites en els registres públics.

f) Establir les condicions en que s'ha de desenvolupar aquesta activitat.

g) Establir mesures de col·laboració amb l'administració per a la prevenció del consum de substàncies que generendependència.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Aquesta ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal d'Alella.

Article 3. Règim de declaració responsable.Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per altres Administracions públiques en el marc de lesseves competències, l'obertura d'un local amb destinació a Club o Associacions de fumadors de Cànnabis o d'altressubstàncies anàlogues està subjecta al règim de declaració responsable, en els termes previstos i regulats en elsarticles següents, i, en el seu cas, pel que fa a les obres d'adequació del local, està subjecta a llicència municipal o règim de comunicació prèvia d'acord amb la normativa sectorial que sigui aplicable. En aquest cas, la seva obtenció serà prèvia a la presentació de la declaració responsable.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

Article 4. Tràmits relatius a la tramitació i procediment.

1. Estan sotmeses al règim de declaració responsable, de conformitat amb el que preveu la Llei 16/2015, de 21 de juliol,de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya id'impuls de l'activitat econòmica (codi 949 Activitats associatives diverses).

2. En el cas de realització d'obres d'adequació del local, un cop aquestes estiguin finalitzades i amb caràcter previ al'obertura, s'haurà de presentar la declaració responsable.

Article 5. Contingut de la declaració responsable.

1. La declaració responsable a presentar a l'Ajuntament haurà de tenir el següent contingut:

? Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se'nmantindrà el compliment durant l'exercici de l'activitat.

? Que es disposa d'un certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, amb el contingut que s'especifica en l'apartat 2 del present precepte.

? Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.

? Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar aquestadeclaració i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

? Que durant el desenvolupament de l'activitat es donarà compliment al que preveuen els articles 10 i 11.

? Que l'entitat es troba degudament inscrita en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i EntitatsJurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Nacional d'Associacions delMinisteri de l'Interior.

? Que les dades consignades a la declaració són certes.

? Que l'associació disposa d'un servei d'informació i assessorament professionalitzat en reducció de riscos i danysderivats del consum de cànnabis al servei dels associats, i que disposa d'un servei de detecció precoç, seguiment iderivació de persones amb consums problemàtics del cànnabis.

? Que els responsables de la dispensació disposen de formació en reducció de riscos i danys associats als consums decànnabis.

2. El certificat tècnic al que es fa referència haurà de contenir com a mínim el següent:

a. Descripció escrita i gràfica (escala 1:50 o 1:100) del local, superfícies (útils i construïdes) totals i parcials segons usos,alçades de tots els espais, així com accessos i posició del local dins de l'edifici i la seva comunicació amb ell.

b. Descripció de l'activitat i de les mesures implantades per a minimitzar el possible impacte de l'activitat en el medi ambient, les persones o els seus béns i la salut i, en especial, per evitar qualsevol molèstia per olors i soroll.

c. Descripció escrita i gràfica (escala 1:50 o 1:100) de les instal·lacions i, en especial, les previstes per a ventilació i/oclimatització del local i les sortides de fums.

d. Certificació del compliment de tota la normativa que és d'aplicació: Normativa municipal (Pla General, Ordenancesambientals, de residus, etc?). Normatives autonòmiques i estatals (contaminació acústica, accessibilitat, protecciócontra incendis, reglament electrotècnic de baixa tensió, normativa de salut pública, etc...).

e. Certificació del compliment de les condicions tècniques especificades a l'article 6 d'aquesta Ordenança.f. Certificació del compliment de les condicions i prohibicions contingudes en els articles 7,8 i 9 d'aquesta Ordenança.

VDimecres, 19 d'octubre de 2016

Article 6. Condicions tècniques específiques per al desenvolupament de l'activitat.

L'establiment haurà de complir les condicions tècniques següents:

1. Contaminació acústica: Es donarà compliment al que preveu el mapa de capacitat acústica del municipi d'Alella, aixícom el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, deprotecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

L'Ajuntament pot exigir, si ho considera oportú, la instal·lació d'un limitador enregistrador o altres mecanismes similars,per garantir que no es sobrepassen els valors límits d'immissió a l'ambient exterior ni els de l'interior de les edificacionsveïnes.

La instal·lació d'un limitador-enregistrador no ha de substituir en cap cas l'aïllament mínim que ha de tenir l'establiment.

2. Accessibilitat: Es donarà compliment a les condicions d'accessibilitat per a l'ús de pública concurrència, segons eldocument bàsic SUA 9, Accessibilitat, del Codi Tècnic de l'Edificació, el Decret 135/1995, de promoció de l'accessibilitati supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i els criteris dels documents de la Taulad'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya.

