Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació de les obres definides en la Memòria valorada adequació de l'espai públic del carrer Esla, 40
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de resolució núm. 2016-10-06 ECAO-04223/2016 de data 06 d'octubre de 2016

Al carrer Esla, núm. 40 de Terrassa hi ha un solar propietat de l'Ajuntament de Terrassa, qualificat al POUM com a "P.3 Verds Urbans". El solar té parts sense pavimentar, falta ampliar la tanca perimetral que l'envolta i no disposad'enllumenat públic.

Per aquest motiu, els tècnics municipals del Servei de Projecte i Obres han redactat la "Memòria valorada adequació del'espai públic del carrer Esla 40", amb l'objectiu de descriure i valorar els treballs necessaris per adequar el solar,millorar el seu drenatge i la seva il·luminació.

L'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS),establia que en el supòsit que la liquidació pressupostària es posicionés en superàvit, aquest es destinaria, en el cas del'Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net. La Llei 9/2013 de 20 dedesembre de control del deute comercial del sector públic, va modificar l'article 32 esmentat incloent una disposició queflexibilitza el destí del superàvit permetent que aquest es destini al que es descriuen com a inversions financeramentsostenibles.

L'Ajuntament de Terrassa acompleix tots els requisits exigits en l'esmentada llei i per aquest motiu va acordar en el Pledel passat dia 28 d'abril de 2016, aprovar inicialment dos expedients, un de suplement de crèdit i l'altre de crèditextraordinari, que permeten destinar el Romanent de Tresoreria a inversions financerament sostenibles. Passat eltermini d'exposició al públic, no consta cap al·legació ni reclamació contra els esmentats expedients, i per això s'entenenaprovats definitivament.

Dins d'aquestes inversions financerament sostenibles, s'han inclòs les actuacions vinculades a les obres d'adequació del'espai públic del carrer Esla, número 40.

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant resolució 2016-

07-19 ECAO-04223/2016 de data 19 de juliol de 2016, va aprovar l'expedient de contractació i el Plec de ClàusulesAdministratives Particulars reguladores del contracte de les obres definides en la "Memòria valorada adequació del'espai públic del carrer Esla 40", mitjançant el procediment obert, per tal de determinar l'oferta econòmicament mésavantatjosa, amb un pressupost de licitació de dos-cents quatre mil dos-cents catorze EUR amb vuitanta-set cèntims(204.214,87 EUR) (sense IVA) i de dos-cents quaranta-set mil noranta-nou EUR amb noranta-nou cèntims (247.099,99EUR) (amb IVA). El termini d'execució de les obres es preveu que sigui de dos mesos i mig (2,5 mesos).

D'acord amb el que disposen els articles 105 i 106 del TRLCSP, es preveu la modificació del contracte, per un import màxim de trenta-quatre mil cent vuitanta-nou EUR (34.189,00 EUR), en les condicions detallades en la clàusula 35.1 delPCAP. Amb aquestes previsions, el valor total estimat del contracte és de dos-cents trenta-vuit mil quatre-cents tresEUR amb vuitanta-set cèntims (238.403,87 EUR) (sense IVA).

La memòria valorada objecte d'aquesta contractació va ser aprovada definitivament per resolució del tinent d'alcalde del'Àrea de Planificació Urbanística i Territori núm. 6346 de data 10 d'agost de 2016 (COAP 46/2016).

Una vegada publicats els anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant i conclòs el procediment delicitació, en data 23 d'agost de 2016 es va iniciar el procés d'obertura electrònica de les pliques, a través de laplataforma de contractació VORTALgov. Les empreses que han presentat proposta per a aquest procediment són lessegüents:1. CURNAL INVEST, S.L.

2. INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL (ISEOVA).

3. HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA. E

4. BIGAS GRUP, SL.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

5. RIGEL OVER, SL.

6. EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL.

7. INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. (ICMAN).

8. CIVIL STONE, SL.

9. HERCAL DIGGERS, SL.

10. ASFALTATS RIBA, SA.

11. VORACYS, SL.

12. GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LACOSTA DORADA, SA (GICSA).

13. ASFALTOS AUGUSTA, SL.

14. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA.

15. BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, S.L.

16. CONSTRUCCIONES FERTRES, SL.

17. ASFALTOS BARCINO, S.L.

18. GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU (GRUP MAS).

19. CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL.

En la documentació relativa al sobre -1-, totes les empreses van declarar ser aptes per contractar amb el sector públic itenir la capacitat d'obrar i les condicions de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional de conformitat ambels requisits que s'estableixen en el plec de clàusules administratives particulars.

En aquest procediment no es puntua cap criteri amb valoració que depengui d'un judici de valor.

Una vegada desencriptats els arxius continguts en el sobre -2- (proposta econòmica), els serveis tècnics van comprovarque la baixa que representen els dos imports oferts per cada empresa (proposta econòmica del pressupost principal iproposta econòmica per a les modificacions previstes) respecte als imports màxims establerts en la clàusula 12a elPCAP, fos la mateixa. Aquesta condició l'acompleixen totes les ofertes presentades.

En la comprovació de les ofertes econòmiques, els serveis tècnics han tingut en compte que les empreses BIGASGRUP, SL i RIGEL OVER, SL pertanyen al mateix grup empresarial, segons van manifestar en la documentació generalinclosa en el Sobre -1-, als efectes del que determina l'article 86 del Reglament general de la Llei de contractes de lesadministracions públiques.

En l'anàlisi de les ofertes econòmiques, els serveis tècnics van constatar que les empreses INGENIERIACONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. (ICMAN); HERCAL DIGGERS SL, VORACYS, SL i GRUPMASCONSTRUCTORS SLU (GRUP MAS) havien presentat una oferta econòmicament anormal o desproporcionada i, pertant, la Mesa va decidir requerir-les per tal que en un termini màxim de 2 dies i a través de la plataforma VORTALgov, justifiquessin documentalment la viabilitat de les seves ofertes.

Les empreses INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL (ICMAN) i VORACYS, SL han presentat un escritconforme renuncien a presentar una justificació de les seves ofertes. En canvi, les empreses GRUPMASCONSTRUCTORS SLU (GRUP MAS) i HERCAL DIGGERS, SL han presentat la documentació requerida en el terminiestablert.Consegüentment, en el seu informe de data 8 de setembre de 2016 relatiu a la valoració global de les ofertes, elsN

serveis tècnics municipals detallen els motius pels quals no s'accepten les justificacions de les ofertesV

desproporcionades presentades.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

De conformitat amb l'informe de data 8 de setembre de 2016, emès pels serveis tècnics municipals, la Mesa, per unanimitat dels seus membres amb dret a vot, no ha acceptat les justificacions presentades de les ofertes econòmiquesi, per tant, s'exclouen les propostes de INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. (ICMAN); HERCALDIGGERS SL, VORACYS, SL i GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU (GRUP MAS) de la valoració global. L'informetècnic detalla, textualment el següent:

"Les empreses Ingeniería Constructora Manresana, SL (ICMAN) i Voracys, SL han presentat la renúncia a presentar lajustificació de l'oferta desproporcionada.

Ingeniería Constructora Manresana, SL (ICMAN) justifica que no els és possible presentar la justificació de la baixasol·licitada en termini tant breu.

Voracys, SL justifica que degut al seu període de vacances el departament d'estudis no pot realitzar la justificació.

Justificació de GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU (GRUP MAS).

Amb data 2 de setembre de 2016, presenta per a justificar la baixa:

? Una memòria justificativa de l'oferta amb valors anormals o desproporcionats.

Anàlisi de la justificació.

? Informen que és una empresa amb la suficient experiència per executar els treballs.

? Exposen que els rendiments del projecte són alts i que pel seu coneixement i experiència poden reduir aquestsrendiments.

? També asseguren que realitzen els treballs en marge zero i que els subcontractistes realitzaran un descompte entre 3-

4% abans de l'inici dels treballs.

