Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de les bases d'execució del pressupost
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tona

EDICTE

El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre de 2016 va aprovar inicialmentl'acord que en la seva part dispositiva diu el següent:

"Primer.- Aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost en els termes que han estat transcrits a la partexpositiva d'aquest acord.

Segon.- Exposar al públic l'aprovació inicial pel termini de 15 dies mitjançant la publicació del corresponent edicte en elButlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer.- Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin presentat reclamacions, la modificació s'entendràdefinitivament aprovada sense necessitat de nou acord i es procedirà a la publicació del text inicial i modificat en elButlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva executivitat."

L'esmentat acord se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província Barcelona, durant els quals els interessats els podranexaminar en el departament de secretaria-intervenció, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, i podran formular lesreclamacions que es tingui per convenients. La informació pública es convocarà per mitjà d'anunci en el BOP, a la webmunicipal i al tauler d'anuncis.

Pel cas que no es presentin reclamacions en el termini esmentat, l'acord s'entendrà aprovat definitivament.

Tona, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Josep Salom Ges