3. Renovació d'aire: No es podran llençar a l'exterior, fums, bafs, gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió o atemperatura diferent que l'ambient per les façanes i pels patis de qualsevol tipus. A tal efecte, cal disposar d'un sistemad'extracció forçada fins a coberta que garanteixi una renovació d'aire mínima d'acord amb la Instrucció Tècnica 1.1.4.2del RITE.

Els recintes on es generin fums i/o olors han d'estar tancats i amb depressió respecte la resta de l'activitat. En cas de disposar de finestres, aquestes no podran ésser practicables. La ventilació d'aquests recintes s'ha de fer per xemeneiaconduïda fins a la coberta de l'edifici.

Les sortides d'expulsió han d'estar ubicades a la coberta de l'edifici separades 3m com a mínim, de qualsevol elementd'entrada d'aire de ventilació (presa d'aire, obertura d'admissió, porta exterior i finestra) i dels espais on pugui haverpersones de forma habitual tals com terrasses, galeries, miradors, balcons, etc. L'alçada de les xemeneies haurà desobrepassar en 2 m l'alçada de tota edificació situada dins d'un cercle de radi d'influència de 10m i amb centre a laxemeneia.

Per tal que l'emissió d'olors i contaminants sigui mínima, s'haurà d'instal·lar dispositius de filtració i absorció adequats,emprant les millors tècniques disponibles.

4. Higiene i salubritat: Els locals s'hauran de mantenir en bones condicions de salubritat i segons allò establert en lanormativa vigent. Caldrà disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i cabines de vàter que s'estableix a lanormativa d'activitats recreatives (article 47 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglamentd'espectacles públics i activitats recreatives).

5. Alçada lliure: Totes les dependències destinades a presència permanent de persones tenen una alçada mínima lliurede 2,5m, i la resta de dependències (lavabos, passadissos, magatzems, etc.) tenen una alçada mínima de 2,2m.

6. Prevenció i protecció contra incendis: Caldrà donar compliment al Codi Tècnic de l'Edificació, especialment al seudocument bàsic seguretat en cas d'incendi, considerant el local com a pública concurrència.

7. Instal·lacions: En referència a les instal·lacions tècniques de l'activitat, aquestes s'hauran d'ajustar a la normativasectorial que li sigui d'aplicació. En el cas de les instal·lacions elèctriques, aquestes estaran subjectes al Reial Decret842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en especial atenció a laInstrucció Tècnica Complementària BT-28. En el cas de les instal·lacions de climatització, aquestes estaran subjectes alReial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, que aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), i lesseves modificacions.

Article 7. Criteris d'emplaçament.1. L'ús de Club i Associació de fumadors de Cànnabis o d'altres substàncies anàlogues a efectes urbanístics iN

ambientals, es considera un ús assimilat a l'ús associatiu, pel que es podrà implantar en els àmbits i/o locals en els queV

el planejament urbanístic autoritza la implantació d'aquesta modalitat d'ús i haurà de complir les condicions tècniques exigibles a aquest ús.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

2. En tot cas, es prohibeix l'obertura d'una activitat d'aquest tipus a menys de 300 metres respecte qualsevolemplaçament protegit, entenent-se com a tal els següents:

Qualsevol establiment o sòl qualificat d'equipament i serveis, clau 5, i dotacions privades d'interès comunitari, clau 9a,destinats a ús educatiu i sanitari-assistencial, indicats en els plànols a escala 1/10000 que s'acompanyen a la presentordenança com ANNEX I.

3. L'activitat de clubs socials privats consistents en associacions de fumadors de cànnabis i/o d'altres substànciesanàlogues haurà de respectar una distància de 300 metres respecte de qualssevol altres associacions de consumidorsde cànnabis o qualsevol altra activitat anàloga legalment implantada.

Article 8. Còmput de distàncies i mesuraments.

La distància de 300 metres entre els locals de clubs o associacions de consumidors de cànnabis i els emplaçaments protegits segons l'apartat 2 del precepte anterior, es mesurarà des de la porta principal dels referits locals fins aqualsevol punt del perímetre exterior de la finca on se situï l'emplaçament protegit, d'acord amb els plànols a escala 1/10000 que s'acompanyen a la present ordenança com ANNEX I.

Per mesurar les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments regulats en aquesta ordenança, entre sí, escalcularà en línia recta imaginària des de la porta d'accés principal de cada establiment.

Article 9. Característiques del local i aforament màxim.

