Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial d'un conveni de col·laboració
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Vallès Occidental

ANUNCI d'informació pública

Assumpte: Aprovació inicial de conveni.

La Comissió Permanent en sessió extraordinària del dia 27 de setembre de 2016, va adoptar entre d'altres, l'acord que en matèria d'aprovació inicial de conveni de col·laboració s'indica a continuació:

Núm. acord

Denominació

Núm. expedient

92/2016

Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el NEG 169/2016

departament d'ensenyament, i el Consell Comarcal del Val ès Occidental relatiu a la delegació decompetències quant a la gestió del servei de menjador de transport i del servei escolar de menjador.

L'expedient i la minuta corresponent es SOTMET al tràmit d'informació pública de conformitat amb allò que estableixl'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques per untermini de VINT DIES, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i/o en el Diari Oficial de laGeneralitat, en el tauler d'anuncis i al portal de la transparència del Consell Comarcal als efectes que totes les personesinteressades puguin consultar-lo i formular les al·legacions que es considerin convenients.

Finalitzat el termini d'informació pública, si no es produeixen al·legacions, ni reclamacions, l'expedient i el conveni i/oaddendes de què porten causa, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT, sense necessitat d'un nou acord de l'òrgancompetent, acreditant-se mitjançant certificació expedida per la Secretaria.

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L'ACTE.

L'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no és susceptible d'impugnació separada. Tanmateix, es podràinterposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dret.

El Vallès Occidental, 5 d'octubre de 2016

El president, Ignasi Giménez Renom