No es considera suficientment justificada l'oferta presentada per l'empresa GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU, (GRUPMAS) i per tant es desestima, perquè no presenta cap més informació complementària que pugui justificar la baixa fetani acrediten la solvència econòmica de la seva proposta.

Justificació de HERCAL DIGGERS, SL.

Amb data 2 de setembre de 2016, presenta per a justificar la baixa:

? Una memòria valorada d'adequació de l'espai públic del carrer Esla 40.

Anàlisi de la justificació.

? Declaració de viabilitat de la proposició econòmica on confirmen que poden executar els treballs i amplien la garantiad'obra un 5%.

? Exposen que disposen de parc de maquinària a Terrassa i que poden reduir les despeses generals per aquest motiu.

? Consideren que l'import de temeritat és molt baix i assumible, amb el personal i maquinària amb rendiments molt alts.També informen que han utilitzat els preus del conveni de la construcció.

? Consideren no disposar de benefici industrial.

? Justificació de l'oferta econòmica presentada amb els preus propis, detallant del cost directe de l'obra (justificació depreus, pressupost) i les despeses generals de l'obra.

? Adjunta els pressupostos i cartes de compromís de col·laboració del subministre d'asfaltats.No es considera suficientment justificada l'oferta presentada per l'empresa HERCAL DIGGERS, SL, i per tant esN

desestima. Perquè falta justificar les despeses generals i altres partides més representatives. S'enumeren condicionsV

especials amb altres empreses, però no es justifiquen."Dimarts, 18 d'octubre de 2016

De conformitat amb l'article 320 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decretlegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Mesa de contractació ha emès la seva acta, de data 12 de setembre de 2016,en la qual, una vegada examinat i valorat l'informe emès pels serveis tècnics municipals, de data 8 de setembre de2016, de valoració global de les ofertes, ha fet seu el contingut d'aquest informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i en la plataforma Vortal. En conseqüència, per aplicació dels criteris devaloració previstos en el plec de clàusules administratives particulars i tal i com es detalla en l'informe tècnic, resulta la següent puntuació global, per ordre decreixent:

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES.

EMPRESES

Criteris avaluables de forma automàtica

Proposta econòmica

Proposta possibles

TOTAL

(PEC sense IVA)

modificacions (PEC sense IVA)

RIGEL OVER, SL

146.918,56 EUR

24.595,57 EUR

100,00

10

ASFALTATS RIBA SA

147.034,71 EUR

24.616,08 EUR

99,80

13

ASFALTOS AUGUSTA SL

148.400,00 EUR

24.844,65 EUR

97,41

HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA

154.476,67 EUR

25.860,56 EUR

86,81

BIGAS GRUP SL

154.784,84 EUR

25.915,26 EUR

86,27

INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL (ISEOVA)

155.611,73 EUR

26.052,02 EUR

84,83

19

CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL

155.611,73 EUR

26.052,02 EUR

84,83

CIVIL STONE, SL

155.830,03 EUR

26.088,56 EUR

84,45

14

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA

156.020,16 EUR

26.120,39 EUR

84,11

16

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

160.717,10 EUR

26.906,74 EUR

75,92

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL

162.033,51 EUR

27.125,55 EUR

73,62

17

ASFALTOS BARCINO, S.L.

162.514,19 EUR

27.207,61 EUR

72,78

12

GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LACOSTA DORADA, SA (GICSA)

164.458,15 EUR

27.533,05 EUR

69,39

15

BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA, S.L.

168.477,27 EUR

28.205,93 EUR

62,37

CURNAL INVEST, S.L.