Els locals destinats a l'activitat de clubs i associacions de fumadors de cànnabis i/o d'altres substàncies anàloguestindran una superfície útil màxima de 100 m². En el càlcul d'aquesta superfície útil es descomptaran les cambreshigièniques i altres dependències que no afectin al còmput total d'ocupació dels locals, atenent al caràcter alternatiu osimultani d'aquestes. Aquests locals hauran de disposar d'accés independent de la resta de l'edifici.

L'aforament màxim de l'establiment es determinarà d'acord amb les densitats d'ocupació establertes a la taula 2.1 deldocument bàsic SI-3 del Codi Tècnic de l'Edificació o la normativa que el substitueixi.

Article 10. Condicions per l'accés al local.

1. L'entrada i permanència en el local serà únicament i exclusivament per les persones associades, que han de serconsumidors habituals de cànnabis.

2. En cap cas es permetrà l'entrada de menors de 18 anys.

3. Caldrà guardar un període de carència de 15 dies des de l'adscripció d'un soci o sòcia a una associació.

4. Estar avalat per un altre membre de l'associació.

5. Caldrà disposar de mesures de control a l'accés del club per tal que es verifiquin cada vegada els requisits anteriors ievitar accessos equivocats.

6. Els clubs i associacions objecte d'aquesta ordenança hauran de disposar del Llibre de registre de socis en el local. Enel llibre haurà de constar com a mínim: nom i cognoms del soci, DNI, data de naixement, domicili, data d'inscripció i número de soci.

El soci disposarà d'un carnet on constin el seu nom i cognom, DNI, número de soci, data d'inscripció i nom del club.

7. Caldrà anunciar que es disposa d'un servei d'informació i assessorament en reducció de riscos i danys adreçats alssocis, així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics.

Article 11. Altres condicions.1. Es prohibeix terminantment l'ocupació o ús de l'espai públic adjacent al local mitjançant cadires, taules, tendals, etc. E

2. Els usuaris del local seran els responsables de mantenir l'exterior del local i les seves immediacions en les degudes condicions d'higiene, evitant l'abandonament d'objectes o escombraries derivades de l'activitat.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

3. Hauran de tenir, en lloc visible i visibles des de l'entrada principal els rètols o plaques normalitzades següents, sensperjudici de les demés que puguin exigir altres normes sectorials o específiques:

- Horari d'obertura i de tancament al públic.

- D'informació del control d'aforament autoritzat, i de l'ús de càmeres de seguretat en el seu cas.

- De prohibició d'entrada de menors de 18 anys.

- D'informació de l'exercici del dret d'admissió i de les condicions objectives d'accés.

- Tots aquells previstos per la normativa en matèria de salut.

4. Compliment dels criteris i condicions establerts per la secretaria de Salut Pública i/o per la subdirecció General deDrogodependència de l'Agència de salut Pública de Catalunya.

5. L'entitat haurà d'estar inscrita en la secció registral corresponent del Registre d'Associacions de la Generalitat o en elRegistre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior.

Article 12. Limitacions horàries.

Aquests establiments no podran obrir abans de les 11 hores del matí i l'hora límit de tancament serà, de diumenge a dijous, les 22 hores, i divendres i dissabte, les 24 hores. Tampoc no podran obrir més de 8 hores diàries.

Article 13. Prohibició de publicitat i de qualsevol altra activitat impròpia.

1. No podrà realitzar-se cap publicitat de l'activitat, del local o club, ni a través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrònic.

2. No es podrà fer, en cap cas, publicitat referida al consum del cànnabis.

3. No es podrà tenir visibilitat de l'interior des de la via pública.

4. S'haurà d'informar als usuaris mitjançant rètols sobre els perjudicis del cànnabis.

5. Amb caràcter general, es prohibeix la realització d'activitats que no tinguin relació amb les activitats pròpies d'un Clubo associacions de fumadors Cànnabis i/o d'altres substàncies anàlogues.

6. No es podrà transmetre cànnabis a persones que no siguin sòcies del Club social o associació.

7. El cànnabis haurà de ser consumit a l'interior del local.

8. Estarà prohibit el servei de venda o comercialització de begudes o d'aliments.

Article 14. Manual de bones pràctiques.

Els Clubs i Associacions de fumadors de Cànnabis i/o d'altres substàncies anàlogues s'hauran de regir en tot momentpel Manual o Codi de bones pràctiques per les Associacions Cannàbiques elaborat per la Federació d'AssociacionsCannàbiques de Catalunya (o entitat que, en el seu cas, la substitueixi).

Article 15. Altres activitats consistents en el consum de substàncies que generen dependència.

