Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases i convocatòria simultània del procés de selecció per cobrir els llocs de treball d'un/a auxiliar administratiu/va i d'un/a treballador/a social
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Viladecavalls

ANUNCI

Per resolució de l'Alcaldia de data 30 de setembre de 2016 han estat aprovades les bases i simultàniament laconvocatòria del procés de selecció per a cobrir els següents llocs de treball:

- 1 auxiliar administratiu/va.

- 1 treballador/a social.

tots ells inclosos en el "Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica, per al'any 2016.

Les bases es poden consultar al taulell d'edictes de l'Ajuntament i al web municipalhttps://www.viladecavalls.cat/ajuntament-seu-electronica/informació-oficial/anuncis-edictes.

El termini per presentar sol·licituds per prendre part en el procés de selecció, serà de 10 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Els successius anuncis es faran públics exclusivament en el tauler municipal d'edictes i a l'esmentat web.

Viladecavalls, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Francesca Berenguer Priego