171.336,28 EUR

28.684,57 EUR

57,38

INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. (ICMAN)

142.463,23 EUR

23.850,25 EUR

Exclosos

HERCAL DIGGERS SL

145.482,67 EUR

24.356,24 EUR

Exclosos

11

VORACYS, SL

142.607,44 EUR

23.874,18 EUR

Exclosos

18

GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU (GRUP MAS)

136.823,96 EUR

22.906,63 EUR

Exclosos

I en conseqüència, de conformitat amb l'article 151.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat perReial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i a la vista del quadre anterior, el licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en la licitació de les obres contingudes en la "Memòria valorada adequació de l'espaipúblic del carrer Esla 40" és RIGEL OVER, SL, que proposa un preu de cent quaranta-sis mil nou-cents divuit EUR ambcinquanta-sis cèntims (146.918,56 EUR) (IVA exclòs) i de cent setanta-set mil set-cents setanta-un EUR amb quaranta-

sis cèntims (177.771,46 EUR) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 28,06 % respecte al preu de licitació. Eltermini proposat per a l'execució de les obres és de dos mesos i mig (2,5 mesos).

El plec de clàusules administratives estableix les possibles modificacions previstes, modificacions que RIGEL OVER, SLes compromet a realitzar, en cas de ser necessària la seva execució, per un import de vint-i-quatre mil cinc-centsnoranta-cinc EUR amb cinquanta-set cèntims (24.595,57 EUR) (IVA exclòs) i de vint-i-nou mil set-cents seixanta EURamb seixanta-quatre cèntims (29.760,64 EUR) (IVA inclòs). Així doncs, el pressupost total en el supòsit anterior,incorporant les modificacions, seria de cent setanta-un mil cinc-cents catorze EUR amb tretze cèntims (171.514,13 EUR)(IVA exclòs) i de dos-cents set mil cinc-cents trenta-dos EUR amb deu cèntims (207.532,10 EUR) (IVA inclòs).

L'empresa RIGEL OVER, SL s'ha compromès a incorporar en l'execució de les obres, almenys, una (1) personaprovinent de l'atur, acomplint així el requisit social de creació d'ocupació contemplat a la clàusula 14ena del PCAP, coma condició especial d'execució.

Pel que fa a la puntuació, la proposta de RIGEL OVER, SL ha obtingut 100 punts en la valoració de la seva propostaeconòmica, únic criteri avaluable en aquesta licitació, al ser l'oferta més baixa de les acceptades.

A requeriment de l'òrgan de contractació, segons l'art. 151.2, l'empresa ha presentat en temps i forma la constitució dela garantia definitiva corresponent. Així mateix, ha presentat el pagament de l'anunci de licitació i ha lliurat la pòlissad'assegurança en la modalitat "responsabilitat civil per danys a tercers", expressament. Pel que fa a la situació d'estar alcorrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, des de l'Ajuntament de Terrassas'ha comprovat, a través de mitjans electrònics i prèvia autorització de l'empresa, que aquesta es troba al corrent.

Prèviament a aquesta adjudicació, tal i com estableix l'art. 146.4 del TRLCSP, l'empresa ha acreditat la seva personalitatjurídica, la seva aptitud i la no incursió en cap causa de prohibició per contractar amb l'Administració, així com la

concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per a poder participar en aquesta licitació. E

L'interventor general ha emès el corresponent informe.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Així mateix, als efectes de l'article 52 del TRLCSP i a petició de la Intervenció General, es designa com a responsabledel contracte al director de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i, càrrecocupat pel Sr. Salvador Navarro Cardona.

Per tot l'exposat anteriorment, i en virtut del que determina l'article 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'art. 53.1. o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de delegacionsnúmero 6958 de 31 de juliol de 2015 i el seu complementari número 7208 de data 04 de setembre de 2015,

DISPOSO:

PRIMER.- Adjudicar a la mercantil RIGEL OVER, SL, el contracte de les obres definides en la "Memòria valoradaadequació de l'espai públic del carrer Esla 40" per un import de cent quaranta-sis mil nou-cents divuit EUR ambcinquanta-sis cèntims (146.918,56 EUR) (IVA exclòs) i de cent setanta-set mil set-cents setanta-un EUR amb quaranta-

sis cèntims (177.771,46 EUR) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 28,06 % respecte al preu de licitació. Eltermini proposat per a l'execució de les obres és de dos mesos i mig (2,5 mesos).