1. Els efectes d'aquesta norma i la regulació continguda en ella serà extensible directament a totes aquelles activitatsque comportin directa o indirectament el consum de substàncies que poden generar dependència, excloentexpressament les considerades per la Llei 20/1985 com a drogues no institucionalitzades a excepció del cànnabis i elsseus derivats.2. També s'aplicaran les previsions d'aquesta ordenança als clubs privats de fumadors de tabac regulats en la disposicióV

addicional novena de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de

Dimecres, 19 d'octubre de 2016

la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac, excepte les limitacions d'emplaçamentprevistes a l'article 7 apartats 2 i 3.

Article 16. Acció inspectora.

1. Les activitats que regula aquesta ordenança resten subjectes a l'acció inspectora que es podrà efectuar per la policiao pels serveis tècnics municipals d'inspecció.

2. El titular de l'activitat ha de prestar l'assistència necessària al personal degudament habilitat de l'Administració quedugui a terme l'actuació inspectora per a facilitar-los el desenvolupament de llurs tasques, especialment pel que fa a larecollida de mostres i a l'obtenció de la informació necessàries.

Article 17. Concepte d'infracció i classificació.

1. Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i omissions que representin vulneració delsseus preceptes, tal com apareixen tipificats en els seus articles. La regulació de la potestat sancionadora que fa aquestaordenança s'entén sense perjudici del que pugui contemplar la legislació sectorial corresponent.

2. Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat ambl'article 140 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i seran sancionades de la forma següent:

a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de fins a 750 EUR i/o suspensió de l'activitat fins a una setmana.

b) Les infraccions greus amb multa de 751 a 1.500 EUR i/o suspensió de l'activitat fins a sis mesos.

c) Les infraccions molt greus amb multa de 1.501 a 3.000 EUR i/o suspensió de l'activitat fins a un any.

3. La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor que reposi la situació alterada al seu estatoriginari i amb la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.

Article 18. Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:

1. Permetre l'entrada de menors de 18 anys.

2. L'entrada i permanència en el local de persones no associades.

3. Realització de publicitat de l'activitat, promoció o patrocini a l'exterior del local.

4. Excedir l'aforament permès.

5. No permetre l'accés de l'establiment als agents de l'autoritat o al personal dels serveis tècnics municipals en l'exercicide llurs funcions d'inspecció.

Article 19. Infraccions greus.

Són infraccions greus:

1. No mantenir en les degudes condicions d'higiene l'exterior del local o les seves immediacions sense evitarl'abandonament d'objectes o escombraries derivades de l'activitat.

2. No disposar de les mesures de control d'accés al local, per tal d'evitar els accessos equivocats.

3. Realització a l'interior del local de publicitat referida al consum de cànnabis i/o d'altres substàncies anàlogues opromoció del seu consum.4. No disposar d'un servei d'informació i assessorament en reducció de riscos i danys adreçats als socis, així com deN

detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics, en els termes que s'ha fet constar en la declaracióV

responsable presentada per iniciar l'activitat.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

5. Incompliment dels requeriments efectuats per ajustar el funcionament de l'activitat a les previsions d'aquestaordenança o de la normativa aplicable.

6. Venda o comercialització de begudes, aliments i substàncies estupefaents o tolerar el consum d'aquestes últimes.

7. Obstaculitzar l'actuació inspectora.

8. Incomplir reiteradament l'horari d'obertura i/o tancament de l'establiment. (Es considerarà que existeix reiteració sil'establiment ha estat sancionat per resolució administrativa ferma, com a mínim dues vegades durant l'anyimmediatament anterior per no respectar l'horari d'obertura i/o tancament de l'establiment.).

Article 20. Infraccions lleus.

Són infraccions lleus:

1. Ocupació o ús de l'espai públic adjacent al local mitjançant cadires, taules i tendals.

2. Obrir més de 10 hores diàries.

3. No respectar l'horari d'obertura i/o tancament de l'establiment.

4. Realització d'activitats que no tinguin relació amb les activitats pròpies d'un Club Social de consum de cànnabis i elsseus derivats.

5. Qualsevol altre incompliment d'obligacions o prohibicions prevista en aquesta ordenança i que no estigui tipificat cominfracció molt greu o greu.

Article 21. Responsabilitat.

1. Seran responsables de les infraccions comeses les entitats titulars de l'activitat.

2. Les entitats responsables d'una infracció d'aquesta ordenança, a més de ser sancionades amb la corresponent multa,hauran d'abonar les despeses que es derivin de la reposició pels danys i perjudicis que hagi pogut ocasionar la sevaconducta, sempre i quan no hagin procedit voluntàriament a la reposició a la situació anterior.

Article 22. Graduació de les sancions.

