Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectificació de les bases dels processos selectius G196/2016/25 d'una plaça de lletrat/da i G196/2016/26 d'una plaça de tècnic/a diplomat/da de sanitat i consum
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Abrera

ANUNCI

Es fa públic als efectes oportuns que l'Ajuntament d'Abrera ha dictat, mitjançant l'òrgan que s'indica, l'acte següent:

RESOLUCIÓ adoptada per Decret d'Alcaldia núm. 2016-1008 en data 17.10.2016, mitjançant la qual s'aprova larectificació de les bases de la convocatòria del procés de selecció G196/2016/25, per a la selecció pel sistema deconcurs-oposició d'una plaça de lletrat/da, funcionari/a interí, enquadrat en l'escala d'administració especial, subescalatècnica, titulat superior, grup de classificació A1.

RESOLUCIÓ adoptada per Decret d'Alcaldia núm. 2016-1007 en data 17.10.2016, mitjançant la qual s'aprova larectificació de les bases de la convocatòria del procés de selecció G196/2016/26, per a la selecció pel sistema deconcurs-oposició d'una plaça de tècnic/a diplomat/da de sanitat i consum, funcionari/a interí, enquadrat en l'escalad'administració especial, subescala tècnica de grau mitjà, grup de classificació A2.

Aquestes resolucions restaran publicades i podran ser consultades mitjançant el web municipalhttp://www.ajuntamentabrera.cat/ajuntament/oferta-d-ocupacio-publica.htm i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament d'Abrera.

Abrera, 17 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jesús Naharro Rodríguez