El plec de clàusules administratives estableix les possibles modificacions previstes, modificacions que RIGEL OVER, SLes compromet a realitzar, en cas de ser necessària la seva execució, per un import de vint-i-quatre mil cinc-centsnoranta-cinc EUR amb cinquanta-set cèntims (24.595,57 EUR) (IVA exclòs) i de vint-i-nou mil set-cents seixanta EURamb seixanta-quatre cèntims (29.760,64 EUR) (IVA inclòs). Així doncs, el pressupost total en el supòsit anterior,incorporant les modificacions, seria de cent setanta-un mil cinc-cents catorze EUR amb tretze cèntims (171.514,13 EUR)(IVA exclòs) i de dos-cents set mil cinc-cents trenta-dos EUR amb deu cèntims (207.532,10 EUR) (IVA inclòs).

L'empresa RIGEL OVER, SL s'ha compromès a incorporar en l'execució de les obres, almenys, una (1) personaprovinent de l'atur, acomplint així el requisit social de creació d'ocupació contemplat a la clàusula 14ena del PCAP, coma condició especial d'execució.

RIGEL OVER resulta adjudicatària per haver obtingut la seva proposta 100 punts en la valoració econòmica, únic criteriavaluable en aquesta licitació, al ser l'oferta més baixa de les acceptades.

SEGON.- Carregar l'import de la despesa total de cent setanta-set mil set-cents setanta-un EUR amb quaranta-siscèntims (177.771,46 EUR) (IVA inclòs), a l'aplicació pressupostària 1511.15322.61901 del Pressupost Municipal vigent.

TERCER.- Notificar aquesta resolució a l'empresa RIGEL OVER, SL, adjudicatària de les obres de referència i a la restade candidats o licitadors.

QUART.- Advertir a l'adjudicatari de l'obligació d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s'hand'analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a l'estudi, de conformitat amb les prescripcionsde l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, i al lliurament, en el termini màxim de deu dies a comptar des del'adjudicació, d'aquest pla de seguretat i salut a la Corporació, per a la seva aprovació.

CINQUÈ.- L'empresa RIGEL OVER, SL s'ha compromès a incorporar en l'execució de les obres, almenys una (1)persona provinent de l'atur, acomplint així el requisit social de creació d'ocupació contemplat a la clàusula 14.1 delPCAP com a condició especial d'execució. Per acreditar aquesta condició, l'empresa lliurarà al coordinador de seguretati salut, abans de l'inici de les obres, una còpia del contracte subscrit amb la persona de nova contractació. Així mateix, presentarà la documentació acreditativa del número total de persones que integren la plantilla adscrita a l'objecte delcontracte adjudicat (TC1-TC2).

SISÈ.- Advertir a l'adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgansadministratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable). Aquests codis varien en funcióde l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s'indicaran a les factures són:

Òrgan Gestor

Unitat tramitadora

Oficina comptable

LA0004470

LA0004470

LA0003834En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica, i de conformitat amb la modificació de l'ordenança municipal per al govern i administració electrònica, l'ús de la factura electrònica (formatV

Facturae) i la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

proveïdors que en el marc d'una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per al'Ajuntament.

SETÈ.- Formalitzar el contracte, d'acord amb l'article 156 del TRLCSP, abans del quinzè dia hàbil a comptar des delsegüent al de la recepció de la notificació d'aquesta resolució pels licitadors i candidats i publicar en el Butlletí Oficial dela Província de Barcelona i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Terrassa.

VUITÈ.- Designar responsable del contracte al director de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic de l'Àrea deTerritori i Sostenibilitat, càrrec ocupat pel Sr. Salvador Navarro Cardona, a qui correspondrà supervisar-ne l'execució iadoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzicorrectament.

NOVÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques d'aquestcontracte, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.

DESÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de contractant del'Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Terrassa, 6 d'octubre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol i Puig