Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de les modificacions de pressupost números 5/2016 i 6/2016 per suplements de crèdits i canvi de finançament, respectivament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Viladecavalls

ANUNCI

Aprovat pel Ple ordinari de l'Ajuntament de data 29 de setembre d'enguany, l'expedient de modificació de pressupostnúm. 5/2016 i 6/2016 per suplements de crèdits i canvi de finançament respectivament s'exposa al públic per un terminide quinze dies, als efectes previstos en l'article 177, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova elText refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Les modificacions s'entendrà definitivament aprovades si en l'esmentat termini no es presenten reclamacions oal·legacions, sens perjudici del tràmit de certificació.

Als efectes previstos en l'article 177.2 en relació amb el 169.3 de la L.R.H.L., i davant el supòsit que no es presenti capreclamació o cas d'haver-n'hi fossin desestimades, es publica el resum del pressupost modificat per capítols:

INGRESSOS DESPESES

Cap

Consignació

Cap

Consignació

5.175.344,00

3.982.959,45

II

70.000,00

II

3.474.793,44

III

1.217.600,00

III

168.400,00

IV

1.887.533,00

IV

194.020,00

33.000,00

0,00

VI

0,00

VI

2.247.735,60

VII

100.000,00

VII

0,00

VIII

1.819.154,49

VIII

0,00

IX

538.701,00

IX

773.424,00

10.841.332,49

10.841.332,49

Viladecavalls, 6 de octubre de 2016

L'alcaldessa, Francesca Berenguer Priego