Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació favorable del compte general corresponent a l'exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Consorcis


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci de Turisme del Baix Llobregat

ANUNCI

El Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, en sessió celebrada el dia 28 de setembre d'enguany,acordà informar favorablement el Compte General corresponent a l'exercici 2015. En compliment del que disposal'article 212.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals,s'exposa al públic per un termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Durant aquest termini i vuit dies més els interessats podran presentar per escrit reclamacions, objeccions i observacions,que seran examinades i dictaminades pel Consell Plenari del Consorci de Turisme per a la seva oportuna resolució.

Els interessats en presentar al·legacions podran fer-ho durant aquest període en la seu del Consorci de Turisme delBaix Llobregat, a la carretera Nacional 340, Parc de Torreblanca a Sant Feliu de Llobregat.

Sant Feliu de Llobregat, 4 d'octubre de 2016

El president del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Josep Perpinyà i Palau