Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Subhasta col·lectiva de béns embargats
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa. Serveis Econòmics

EDICTE

L'EXCM. AJUNTAMENT DE TERRASSA.

FA SABER: Que a l'expedient de constrenyiment que tramita la Unitat de Recaptació contra els deutors que més avalls'esmenten, ha estat dictada la següent:

PROVISIÓ.- Autoritzada per la Tresoreria Municipal la subhasta dels béns propietat del deutor, embargats en elprocediment de constrenyiment instruït a l'esmentat deutor; procedeixi's a la celebració de la subhasta, el dia 17 degener de 2017 a les 9:30 hores, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat número 14, observant en el seu tràmit i realització les prescripcions dels articles 101, 103 i 104 del Reglament General de Recaptació.

Notifiqui's aquesta provisió al deutor, al dipositari, si procedeix, i a les altres persones interessades i anunciï's al públicpels mitjans previstos reglamentàriament.

En compliment de l'esmentada provisió es publica el present edicte, convocant licitadors i advertint a qui desitgi prendrepart a la subhasta el següent:

a) Que el dia, hora i lloc en que s'ha de celebrar la subhasta, apareixen transcrits a la provisió anterior.

b) Que la descripció dels béns a subhastar amb la seva valoració, càrregues i gravàmens que han de quedarsubsistents, són les que figuren al final.

Així mateix i quan es tracti de béns inscribibles a Registres Públics, s'adverteix als possibles licitadors que hauran deconformar-se amb els títols de propietat que es trobin incorporats a l'expedient (els quals poden ser examinats tots elsdies hàbils a la Unitat de Recaptació, Pl. Didó, número 5 1r, fins a les 13 hores del dia anterior a l'assenyalat per a lasubhasta) no tenint dret a exigir-ne d'altres; que de no estar inscrits els béns al Registre, el document públic de venda ésel títol mitjançant el qual es pot efectuar la immatriculació en els termes que preveu l'article 199.b) de la Llei Hipotecària ique, en els altres casos en calgui, hauran de procedir, si els interessa, tal com disposa el títol VI de l'esmentada Llei.

c) Que tot licitador haurà de constituir davant la Mesa de subhasta el preceptiu dipòsit de garantia que serà com a mínimdel 20 per 100 del tipus d'aquella, dipòsit aquest que s'ha de constituir mitjançant un xec nominatiu a favor de l'Ajuntament de Terrassa, barrat i conformat o certificat per l'entitat que el lliura; aquest dipòsit s'aplicarà a la cancel·laciódel deute si els adjudicataris no satisfan el preu de la rematada, sense perjudici de les responsabilitats en què puguinincórrer pels perjudicis que origini l'esmentada manca de pagament.

d) Que d'acord amb allò que disposa l'article 103 del Reglament General de Recaptació, els licitadors poden enviar opresentar les seves ofertes en sobre tancat, des de l'anunci de la subhasta fins una hora abans que comenci. Aquestesofertes, que han de tenir el caràcter de màximes seran presentades a la Unitat de de Recaptació i hauran d'anaracompanyades de xec nominatiu a favor de l'Ajuntament de Terrassa, barrat i conformat o certificat per l'entitat que ellliura, per l'import del dipòsit. Els licitadors han d'indicar nom i cognoms o raó social o denominació completa, númerod'identificació fiscal i domicili.

Si fossin més d'una les ofertes en sobre tancat, podrà començar l'admissió de postures a partir de la segona més altad'aquelles.Els licitadors en sobre tancat, podran participar personalment a la licitació amb postures superiors a les inicialmentpresentades.

e) Que la subhasta es suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns si es fa el pagament del deute, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora i despeses del procediment. E

f) Que els rematants hauran de lliurar en el moment de l'adjudicació o dins dels 15 dies següents, la diferència entre elC

dipòsit constituït i el preu de l'adjudicació.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

g) Si a la licitació no s'hagués cobert el deute i quedessin béns sense adjudicar, la Mesa podrà optar per la possibilitatde celebrar una segona licitació si ho jutja pertinent, així com la possibilitat d'iniciar el tràmit d'adjudicació directa quanels béns no hagin estat adjudicats a la subhasta.

En el cas que s'acordi celebrar una segona licitació, s'anunciarà de forma immediata i s'admetran propostes quecobreixin el nou tipus, que serà el 75 per 100 del tipus de subhasta en primera licitació, servint a tal efecte els dipòsits efectuats anteriorment. La segona licitació es desenvoluparà amb les mateixes formalitats que la primera; els béns queno resultin adjudicats passaran al tràmit d'adjudicació directa regulat a l'article 107 del Reglament General deRecaptació.

ADVERTIMENTS:

En els tipus de subhasta no s'inclouen els impostos indirectes que gravin la transmissió dels béns a subhastar.

En cas que s'hagin subhastat béns o drets respecte dels quals, segons la legislació aplicable, hi hagi interessats quetinguin drets d'adquisició preferent, acordada l'Adjudicació, aquesta s'haurà de comunicar als interessats, restantl'Adjudicació definitiva en suspens durant el termini en el qual, segons la legislació aplicable, els interessats puguinexercir el seu dret.

De tractar-se de béns immobles inclosos dins una Comunitat de Propietaris, l'adjudicatari deslliura a l'Ajuntament deTerrassa de presentar certificació dels deutes que el deutor pugui tenir amb la Comunitat de Propietaris en el momentde formalitzar el document públic de venda i assumeix el pagament dels mateixos.

De tractar-se de béns immobles i en cas que el deutor fos declarat fallit, l'adquirent pot ser declarat responsable perafecció dels deutes d'Impost sobre Béns Immobles de la finca subhastada que hi hagi pendents en aquell moment.

RECURSOS: Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs dereposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia de la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos acomptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de formaexpressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

Malgrat això, hom pot interposar-ne qualsevol altre si es considera convenient.

RELACIÓ DE DEUTORS I BÉNS A ALIENAR:

1) Deutor: SOBRINO SANCHEZ, JESUS: NIF: 039129772X.

Lot únic:

Vehicle marca VOLKSWAGEN, model POLO 1.0, matrícula B-0640-TS.

Observacions:

a) Segons la documentació obrant a l'expedient el vehicle embargat es troba lliure de càrregues.

b) L'esmentat vehicle es troba dipositat a les dependències de la societat Egarvia SA, ubicades al carrer de SantSebastià, número 273 de Terrassa.

-Tipus de subhasta:

Valoració del lot: 180,00 EUR.

Tipus de subhasta: 180,00 EUR.Trams: 60,00 EUR. E

Terrassa, 4 d'octubre de 2016

El recaptador, Miquel Àngel Gamell Farré