1. La graduació de les sancions tindrà en compte els criteris següents:

a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.

b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.

c) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa.

d) La transcendència social.

e) Si s'escau, el fet que l'objecte de la infracció sigui legalitzable.

f) El benefici derivat de l'actuació infractora.

g) El grau de participació per títol diferent de la persona infractora principal.

2. En el cas d'infraccions lleus i sense que els fets hagin ocasionat danys als béns públics, es podrà rebaixar la sanció fins al 50% de la quantia màxima prevista, si la persona denunciada reconeix la seva responsabilitat com autor dels fets,renuncia a presentar al·legacions, o recursos i abona l'import en els deu dies següents a la formulació de la denúncia.Article 23. Concurrència de sancions. E

1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació de causa-efecte, s'imposarà només la sanció que resulti més elevada.Dimecres, 19 d'octubre de 2016

2. Quan no es doni la relació de causa-efecte a la que es refereix l'apartat anterior, als responsables de dues o mésinfraccions se'ls imposaran les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses, llevat que s'apreciïidentitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit s'aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat,gravetat o severitat la conducta de la que es tracti.

Article 24. Prescripció i caducitat.

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de dos anys; i les lleus, al cap de sis mesos. Aquests terminis es començaran a comptar a partir del dia en què la infracció s'hagués comès.

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les imposades per faltes greus, al capde dos anys; i les imposades per faltes lleus, al cap d'un any. Aquests terminis es començaran a comptar des del diasegüent a aquell en què hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció.

3. Transcorreguts sis mesos des de l'inici del procediment sancionador sense que aquest s'hagi resolt i notificat, esproduirà la seva caducitat. Aquests terminis s'interrompran en el supòsit que el procediment s'hagués paralitzat peralguna causa imputable a persones interessades o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció penal.

Article 25. Mesures cautelars.

1. L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, lesmesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant elmanteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos generals. En aquest sentit, podràacordar el tancament de les activitats que es realitzin sense llicència, i la retirada i comís d'objectes, materials, utensiliso productes amb què s'hagués generat la infracció.

2. Els materials que s'hagin retirat en comís es dipositaran durant una setmana. Transcorregut aquest termini sense ques'hagi reclamat es consideraran un residu i seran destruïts. El termini d'una setmana serà de 48 hores quan es tracti dematerials peribles. En el cas de que els objectes decomissats siguin diners en metàl·lic es destinaran als serveis socialsmunicipals.

3. La mesura de comís la podrà adoptar la Policia Local després de formulada la denúncia preceptiva; i haurà de sermantinguda, modificada o aixecada per l'òrgan que incoï el procediment.

Article 26. Competència i procediment.

1. L'Alcaldia pot delegar la competència per a l'inici dels procediments sancionadors que s'hagin de tramitar com aconseqüència de l'aplicació d'aquesta ordenança, i les funcions instructora i resolutòria d'aquests procediments. Ladelegació d'aquestes facultats haurà de fer-se en òrgans diferents de l'Ajuntament.

2. S'utilitzarà amb preferència el procediment abreujat previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, de procedimentadministratiu sancionador que els òrgans de la Generalitat han d'aplicar, d'acord amb la normativa de l'Estat. En la sevatramitació es podran acumular, si escau, l'exigència a la persona infractora que reposi la situació alternada per lainfracció al seu estat originari i la determinació de la quantia a què ascendeix la indemnització pels danys i perjudiciscausats en el domini públic, els edificis municipals, les instal·lacions municipals, l'arbrat i el mobiliari urbà.

3. La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, si la seva tramitació no s'acumulés al procedimentsancionador, en un procediment complementari amb audiència del responsable.

4. En tots els casos, les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals serviran de base per a la determinaciódels danys i perjudicis causats.

5. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l'execució subsidiària i al procediment deconstrenyiment sobre el patrimoni, o a deixar expedita la via judicial corresponent.

6. Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb independència de la

sanció administrativa que pogués correspondre pels fets, es podran facilitar els antecedents dels fets i la sevaN

quantificació als titulars dels béns o drets, per si desitgessin acudir a la via judicial.

VDimecres, 19 d'octubre de 2016

Disposició addicional.

En cas de contradicció d'aquesta Ordenança amb d'altres ordenances municipals, regirà el principi d'especialitatd'aquesta ordenança.

Disposició final.

Aquesta Ordenança, que consta de vint-i-sis articles, una disposició addicional i una disposició final, entrarà en vigor, uncop aprovada definitivament per l'Ajuntament, publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, itranscorregut el termini que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local."

Contra aquesta disposició, que és definitiva i ferma en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciósadministratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el terminimàxim de dos mesos, comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sensperjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

Alella, 7 d'octubre de 2016

El secretari general, Félix-José Valdés Conde